Bekendmakingen 6 november 2019

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning  aangevraagd

Datum ontvangst: 11 oktober 2019

Barckalaan ter hoogte van huisnummer 20
Voor de activiteit: verplanten, 2 lindebomen.  

Datum ontvangst: 22 oktober 2019

Barckalaan ter hoogte van huisnummer 20
Voor de activiteit:
inrit, aanleggen van inritten.

Datum ontvangst: 25 oktober 2019

Molenbaan 19
Voor de activiteiten: bouwen en reclame, mast met ledscherm.

Datum ontvangst: 28 oktober 2019

Ketensezoom 88
Voor de activiteit: bouwen, balkonbeglazing.

Datum ontvangst: 29 oktober 2019

’s-Gravenweg 160
Voor de activiteit: wijziging op eerdere verleende vergunning.
Wingerd (speelplaats)
Voor de activiteit: bouwen, bronbemaling ten behoeve van speeltoestel.
Koperwiek
Voor de activiteit: bouwen, verbouwing Koperwiek fase 4.
Nabij Dotterlei
Voor de activiteit: bouwen, informatiebord.

Datum ontvangst: 30 oktober 2019

Merelhoven 451
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel.

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning  verleend

Verzenddatum: 24 oktober 2019

Lijstersingel 22
Voor de activiteit: afwijken bestemmingsplan, tijdelijke parkeervoorzieningen.
Admiraal Helfrichweg 2P
Voor de activiteit: bouwen, negen cameramasten.

Verzenddatum: 25 oktober 2019

Hoofdweg 22 - 26
Voor de activiteit: bouwen, wijzigen brandcompartimenten.
Gravure 22
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel.
Rijndal 36
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel.

Verzenddatum: 28 oktober 2019

Hortensiastraat 34
Voor de activiteit: bouwen, dakopbouw.
Couwenhoekseweg
Voor de activiteit: verplanten, 1 iep aan de Couwenhoekseweg in verband met aanleg fietspad.

Verzenddatum: 31 oktober 2019

Arica
Voor de activiteit: kappen, 10 lindes en 3 hemelbomen in verband met de herinrichting van de openbare ruimte, onvoldoende conditie, en ophoging van de straat. Herplant met 13 bomen van een nader te bepalen soort.

Verzenddatum: 1 november 2019

Barbizonlaan 1
Voor de activiteit: bouwen en afwijken bestemmingsplan, het transformeren van een kantoorgebouw naar 54 appartementen en het bouwen van een fietsenstalling.

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie
Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 284 87 21. De besluiten omgevingsvergunning zijn openbaar en kunnen worden ingezien op de gemeentewerf, Groenedijk 10. Voor het inzien van overige besluiten  omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Wet geluidhinder

Besluit tot vaststelling van een hogere waarde dan de voorkeursgrenswaarde voor het wegverkeerslawaai op een aantal gevels van de te bouwen appartementen in het kantoorpand aan de Barbizonlaan 1.

Voor de te bouwen appartementen gelegen aan de Barbizonlaan 1 is een akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai ten gevolge van het wegverkeer op de A20 en de Capelseweg worden overschreden op een aantal gevels van de te bouwen appartementen. Het college van burgemeester en wethouders heeft hiervoor hogere grenswaarden dan de voorkeursgrenswaarden vastgesteld.

Ter inzage

Het besluit en het akoestisch rapport met bijlagen liggen vanaf donderdag 7 november 2019 tot en met woensdag 18 december 2019 ter inzage in het gemeentehuis aan de Rivierweg 111.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van dit besluit een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB, Capelle aan den IJssel. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Evenementenvergunning  verleend

 • Wintercross, woensdag 13 november 2019 van 13.15 uur tot 15.45 uur in het Schollebos. Bij slecht weer wordt het evenement verplaatst naar woensdag 20 november 2019;
 • Feestavond in clubhuis HCC, Capelseweg 33, 15 november 2019 van 19.00 uur tot 01.00 uur;
 • Intocht Sinterklaas Capelle aan den IJssel, zaterdag 16 november 2019 van 09.00 uur tot 14.00 uur. Aankomst op het Vuijkpark gevolgd door een optocht naar het Stadplein waar het evenement wordt voortgezet;
 • Vuurwerkshow bij Globes Industries gelegen aan Rietbaan 11, zaterdag 14 december 2019 tussen 19.00 uur en 23.00 uur.

Ingebruikname gemeentegrond  verleend

 • Verlenging door Eneco, voor de Doelen/Hermitage tot en met 20 december 2019;
 • Kroon & de Koning, Duikerlaan 400 voor de bouw van 88 appartementen (Hof van Capelle) van 3 februari 2020 tot en met 4 oktober 2021.

Gebruik openbare weg

 • Capelse tweedaagse op 28 en 29 december 2019, Schollebos en omgeving.

Ontheffing standplaatsvergunning  verleend

 • Voor de verkoop van kerstbomen, aan de Spoorlaan van 1 december 2019 tot en met 21 december tijdens winkelopeningstijden en op zondagen vanaf 12.00 uur tot 17.00 uur;
 • Vishandel Frijters, voor de verkoop van verse vis en viswaren voor het jaar 2020, op de woensdagen aan de Wingerd (wijk Schenkel), op donderdagen en zaterdagen op het Slotplein in de wijk Middelwatering en op de vrijdagen aan de Willem Barentszstraat in Capelle West;
 • Verkoop van haring, op de maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag door vishandel Frijters op het Slotplein van 1 juni 2020 tot en met eind september 2020.

