Bekendmakingen 7 april 2021

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning  aangevraagd

Datum ontvangst: 25 maart 2021

Sonarstraat 8A
Voor de activiteiten: bouwen en reclame, gevelreclame

Datum ontvangst: 26 maart 2021

Eilandenweg 30
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel
Eilandenweg 32
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel

Datum ontvangst: 29 maart 2021

Raadhuisstraat 10, Emmastraat 1 en 3
Voor de activiteit: bouwen en wijzigen monument, aanbrengen dakisolatie
Kerklaan 16
Voor de activiteit: bouwen, herstellen fundering
Offenbachstraat 32
Voor de activiteit: bouwen, gevelwijziging

Datum ontvangst: 30 maart 2021

Rietbaan 40
Voor de activiteiten: bouwen en reclame, gevelreclame

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Besluit omgevingsvergunning

Verklaring van geen bedenkingen en besluit hogere waarden geluid (wegverkeer) voor de realisatie van 55 appartementen aan de Fascinatio Boulevard te Capelle aan den IJssel (plan Hortus)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend, met toepassing van artikel 2.12 eerste lid, onder a, sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voor de realisatie van 55 appartementen op de locatie aan de zuidelijke ring van de Fascinatio Boulevard (naast nummer 708).

Tevens maakt het college van burgemeester en wethouders bekend dat het definitieve besluit hogere waarden Wet geluidhinder (artikel 110 a van de Wet geluidhinder) voor een aantal gevels van de te bouwen appartementen is vastgesteld conform het ontwerpbesluit.

Procedure
Op grond van artikel 2.27 lid 1 van de Wabo heeft de gemeenteraad op 29 september 2020 besloten om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van deze aanvraag omgevingsvergunning tot het afwijken van het bestemmingsplan Fascinatio-Capelsebrug.

De afwijkingen betreffen:

 • Op de locatie van de beoogde woningbouw ligt de bestemming ‘bedrijf’, de geplande woningbouw is binnen deze bestemming niet mogelijk;
 • De afstand tot de zijdelingse perceelgrenzen wijkt af;
 • Het gebouw overschrijdt aan de achterzijde (aan de kant van de Abram van Rijckevorselweg) de bouwgrens.

Vervolgens hebben het Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, de Ontwerpverklaring van geen bedenkingen en het Ontwerpbesluit hogere grenswaarden met de bijbehorende stukken met ingang van donderdag 8 oktober 2020 tot en met woensdag 18 november 2020 ter inzage gelegen. Binnen deze termijn kon een ieder een zienswijze indienen. Gedurende deze periode zijn zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen gaven geen aanleiding om het Ontwerpbesluit omgevingsvergunning aan te passen.  

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 22 maart 2021 besloten om een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de realisatie van 55 appartementen aan de Fascinatio Boulevard.

Stukken ter inzage
Het besluit omgevingsvergunning, de verklaring van geen bedenkingen en het besluit hogere grenswaarden liggen met de bijbehorende stukken vanaf donderdag 8 april 2021 tot en met woensdag 19 mei 2021 ter inzage. Voor het inzien neemt u contact met ons op via 14010 of door te mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl

U kunt de stukken ook digitaal inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

En op Capelle bouwt aan de stad via de link: www.capellebouwtaandestad.nl/fascinatio-hortus

Beroep besluit omgevingsvergunning
Het is mogelijk om in beroep te gaan tegen deze verleende omgevingsvergunning. Het instellen van beroep kan gedurende de termijn van ter inzage legging van de omgevingsvergunning bij de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht,
Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. 

Ook kan aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam, worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen.

Om dit verzoek in te kunnen dienen, moet er een beroepschrift tegen de verleende omgevingsvergunning bij de Rechtbank zijn ingediend.

Beroep hogere waarden geluid
Het is mogelijk om in beroep te gaan tegen het besluit tot vaststelling van een hogere grenswaarde dan de voorkeursgrenswaarde ten gevolge van wegverkeer op de gevels van de geplande 55 appartementen aan de Fascinatio Boulevard. Het instellen van beroep kan gedurende de termijn van ter inzage legging van het hogere grenswaarden besluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Nadere informatie indienen beroepschrift en verzoek om voorlopige voorziening
Wij wijzen erop dat zowel voor het instellen van beroep als voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening griffierechten verschuldigd zijn.

