Bekendmakingen 6 oktober 2021

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunnging  -  aangevraagd

Datum ontvangst: 23 september 2021

Stadsplein 3
Voor de activiteit: bouwen, tijdelijke overkapping

Datum ontvangst: 27 september 2021

Narcisstraat 25
Voor de activiteit: bouwen, het gewijzigd uitvoeren van de vergunning (20210228) voor het plaatsen van een dakkapel in voordakvlak van de woning

Datum ontvangst: 29 september 2021

Merelhoven 353
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel
Franckstraat 11
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning reguliere procedure  -  verleend

Verzenddatum: 27 september 2021

PC Hooftstraat 46
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, vergroten van de woning door het dak op te trekken

Verzenddatum: 29 september 2021

Couperinstraat 53
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel voorzijde
Rubensingel
Voor de activiteit: het kappen van 2 zuilhaagbeuken, in verband met het vervangen van het riool en ophogingswerkzaamheden, herplant met 3 sierkersen en 2 tulpenbomen

Verzenddatum: 30 september 2021

Vuurvlindertje erf 1
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel achterzijde

Omgevingsvergunning reguliere procedure  -  geweigerd

Moezeldal 2
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan; bouw van een garage op het zijerf

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie

Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoonnummer 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op 010 - 284 87 21. Voor het inzien van overige besluiten omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via telefoonnummer 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure  -  geweigerd

Verzenddatum: 28 september 2021
Bermweg 141
Voor de activiteit: afwijken bestemmingsplan, wijzigen gebruik sportclub Sparta

Bent u het niet eens met het besluit?

Dan kunt u een beroepschrift sturen naar: Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. Het  beroepschrift moet binnen 6 weken na de bekendmaking van dit besluit verstuurd zijn. U kunt alleen beroep instellen:

 • Tot en met 9 november 2021
 • als u belanghebbende bent en een zienswijze tegen de ontwerp-omgevingsvergunning hebt ingediend;
 • als u belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig zienswijzen bij het college in te dienen.

In het beroepschrift zet u: naam en adres, de datum van uw beroepschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met het besluit eens bent. Vergeet u niet het beroepschrift te ondertekenen!
Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Verzenddatum: 30 september 2021

Pelikaanweg 4
Voor de activiteit: bouwen, berging
Einde beslistermijn: 6 november 2021

Verkeersbesluit

Afsluiten zuidelijke in- en uitgang parallelweg Capelseweg

Het college heeft op 4 oktober besloten:

 • de zuidelijke in- en uitgang van de parallelweg aan de Capelseweg af te sluiten;
 • de afsluiting wordt gerealiseerd door plaatsing van rood-witte schrikhekken op de in- en uitgang. Na enige tijd worden deze schrikhekken vervangen door een groenvoorziening.

Het besluit en de daarbij behorende tekening ligt vanaf vandaag ter inzage in het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen krachtens de Algemene wet bestuursrecht tegen deze beschikking binnen een termijn van 6 weken, gerekend vanaf de dag na uitreiking of verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien zij een bezwaarschrift bij de gemeente hebben ingediend, tegen betaling van griffierechten, een verzoek om voorlopige voorziening (onder andere schorsing) aanvragen bij rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Standplaatsvergunning  -  verleend

 • Voor de verkoop van haring aan de Puccinipassage, van 1 juni 2022 tot en met 30 september 2022

Ontheffing geluidhinder  -  verleend

 • Reijm BV, voor maaiwerkzaamheden van bermen, vegen van het wegdek, en het uitzuigen van kolken tussen Capelseplein en de Algerabrug, van 11 oktober 23.00 uur tot 12 oktober 05.00 uur en vanaf 12 oktober 23.00 uur tot 13 oktober 2021 05.00 uur

Ingebruikname gemeentegrond  -  verleend

 • Van Vulpen B.V., voor een depot aan de groenstrook Noorderbreedte tegenover huisnummers 13 tot en met 23 in verband met gassaneringswerkzaamheden aan de Oosterlengte, van 27 september 2021 tot en met 18 maart 2022
 • Topcomfort Dakspecialisten B.V., voor het realiseren van een tijdelijk depot aan de Zadkinerade in verband met werkzaamheden aan het dak van winkelcentrum De Scholver, van 13 september tot en met 30 november 2021
 • Coen Hagendoorn Bouw, ingebruikname gemeentegrond (7 parkeervakken) in verband met het plaatsen van containers, van 29 september tot en met 24 december 2021

Iepziekte

Verzenddatum: 27 september 2021

Roerdomplaan
Aanschrijving op grond van artikel 12 van de Bomenverordening 2013 voor het vellen van 1 zieke iep, herplant met 1 boom van een nader te bepalen soort

Verzenddatum: 28 september 2021

Valeriusrondeel, Ernst Barlachrade en Rivierweg
Aanschrijving op grond van artikel 12 van de Bomenverordening 2013 voor het vellen van 6 zieke iepen aan het Valeriusrondeel, 1 iep aan de Ernst Barlarchrade en 1 iep aan de Rivierweg, herplant met 1 boom van een nader te bepalen soort

Evenementenvergunning

 • De Halve van Capelle op zondag 3 oktober 2021 van 13.00 uur tot 18.30 uur (startlocatie is op het Stadsplein)

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van zes weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd.

In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

 • KCC Schoolkorfbaltoernooi voor groep 3 en 4 van de Capelse basisscholen op woensdag 6 oktober 2021 van 13.00 uur tot 17.00 uur op het terrein van KCC op sportpark Schenkel
 • Coming Out Dag 2021 een promotieteam zal op het Stadsplein aan voorbijgangers vragen of zij op de foto willen om de Coming Out Dag 2021 te promoten op zaterdag 9 oktober 2021 van 12.00 uur tot 15.00 uur
 • ‚ÄčPlaatsen container voor de woning van Papiermolen 43 in verband met een verbouwing, van 6 oktober tot en met 15 oktober 2021

Kappen vergunningvrije bomen

Schollebos

 • Het kappen van 19 essen en 1 els, in verband met afsterving
 • Het kappen van 1 Canadese populier, vanwege aantasting door een tonderzwam