Bekendmakingen 6 mei 2020

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning  aangevraagd

Datum ontvangst: 22 april 2020

Lijstersingel 86
Voor de activiteit: bouwen, balkonbeglazing

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning  verleend

Verzenddatum 22 april 2020

Rivium 1e straat 61 tot en met 75
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, transformatie van een kantoorgebouw, Rive Tower I, naar 84 woningen

Verzenddatum: 28 april 2020

Kopspoor 57 tot en met 139
Voor de activiteit: bouwen, vervanging aluminiumkozijnen
Evertsenstraat 1 - 3
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen van extra deur in achtergevel

Verzenddatum: 29 april 2020

Henri Laurensrade 6
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, dakkapel voorzijde

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie
Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 284 87 21. Voor het inzien van overige besluiten  omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl

Standplaatsvergunning, verleend

  • Voor de verkoop van uitsluitend haring (en limonade), in juni, juli en augustus 2020 op de parkeerplaats (naast de laadpaal) aan de kant van de Burgemeester van Dijklaan tegenover winkelcentrum De Scholver. De verkoop is op de dinsdagen, woensdagen, donderdagen, vrijdagen en zaterdagen.

Ingebruikname gemeentegrond, verleend

  • Van Vulpen, project Sextantstraat (aanleggen gasleidingen), in opdracht van Stedin. Een depot bij speelveld Jan van Kanrede 105/Van Beethovenlaan. Van 11 mei 2020 tot en met 26 februari 2021.

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd.

In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Speelautomatenvergunning  verleend

  • CafĂ© Bijl, Schermerhoek 521 van 1 april 2020 tot en met 31 maart 2025.
  • Chicken House, Kanaalweg 75, van 17 maart 2020 tot en met 17 maart 2025.

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij de burgemeester bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd.

In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

  • Plaatsen container, op parkeerplaats nabij de woning Nieuwelaan 59 vanwege verbouwing, Van 4 tot en met 7 mei 2020
  • Plaatsen container, op parkeerplaats naast de woning Constantijn Huygensstraat 17 vanwege tuinrenovatie. Van 10 mei tot en met 22 mei 2020

Kennisgeving

Onteigening van onroerende zaken in de gemeente Capelle aan den IJssel voor de uitvoering van het bestemmingsplan Ontsluitingsweg Oeverrijk.

De burgemeester van de gemeente Capelle aan den IJssel deelt mee dat, ingevolge artikel 78, zevende lid, van de onteigeningswet, vanaf 7 mei 2020 tot en met 17 juni 2020 een afschrift van het koninklijk besluit van 20 maart 2020, nr. 2020000595, ter inzage ligt.

De in het koninklijk besluit ten name van de Gemeente Capelle aan den IJssel ter onteigening aangewezen onroerende zaken zijn nodig voor de uitvoering van het bestemmingsplan Ontsluitingsweg Oeverrijk. De door de Kroon ter onteigening aangewezen onroerende zaken hebben de bestemmingen Verkeer - Verblijfsgebied en de dubbelbestemming Waarde - Archeologie 2. Op de onroerende zaken worden werken en werkzaamheden uitgevoerd ter verwezenlijking van die bestemmingen.

Het koninklijk besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 21 april 2020, nr. 21647. Tegen dit besluit staat geen beroep open.

Een afschrift van het koninklijk besluit ligt ter inzage op de volgende locaties:

  • Gemeente Capelle aan den IJssel, Rivierweg 111 te Capelle aan den IJssel. In het kader van de maatregelen in verband met het Covid-2019-virus kan het inzien van het afschrift van het Koninklijk Besluit bij de gemeente Capelle aan den IJssel uitsluitend op afspraak, op maandag en donderdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken met de heer W. Zwarts via telefoonnummer  06 - 50055541.
  • Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te Utrecht in de centrale hal.