De beroepstermijn is van donderdag 8 april 2021 tot en met woensdag 19 mei 2021.

Het beroepschrift moet naast uw handtekening de volgende gegevens bevatten:

 • uw naam en adres;
 • een dagtekening;
 • een omschrijving van het bestreden besluit;
 • de gronden waarop uw beroep stoelt (de motivering).

Wij maken u erop attent dat slechts beroep kan worden ingediend wanneer:

 • u ook een zienswijze hebt ingebracht tegen het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en/of Ontwerpbesluit hogere grenswaarden en u belanghebbende bent;
 • u belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingebracht tegen het Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en/of Ontwerpbesluit hogere grenswaarden.

Inwerkingtreding
De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Wanneer binnen de hiervoor genoemde beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank wordt ingediend, treedt de omgevingsvergunning niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Meer informatie
Voor meer informatie neemt u contact op met de heer P. Van Overveld via 010 - 2848165, afdeling Stadsbeheer. U kunt uw vraag ook stellen via het contactformulier op www.capelleaandenijssel.nl onder vermelding van P. Van Overveld.

Kennisgeving publicatie: gebiedsvisie Florabuurt

Op 7 april 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders de concept Gebiedsvisie Florabuurt met het bijbehorend actieprogramma en gebiedspaspoort voor het middengebied van de Florabuurt in de wijk Schenkel vastgesteld. Met deze plannen wil het college de Florabuurt een nieuwe impuls geven. Dat doen we samen met betrokken buurtbewoners, ondernemers en organisaties die hun schouders onder de Florabuurt willen  zetten. Zo laten we samen de Florabuurt opbloeien.

De afgelopen jaren is met Havensteder, Pameijer bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers gewerkt aan een toekomstplan voor de Florabuurt.

In het voorjaar van 2020 heeft de gemeenteraad het Koersdocument Florabuurt vastgesteld. Hierin  worden verschillende denkrichtingen genoemd en ook verschillende scenario’s voor nieuwbouw in het middengebied. Met de vaststelling ervan door de gemeenteraad is besloten om de denkrichtingen verder uit te werken. Voor de nieuwbouw in het middengebied koos de gemeenteraad het tweede scenario wat uitgaat van een totale vernieuwing. Deze uitwerkingen hebben geleid tot de concept Gebiedsvisie Florabuurt (inclusief concept actieprogramma) en het concept Gebiedspaspoort Middengebied Florabuurt.

Digitale bijeenkomst
Vanwege de maatregelen rondom het Corona virus is het helaas niet mogelijk om fysiek bij elkaar te komen. Daarom organiseren wij een online informatieavond over de concept gebiedsvisie en andere documenten. U bent van harte uitgenodigd om op donderdag 22 april om 19:30 uur mee te luisteren en vragen te stellen over onder andere de concept gebiedsvisie. Wilt u hier gebruik van maken? Meld u dan aan door te mailen naar doemee@capelleaandenijssel.nl

Hoe kunt u uw reactie geven?
Van woensdag 7 april 2021 tot en met woensdag 5 mei 2021 kunt u de concept gebiedsvisie, het concept actieprogramma en het concept gebiedspaspoort middengebied inzien en uw reactie hier op geven. Dit kan op twee manieren:

 • E-mail: Door een mail met uw reactie en uw contactgegevens te sturen naar doemee@capelleaandenijssel.nl
 • Per post: door een brief met uw reactie en uw contactgegevens te sturen naar: Gemeente Capelle aan den IJssel, Concept Gebiedsvisie Florabuurt” Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel

De concept documenten zijn te lezen op www.capellebouwtaandestad.nl/florabuurt

Wat doen wij?
Uw reacties verzamelen we in een zogenaamde Nota van Beantwoording. In dit document wordt aangeven of en hoe we met uw suggesties en opmerkingen de aanpak kunnen verbeteren. Deze Nota wordt (geanonimiseerd) gedeeld met iedereen die een reactie heeft gegeven.

