Bekendmakingen 5 juni 2019

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en/of verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning aangevraagd

Datum ontvangst: 27 mei 2019

Fluiterlaan 400
Voor de activiteit: bouwen, reclame.

Datum ontvangst: 28 mei 2019

Stadsplein 61
Voor de activiteit: bouwen, aanpassen uitblaasunit en plaatsen van extra koelcompressoren.

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning verleend

Verzenddatum: 28 mei 2019

Burgemeester Schalijlaan 0, 8, 10, 12, 14, 16 en 18
Voor de activiteiten: bouwen het plaatsen van 6 bergingen.

Verzenddatum: 29 mei 2019

Markiezenhof tegenover huisnummer 2
Voor de activiteit: kappen van 1 iep in verband met een rotte stamvoet. Herplant met 1 iep.

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie
Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14 010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 284 87 21. De besluiten omgevingsvergunning zijn openbaar en kunnen worden ingezien op de gemeentewerf, Groenedijk 10. Voor het inzien van overige besluiten  omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Ontwerpbestemmingsplan ’s-gravenweteringpark

Planidentificatiecode: NL.IMRO.0502.BP19SWPark-3001

Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van artikel 3.8, lid 1 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘’s-Gravenweteringpark’ ter inzage wordt gelegd.

Plangebied
Het plangebied bestaat uit het voormalige IJsselcollege en aangelegen gronden plus de adressen ’s-Gravenweg 241 tot en met 249 (oneven nummers) en de Kanaalweg 40 en 42. Het gebied bevindt zich grofweg tussen de Kanaalweg, de ’s-Gravenweg, golfclub Capelle en de Ringvaart.

Zakelijke inhoud
Het bestemmingsplan maakt de herontwikkeling van ’s-Gravenweteringpark mogelijk, dat een uitwerking is van het op 13 november 2017 vastgestelde gebiedspaspoort is. Het ontwerp van de geselecteerde ontwikkelaar wordt met het bestemmingsplan ruimtelijk/ juridisch vastgelegd. Voor de binnen het plangebied liggende kavels aan de Kanaalweg en ’s-Gravenweg met te behouden panden heeft het bestemmingsplan een meer conserverend karakter.

Stukken beschikbaar en raadpleegbaar
Van 6 juni 2019 tot en met 17 juli 2019 zijn het ontwerpbestemmingsplan ‘’s-Gravenweteringpark’ en de daarbij behorende stukken beschikbaar en raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook liggen deze stukken gedurende genoemde termijn ter inzage in het gemeentehuis, Rivierweg 111 en de ‘werkkamer’ op het Amnestyplein. Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur geopend.

Informatiebijeenkomst 19 juni 2019
Op 19 juni 2019 om 19.30 uur wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd waarin het bestemmingsplan én het ontwerp van de geselecteerde ontwikkelaar toegelicht worden. Meer informatie vindt u op www.capellebouwtaandestad.nl/’s-Gravenweteringpark.

Zienswijzen
Vanaf donderdag 6 juni 2019 tot en met woensdag 17 juli 2019 kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan ‘’s-Gravenweteringpark’ naar voren brengen. Dit kan op de volgende manieren:

 • Door het sturen van een brief aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel, onder vermelding van Ontwerpbestemmingsplan ‘’s-Gravenweteringpark’;
 • Door het sturen van een e-mail aan b.holleman@capelleaandenijssel.nl, onder vermelding van Ontwerpbestemmingsplan ‘’s-Gravenweteringpark’;
 • Voor het mondeling naar voren brengen van uw zienswijzen maakt u een afspraak met de heer B. Holleman, telefoonnummer 010 – 284 87 49, e-mail b.holleman@capelleaandenijssel.nl.

Verdere procedure
De gemeenteraad neemt een besluit over de naar voren gebrachte zienswijzen en stelt het uiteindelijke bestemmingsplan vast.

Vragen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer B. Holleman afdeling Stadsontwikkeling, telefoonnummer 010 – 284 87 49. E-mail: b.holleman@capelleaandenijssel.nl.

Standplaatsvergunning verleend

 • JUICE Promotions, ter promotie van de frisdrank 7-UP Free, bij winkelcentrum De Koperwiek nabij de Jumbo supermarkt op woensdag 3 juli 2019.

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Ontheffing artikel 35 drank- en horecawet verleend

 • 100 jaar Jubileum Supermarkt van Driel, zaterdag 13 juli 2019 vanaf 16:00 uur tot 23:00 uur, voor de supermarkt op Slotplein 18

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij de burgemeester bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

De volgende meldingen en/of kennisgevingen zijn door de gemeente geaccepteerd:

 • Buitenspeeldag, op het grasveld ter hoogte van Kievitlaan 3, voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar uit omgeving Vogelbuurt, Kievitlaan en Torenhof, op 12 juni 2019 van 14.00 uur tot 17.30 uur.
 • Buurtfeest zorgcentrum De Vijverhof op de parkeerplaats van het zorgcentrum, 20 juni 2019 van 18.00 uur tot 23.00 uur, 26 juni 2019 van 19.00 uur tot 22.00 uur en 27 juni 2019 van 14.00 uur tot 17.00 uur.
 • Straatfeest bewoners Merelaan hofje 2, 31 augustus 2019 van 09.00 uur tot 23.00 uur op het pleintje in het hofje.

De hieronder genoemde aanvragen voor een evenementenvergunning zijn ter informatie:

 • Ronde van West, 27 augustus 2019 van 18.45 uur tot 21.30 uur
 • Speelweek Capelle West, 24 augustus van 16:00 uur ot 20:00 uur, en 26 augustus tot en met 30 augustus 2019 van 10:00 uur tot 22:30 uur.

Voornemen tot uitschrijving basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de basisregistratie personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters - geboortedatum - adres - geplande datum

 • Confessor, G.S.G.+ kinderen - 17-07-1990 - Kringdans 46 - 25-06-2019
 • Seymonson, G.L. - 13-02-1997 - Librije 161 - 25-06-2019
 • Galina Fortes Monteiro, J.F.V. - 16-03-1998 - Librije 169 - 25-06-2019
 • Munslag, C.B. - 07-10-1999 - V. Kinsbergenstraat 27 - 25-06-2019
 • Adriaansen, J.K. - 24-11-1994 - Valeriusrondeel 531 - 25-06-2019

Wij verzoeken deze personen te reageren voor de hierboven genoemde geplande datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Publiekszaken. Dit team is te bereiken via: OnderzoeksteamPUZA@capelleaandenijssel.nl of via 14010. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de basisregistratie personen worden beëindigd.