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Ontheffing artikel 35 drank- en horecawet  verleend

 • Back to he Sixties Charity Ball, van de Rotary Club Capelle op 8 november 2019 van 18.00 uur tot 01.00 uur in Loods 13 aan de Kompasstraat 13.

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij de burgemeester bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

De volgende meldingen en/of kennisgevingen zijn door de gemeente geaccepteerd:

 • Plaatsen container, van 11 tot en met 24 november 2019, op de hoek Solislaan/Grateastraat in verband met een verbouwing oprit en tuin van de woning Solislaan 201;
 • Plaatsen container, van 19 november tot en met 2 december 2019 parkeervak nabij Ferdinand Huyckburg 6 in verband met verbouwing badkamer.

Gehandicaptenparkeerplaats/Invalidenparkeerplaats

Het college heeft op grond van art 18 Wegenverkeerswet en artikel 5 van de Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaats Capelle aan den IJssel 2014 besloten ter hoogte van:

 • Puccinistraat 163
 • Alkenoord 43
 • Herman Gorterplaats 233
 • Vrouw Jacob Erf 23

Eén van de parkeervakken te reserveren als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. De parkeerplaats wordt gereserveerd door plaatsing het bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met een onderbord waarop het kenteken van de auto van de aanvrager is vermeld en het aanbrengen van een wit diagonaal kruis in het bijbehorende parkeervak. De besluiten en de daarbij behorende tekeningen, liggen vanaf vandaag ter inzage in het gemeentehuis aan de Rivierweg 111.

Belanghebbenden kunnen krachtens de Algemene wet bestuursrecht tegen deze beschikking binnen een termijn van 6 weken, gerekend vanaf de dag na uitreiking of verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien zij een bezwaarschrift bij de gemeente hebben ingediend, tegen betaling van griffierechten, een verzoek om voorlopige voorziening (onder andere schorsing) aanvragen bij rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Voornemen tot uitschrijving basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de basisregistratie personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters - geboortedatum - adres - geplande datum

 • Burlacu, P.D. - 12-07-1990 - Rodinrade 13 - 11-11-2019
 • Voican, I. - 27-11-1972 - Rodinrade 13 - 11-11-2019
 • Çulduz, A. - 08-08-2000 - Klepperdans 44 - 12-11-2019
 • Zegarek,K.M. - 07-01-2002 - Evoluon 70 - 12-11-2019
 • A.M. da Graça Morais - 21-08-1971 - Schermerhoek 464 - 12-11-2019
 • Werners, E.T. - 25-07-2000 - Purmerhoek 233 - 12-11-2019

Wij verzoeken deze personen te reageren voor de hierboven genoemde geplande datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Publiekszaken. Dit team is te bereiken via: OnderzoeksteamPUZA@capelleaandenijssel.nl of via 14010. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de basisregistratie personen worden beëindigd.

Beschikking uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet  hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet basisregistratie personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen vijf dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking “Vertrokken Met Onbekende Bestemming” te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de basisregistratie personen:

Naam en voorletters - geboortedatum - adres - uitgeschreven op

 • Florentina, J.M.E. - 26-03-1985 - Reviusrondeel 455 - 14-10-2019
 • Asha Mohamed Hilowle en kind - 01-01-2001 - Schermerhoek 27 - 15-10-2019
 • Méhész, J. - 13-09-1983 - Capelseweg 41 - 16-10-2019
 • Esajas, K.S. - 20-06-1995 - Lemelerberg 144 - 30-10-2019
 • Aykan, S. - 09-01-1995 - Tjaliehof 8 - 30-10-2019
 • Aykan, S. - 04-08-1997 - Tjaliehof 8 - 30-10-2019
 • El Bouaiadi, F. - 01-09-1971 - Tjaliehof 8 - 30-10-2019
 • Aykan, K. en kinderen - 11-04-1973 - Tjaliehof 8 - 30-10-2019

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van 6 weken na de datum die in de kolom staat onder ‘uitgeschreven op’  gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De termijn gaat 1 dag na deze publicatie in.

Kennisgeving activiteitenbesluit

Onderwerp

Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu en/of overlast (hinder) kunnen veroorzaken, kunnen op grond van het de Wet milieubeheer een vergunning nodig hebben. Voor verschillende categorieën van bedrijven is echter geen vergunning nodig. Deze bedrijven moeten zich houden aan de milieuregels die zijn opgesteld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling. De bedrijven moeten de werkzaamheden wel melden bij het bevoegd gezag.

Burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel maken bekend dat in het 3e kwartaal van 2019 de navolgende meldingen Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling zijn ontvangen.

Bouw- en houtbedrijven

 • Capelseweg 40 acht, 2907 XB, Capelle aan den IJssel, Ger Jongenelen B.V. (436124)

Composteerders / TOP / DOP

 • Valeriusrondeel 700, 2902 CT, Capelle aan den IJssel, Gemeente Capelle aan den IJssel (tijdelijke opslag zand en bouwstoffen) (952630)

Energiedistributie, waterhuishouding

 • Eilandenweg ong., 2904 VH, Capelle aan den IJssel, Gasdrukmeet- en regelstation Districtstation
  CAP-D-2188 (413026)

Groot- en detailhandel

 • Bermweg 69, 2906 LB, Capelle aan den IJssel, Aldi (420439)

Inlichtingen

Voor inlichtingen over de meldingen kunt u zich wenden tot de DCMR Milieudienst Rijnmond, info@dcmr.nl.