Standplaatsvergunning verleend

 • Standplaatshouder, vergunning voor de verkoop van Surinaamse snacks voor de woensdagen en zaterdagen op de locatie Puccinipassage ter hoogte van huisnummers 1-36.  De vergunning is geldig van 3 april tot en met 25 december 2021

Ingebruikname gemeentegrond verleend

 • Stedin Netbeheer, ingebruikname gemeentegrond voor de opslag van materialen, in verband met het vervangen van gasleidingen. Dit betreft het veldje aan de Dotterlei (deel gemeente). Van 19 april tot en met 31 december 2021.
 • Kesteren en Zonen, ingebruikname van één parkeervak aan de Wiekslag voor het plaatsen van een schaftkeet, in verband met schilderswerkzaamheden aan de nabijgelegen woningen. Van 22 maart 2021 tot en met 21 maart 2022.
 • Aanvrager, ingebruikname van één parkeerplaats nabij de woningen aan de Socratestuin en één parkeerplaats nabij Platotuin 15 tot en met 21, in verband met het plaatsen van dakkapellen. Van 12 april tot 23 april 2021.
 • Bunnik BV, ingebruikname gemeentegrond aan de Merellaan West ter hoogte van huisnummer 164, in verband met rioolwerkzaamheden. Van 1 april tot 31 mei 2021. Opdrachtgever is de gemeente Capelle aan den IJssel
 • Kroeze Infra BV, ingebruikname gemeentegrond (568m2) aan de Keerkring in opdracht van de gemeente. Periode 12 april 2021 tot 22 april 2022.

Ontheffing geluidshinder  verleend

Frezen en aanbrengen van asfalt, stralen en aanbrengen wegmarkering door de firma Versluys tussen 19.00 uur – 06.00 uur vanaf dinsdagavond 13 april tot en met donderdagochtend 15 april 2021 (reservedatum Algeraweg 15-16 april 2021) op de volgende locaties:

 • Keerkring tussen Westerlengte – Winschoterdiep.
 • Bermweg tussen Lupinestraat – Ericastraat.
 • Algeraweg ter hoogte van afslag Ketensedijk.

Ventvergunning  verleend

 • Venthouder, voor de verkoop van broodjes en non-alcoholische drank zoals ranja en cola. Van 10 april tot en met 31 december 2021.

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd.

In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Drank- en horecavergunning

 • Daily´s Rivium gevestigd aan Rivium 1e straat 121A.  

Exploitatie-en terrasvergunning

 • Daily´s Rivium gevestigd aan Rivium 1e straat 121A.

Binnen een termijn van zes weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij de burgemeester bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van zes weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd.

In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

De volgende meldingen en/of kennisgevingen zijn door de gemeente geaccepteerd:

 • Plaatsen van een container, op parkeerplaats nabij de Paganinistraat 74 voor renovatie van de tuin. Van 7 april tot 16 april 2021.
 • Storten van zand, nabij de Paganinistraat 74 in verband met tuinophoging. Van 7 april tot 10 april 2021.
 • Plaatsen van een container, op parkeervak nabij de Paganinistraat 72. Van 7 april tot 17 april 2021.
 • Plaatsen van een container, op een parkeervak nabij de Socratestuin 9 ten behoeve van de opslag van glas voor nieuwe kozijnen. Van30 april tot 10 mei 2021.
 • Plaatsen van een container, naast het appartement aan de 1e Octaviolaan voor een badkamerverbouwing. Van 26 april tot 3 mei 2021.
 • Plaatsen van een container, nabij de Ravelstraat 6 voor een keukenverbouwing. Van 19 april tot 22 april 2021.
 • Plaatsen van een container, op parkeervak nabij de Socratestuin 9, ten behoeve van de opslag van glas voor nieuwe kozijnen. Van 30 april tot en met 20 mei 2021.

De hieronder genoemde aanvraag/aanvragen voor een evenementenvergunning is/zijn ter Informatie:

Melding kappen vergunningvrije bomen

Spoorberm Schollevaar
Het kappen van 1 es staande in de spoorberm wegens een slechte conditie; herplanten met 1 iep. De boom wordt aangemerkt als risicoboom.

Voornemen tot uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters - Geboortedatum  - Adres - Geplande datum

 • M.J.P. Slot – van den Heuvel - 22-02-1990 - Valeriusrondeel 484 - 29-04-2021
 • R.M. Dall - 29-07-1988 - Purmerhoek 233 - 29-04-2021
 • H.J. van Bruggen - 21-03-1969 - Geelvinkbaai 88 -29-04-2021

Deze personen worden verzocht te reageren voor de hierboven genoemde geplande datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Publiekszaken. Dit team is te bereiken via: OnderzoeksteamPUZA@capelleaandenijssel.nl of via 14010. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de BRP worden beëindigd.