Bekendmakingen 5 februari 2020

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning  aangevraagd

Datum ontvangst: 23 januari 2020

Rivium 1e straat 62 - 80
Voor de activiteit: afwijken bestemmingsplan, tijdelijk bewonen van kantoorgebouw

Datum ontvangst: 25 januari 2020

Stationsbuurt 27
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel achterzijde

Datum ontvangst: 26 januari 2020

Violierstraat 1
Voor de activiteit: bouwen, nokverhoging
Rijndal 74
Voor de activiteit: bouwen, aanbouw

Datum ontvangst: 27 januari 2020

Pelikaanweg - Reigerlaan
Voor de activiteit: bouwen, vervangen brug langzaam verkeer

Datum ontvangst: 28 januari 2020

Anna Karenina erf 1
Voor de activiteit: bouwen, twee dakkapellen
Ringspoor Noord
Voor de activiteit: bouwen, voetbrug
Rubensingel 8
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning  verleend

Verzenddatum: 28 januari 2020

Rivium Boulevard 34
Voor de activiteit: afwijken bestemmingsplan, wijzigen gebruik

Omgevingsvergunning  geweigerd

Verzenddatum: 27 januari 2020

Van Speykstraat 74
Voor de activiteit: aanleggen van een inrit

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie
Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 284 87 21. Voor het inzien van overige besluiten  omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Ter inzage: ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Rembrandtsingel 3
Voor de activiteit: brandveilig gebruik brandveilig gebruiken kinderdagverblijf

De aanvraag en de ontwerpbeschikking liggen met ingang van 5 februari 2020 gedurende 6 weken, op werkdagen ter inzage. Gedurende deze periode kan een ieder schriftelijk zienswijzen inbrengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Als u de zienswijzen mondeling kenbaar wilt maken verzoeken wij u om contact op te nemen met dhr. Bolleboom, op telefoonnummer 010 – 284 86 64.

Ingebruikname gemeentegrond  verleend

 • Eneco, 2 parkeerplaatsen op de Librije/Bouvigne voor het plaatsen van een schaftkeet en toiletcabine voor het project Doelen/Librije. Van 16 maart 2020 tot en met 26 juni 2020.
 • Eneco, 8 parkeerplaatsen aan de Librije voor de opslag van buizen, tegels en ander materiaal voor het project Doelen/Librije. Van 16 maart tot en met 26 juni 2020.

Evenementenvergunning  verleend

 • Bazaar Dorpskerk, 4 april 2020 van 09.30 tot 16.30 uur, Kerklaan 2
 • Braderie Doormanstraat, 16 mei 2020 van 10.00 tot 17.00 uur, Doormanstraat

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten.

Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd.

In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen.

Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

De volgende meldingen en/of kennisgevingen zijn door de gemeente geaccepteerd:

Bingo bijeenkomsten in wijkpunt Torenhof, Torenhof 1 op:

 • vrijdagavond 28 februari 2020 van 19.30 uur tot 23.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur);
 • zondagmiddag 29 maart 2020 van 13.30 uur tot 17.00 uur (inloop vanaf 13.00 uur);
 • vrijdagavond 24 april 2020 van 19.30 uur tot 23.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur);
 • vrijdagavond 22 mei 2020 19.30 uur tot 23.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur);
 • zondagmiddag 28 juni 2020 van 13.30 uur tot 17.00 uur (inloop vanaf 13.00 uur).

De hieronder genoemde aanvragen voor een evenementenvergunning zijn ter Informatie:

 • 75-jaar Bevrijding, food, muziek en theaterevenement op het Stadsplein, 5 mei 2020 van 09.30 tot 22.45 uur.
 • Braderie Doormanstraat, te houden op 16 mei 2020 van 10.00 tot 17.00 uur.
 • Buitenspeeldag Villa Kabaal, 16 mei en 20 juni 2020 van 11.00 tot 15.00 uur

Melding kappen vergunningvrije bomen

Het kappen van 3 bomen tegenover de Rivierweg huisnummers 118 tot en met 170 wegens herinrichting van het centrumgebied.

Gehandicaptenparkeerplaats/invalidenparkeerplaats

Het college heeft op grond van artikel 18 Wegenverkeerswet en de artikel 5 van de Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaats Capelle aan den IJssel 2014 besloten ter hoogte van Bugel 36 en ter hoogte van de Beemsterhoek 1 van de parkeervakken te reserveren als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. De parkeerplaats wordt gereserveerd door plaatsing het bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met een onderbord waarop het kenteken  van de auto van de aanvrager is vermeld en het aanbrengen van een wit diagonaal kruis in het bijbehorende parkeervak.

De besluiten en de daarbij behorende tekeningen, liggen vanaf vandaag ter inzage.

Belanghebbenden kunnen krachtens de Algemene wet bestuursrecht tegen deze beschikking binnen een termijn van 6 weken, gerekend vanaf de dag na uitreiking of verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien zij een bezwaarschrift bij de gemeente hebben ingediend, tegen betaling van griffierechten, een verzoek om voorlopige voorziening (onder andere schorsing) aanvragen bij rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Voornemen tot uitschrijving basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de basisregistratie personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters - geboortedatum - adres - geplande datum

 • Mendes Tavares, E.Q. - 24-05-1997 - Wijnkoopsbaai 78 - 26-02-2020
 • Black, V.S.J. -22-05-1996 - Rogaland 20 - 27-02-2020
 • Monteiro, G. -03-04-1982 - Winschoterdiep 35 - 27-02-2020

Wij verzoeken deze personen te reageren voor de hierboven genoemde geplande datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Publiekszaken. Dit team is te bereiken via: OnderzoeksteamPUZA@capelleaandenijssel.nl of via 14010. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de basisregistratie personen worden beëindigd.

Beschikking uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet basisregistratie personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen vijf dagen na adreswijziging of binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking “Vertrokken Met Onbekende Bestemming” te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de basisregistratie personen:

Naam en voorletters - geboortedatum - adres - uitgeschreven op

 • Winklaar, D.M. - 27-10-1990 - Sperwerhof 154 - 29-01-2020
 • Bachir Mohamed, U. - 10-12-2001 - Neckardal 2 - 29-01-2020
 • Haouzi, A. - 05-09-1975 - Evoluon 21 - 29-01-2020

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van 6 weken na de datum die in de kolom staat onder ‘uitgeschreven op’  gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De termijn gaat 1 dag na deze publicatie in.