Bekendmakingen 5 mei 2021

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning   aangevraagd

Datum ontvangst: 23 april 2021

Beemsterhoek 337A
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, verbouwing gymzaal naar sportschool

Slotlaan 119
Voor de activiteit: bouwen, tijdelijke accommodatie Politie Capelle aan den IJssel

Datum ontvangst: 26 april 2021

Dorpsstraat 142A
Voor de activiteit: bouwen, veranda achterzijde

Rivium Boulevard 152
Voor de activiteit: afwijken bestemmingsplan, vestigen restaurant

Tanimbarstraat 1
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel voorzijde

Datum ontvangst: 28 april 2021

1e Terralaan 35
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel

Priamsingel 59
Voor de activiteit: bouwen, airco

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning   verleend

Verzenddatum: 22 april 2021

Max Havelaarburg 55
Voor de activiteit: bouwen, aanbouw

Verzenddatum: 23 april 2021

Schinkelsebaan 1
Voor de activiteit: aanleggen van een inrit

Verzenddatum: 26 april 2021

Barckalaan (perceel tussen nummer 10 en 20)
Voor de activiteiten: bouwen en aanleggen inrit, nieuwbouw bedrijfspand

Verzenddatum: 28 april 2021

Nijverheidstraat 339
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, nieuwbouw woning

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie
Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 284 87 21. Voor het inzien van overige besluiten omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Verzenddatum: 26 april 2021

Rietbaan 2
Voor de activiteiten: bouwen en reclame, LED-scherm
Einde beslistermijn: 7 juni 2021

Verzenddatum: 30 april 2021

Koerillen 7
Voor de activiteit: bouwen, uitbouw en dakkapel
Einde beslistermijn: 25 juni 2021

Zakelijke inhoud van de anterieure overeenkomst voor de transformatie aan Librije 183-185, Goudenregenstraat 12 en Van Kinsbergenstraat 29

De gemeente Capelle aan den IJssel heeft op 20 april 2021 een anterieure overeenkomst ex art. 6.24, lid 1, Wet ruimtelijke ordening gesloten voor de locaties:

 • Librije 183-183, kadastraal bekend gemeente Capelle aan den IJssel, sectie D, nummer 4932 (ged.);
 • Goudenregenstraat 12, kadastraal bekend gemeente Capelle aan den IJssel, sectie A, nummer 5164 (ged.);
 • Van Kinsbergenstraat 29, kadastraal bekend gemeente Capelle aan den IJssel, sectie B, nummer 8221 (ged.).

De anterieure overeenkomst is gesloten met Stichting Havensteder en heeft betrekking op de  volgende transformaties:

 • van een wijkbeheerdersruimte en een bijeenkomstruimte naar 5 jongerenwoningen aan de Librije 183-185;
 • van een bedrijfsruimte naar een grondgebonden eengezinswoning en een apart te verhuren kleinschalige bedrijfsruimte voor lichte bedrijvigheid aan de Goudenregenstraat 12;
 • van een bedrijfsruimte naar een grondgebonden eengezinswoning en een kleinschalige bedrijfsruimte voor detailhandel en/of dienstverlening aan de Van Kinsbergenstraat 29.

In de overeenkomst is afgesproken dat de gemeente een inspanningsverplichting heeft om de transformaties planologisch mogelijk te maken.

Deze zakelijke beschrijving ligt gedurende 6 weken ter inzage vanaf donderdag 6 mei 2021. Tegen de gesloten overeenkomst staat geen bezwaar of beroep open.

Meer informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw R. Hoogendam, 06-11869943 of r.hoogendam@capelleaandenijssel.nl

Standplaatsvergunning   verleend

 • Voor een proefvergunning, voor de verkoop van bloemen aan de Schermerhoek nabij de Lidl, voor de dinsdagen en donderdagen. De proefperiode duurt van 29 april tot eind mei 2021.

Ingebruikname gemeentegrond   verleend

 • Metz Nederland BV, voor het plaatsen van een opslagcontainer op een parkeerplaats nabij de Bloemensingel 21. Van 4 juni tot en met 18 juni 2021.

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten.Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

De volgende meldingen en/of kennisgevingen zijn door de gemeente geaccepteerd:

 • Plaatsen container, op een parkeerplaats nabij de Pascaltuin, vanwege een verbouwing. Van 4 mei tot 14 mei 2021
 • Plaatsen container, op een parkeerplaats nabij het Valeriusrondeel, vanwege een verbouwing. Van 11 mei tot 25 mei 2021
 • Plaatsen van 2 zakken zand, op een parkeerplek voor de deur van de Brahmsstraat 69, vanwege het ophogen van de tuin. Van 12 mei tot 13 mei.
 • Metz Nederland BV, voor het plaatsen van een afvalcontainer op een parkeerplaats nabij de Bloemensingel 21. Van 7 juni tot en met 11 juni 2021

Melding kappen vergunningvrije bomen

Wisselspoor 24-28
Kappen van 2 sierperen, staande ter hoogte van Wisselspoor 24-28, in verband met het vervangen van het riool (werkzaamheden Eneco)

Voornemen tot uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters – Geboortedatum – Adres - Geplande datum

 • Hasan Ga'al Mohamed - 02-02-2001 - Mauritshuis 52  - 20-05-2021
 • C.J.E. Lopes - 08-10-2007 - Bonnefanten 97 - 27-05-2021
 • M. Dolman - 19-10-1976 - Bonnefanten 97 - 27-05-2021
 • B.E.C. Lopes  - 15-06-2009 - Bonnefanten 97 - 27-05-2021

Deze personen worden verzocht te reageren voor de hierboven genoemde geplande datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Publiekszaken. Dit team is te bereiken via: OnderzoeksteamPUZA@capelleaandenijssel.nl of via 14010 Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de BRP worden beëindigd.

Beschikking uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet Basisregistratie Personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘Vertrokken Onbekend Waarheen’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen:

Naam en voorletters  - Geboortedatum – Adres - Uitgeschreven per

 • M. Sönmez  - 01-01-1972  - Rondedans 7  - 25-03-2021
 • J.D. da Conceição Spinola  - 23-03-2000  - Koerillen 1  - 25-03-2021
 • H. Rostam  - 07-02-1992  - Parsifal  - 25-03-2021
 • H. Kaya  - 16-12-1977  - Alouette erf 24  - 25-03-2021

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van 6 weken gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De termijn begint te lopen met ingang van de dag na publicatie van dit besluit in de IJssel- en Lekstreek (huis-aan-huisblad).