Bekendmakingen 7 juli 2021

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning - aangevraagd

Datum ontvangst: 25 juni 2021

Mient 7
Voor de activiteit: bouwen, bijbehorend bouwwerk en wijziging hoogte

Datum ontvangst: 27 juni 2021

Stationsbuurt 25
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel voordakvlak
Stationsbuurt 27
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel voordakvlak

Datum ontvangst: 30 juni 2021

Johan Jongkindrade 4
Voor de activiteit: bouwen, schuur
Klaroen 8
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel voordakvlak

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning - verleend

Verzenddatum: 28 juni 2021

Frans Naereboutrede 9
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, aanbouw voorzijde
Raadhuisstraat 10
Voor de activiteit: bouwen, aanbrengen van dakisolatie aan monument
Dakotaweg 1
Voor de activiteit: bouwen, aanleg inrit
Bachstraat 63
Voor de activiteit: bouwen, aanleg inrit

Verzenddatum: 30 juni 2021

Dorpsstraat 148
Voor de activiteit: bouwen, vernieuwen aanbouw
Burgemeester Van Dijklaan
Voor de activiteiten: kappen van 1 meelbes, 1 gewone lijsterbes, 3 essen, 1 Spaanse aak, 6 ruwe berken en 6 zomereiken in verband met vervangen stamriool in de groenstrook gelegen naast de weg. Dit wordt herplant met 18 bomen van een nader te bepalen soort in het Wisselspoor.

Bent u het niet eens met het besluit?

Dan kunt u online uw bezwaarschrift indienen. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie

Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoonnummer 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op 010 - 284 87 21. Voor het inzien van overige besluiten omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via telefoonnummer 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl

Ingebruikname gemeentegrond - verleend

 • Rutges BV, Ingebruikname van 3 parkeervakken op de Nevadaweg in verband met schilderswerkzaamheden, aan de woningen gelegen aan de Dakotaweg, van 11 juni tot en met 12 juli 2021 (betreft een verlenging van een reeds eerder verleende vergunning)
 • Metz Nederland, plaatsen container in verband met opslag van meubels, nabij Bloemensingel 21, van 11 juni tot en met 23 juli 2021 (betreft een verlenging van een reeds eerder verleende vergunning)
 • Metz Nederland, plaatsen container in verband met verbouwing, nabij Stoelendans 90, van 9 augustus tot en met 3 september 2021
 • Metz Nederland, plaatsen container in verband met verbouwing, nabij Ericastraat 9, van 28 juni tot en met 23 juli 2021 (betreft een verlenging van een reeds eerder verleende vergunning)
 • Metz Nederland, plaatsen 2 containers in verband met verbouwing, voor de woning Violierstraat 70, van 21 juni tot en met 30 juli 2021

Standplaatsvergunning - verleend

 • Plaatsen van een kraam ten behoeve van het verstrekken van snacks aan de deelnemers van de rolstoel 4-daagse op 6 juli 2021 van 14:00 uur tot 16:00 uur op het gazon nabij Rijckenhoven, 7 juli 2021 nabij Torenhof, 8 juli 2021 nabij Lijstersingel, 9 juli 2021 nabij Lupinestraat

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van zes weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

De volgende meldingen en/of kennisgevingen zijn door de gemeente geaccepteerd:

 • Melding plaatsen van een container, op het parkeervak voor de woning 1e Lunarelaan 8, in verband met tuinrenovatie van 8 juli tot en met 18 juli 2021
 • Melding plaatsen van een container, naast de gevel van de woning Orfeo 24 (anders parkeervak) in verband met verbouwing badkamer, van 13 juli tot en met 21 juli 2021
 • Bijeenkomst ter afsluiting seizoen Muziekvereniging EMM, Capelseweg 120, woensdag 14 juli 2021 van 19.00 uur tot 21.00 uur
 • Barbecue voor leden van Budokai Shogun op het veld naast het speelplein aan de Aquarel, donderdag 15 juli 2021 van 15.00 uur tot 22.00 uur
 • Barbecue voor leden van taekwondo vereniging Oh Do Kwan in het Schollebos, zaterdag 24 juli 2021 van 13.00 uur tot 17.00 uur
 • Barbecue voor de nieuwbouw woningen aan de Merellaan ter hoogte van huisnummers 394 tot en met 398, zaterdag 25 september 2021 van 16.00 uur tot 23.00 uur