Bekendmakingen 5 december 2018

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en/of verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Datum ontvangst: 26 november 2018

Paulus Potterlaan 41
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel.

Datum ontvangst: 27 november 2018

Vondellaan 45
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel voorzijde.

Datum ontvangst: 29 november 2018

Hebriden ter hoogte van huisnummer 20
Voor de activiteit: kappen, 1 es wegens rioleringswerkzaamheden. Herplant met 1 doodsbeenderenboom. De omgevingsvergunning treedt direct in werking omdat de rioleringswerkzaamheden anders stil komen te liggen.

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Verleende omgevingsvergunningen

Verzenddatum: 27 november 2018

PC Hooftstraat 40
Voor de activiteit: bouwen, wand doorbraak constructieve muur.

Hoofdweg 46
Voor de activiteit: bouwen, wijzigen brandcompartiment.

Bugel 1
Voor de activiteit: bouwen, vervangen garagedeur.

Verzenddatum: 29 november 2018

Lylantse baan 4
Voor de activiteit: bouwen, vergroten winkel en renoveren gevels.

’s-Gravenweg 210
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, opbouw op aanbouw.

Verzenddatum: 30 november 2018

Hebriden ter hoogte van huisnummer 20
Voor de activiteit: kappen, 1 es wegens rioleringswerkzaamheden. Herplant met 1 doodsbeenderenboom. De omgevingsvergunning treedt direct in werking omdat de rioleringswerkzaamheden anders stil komen te liggen.

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie
Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14 010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 284 87 21. De besluiten omgevingsvergunning zijn openbaar en kunnen worden ingezien op de gemeentewerf, Groenedijk 10. Voor het inzien van overige besluiten  omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Verkeersbesluit Abram van Rijckevorselweg oprit Rivium – Infohaven

Het college heeft op 3 december 2018 besloten om, op een gedeelte van de Abram van Rijckevorselweg ter hoogte van de huidige informatieplaats, de maximum parkeerduur van een half uur, binnen de blauwe zone op de infohaven op de oprit naar Rivium (zijde Rivium), in te stellen.

Het verkeersbesluit, en de bijbehorende tekening, liggen van 3 december 2018 tot en met 13 januari 2019 ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111. U kunt deze ook inzien op www.officielebekendmakingen.nl.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht heeft elke belanghebbende de bevoegdheid om tegen deze verkeersbesluiten bij het college van burgemeester en wethouders (Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel) een bezwaarschrift in te dienen. Het gemotiveerde bezwaarschrift moet worden ingediend binnen een termijn van zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het verkeersbesluit is bekendgemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
 • de grond van het bezwaar.

Daarnaast kan degene die tijdig een bezwaarschift heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Rotterdam sector Bestuursrecht, postbus 50951 Rotterdam. Voor het verzoek wordt griffierecht geheven.

Verleende standplaatsvergunning

 • Proefstandplaats, dhr. Harpal, voor de verkoop van Surinaamse broodjes, snacks e.d.
 • locatie Rivium 4e straat 2/hoek Rivium Boulevard, voor de periode 5 december 2018 tot en met 9 januari 2019;
 • SNS bus, op 12 december 2018 van 10.00 uur tot 17.00 uur, ter hoogte van de ijssalon/naast gemeentehuis, Rivierweg 111, voor de promotie van hypotheken en duurzaamheid;
 • Verlenging standplaats dhr. Kouwen, Sibeliusweg voor de verkoop van bloemen en planten voor de vrijdagen en zaterdagen in het jaar 2019;
 • Verlenging standplaats, dhr. Dijkshoorn, Slotplein, voor de verkoop van bloemen en planten voor de zaterdagen in het jaar 2019.

Ingebruikname gemeentegrond verleend

 • Het plaatsen van een container aan de Zwaarddans 42 in verband met de verbouwing van een woning tot en met 15 december 2018;
 • Hoftijzer BV, voor het bijplaatsen van een vuil- en opslagcontainer op het Elisabeth Musch erf in verband met schilderwerkzaamheden, tot en met 21 december 2018;
 • Kloet Vlaardingen BV, voor het plaatsen van een keet en een opslagcontainer nabij de ingang van winkelcentrum ’s-Gravenland in verband met schilderwerkzaamheden, tot en met 21 december 2018;
 • Burgland Bouw BV, werkterrein voor opslag welke nodig is voor de uitbreiding van winkelcentrum de Koperwiek tot en met 1 mei 2019.

Ontheffing RVV verleend

 • Cyclomedia voor de jaarlijkse opnameronde in de gemeente Capelle aan den IJssel, voor de periode 1 februari 2019 tot en met 31 maart 2019.

Evenementenvergunning

 • Capfest in de sporthal gelegen aan Capelseweg 39, op zaterdag 29 december 2018 van 16.00 uur tot 22.00 uur.

Binnen een termijn van zes weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van zes weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Ontheffing drankverbod openbare weg verleend

 • Gemeente Capelle, voor het nuttigen van glühwein, voor de opening herkenningspunt IJssel in het Vuykpark op 12 december 2018 van 15.30 uur tot 17.00 uur.

Ontheffing drank- en horecawet

 • Stichting Buurtgroep Capelle-West, voor het schenken van zwak-alcoholische dranken tijdens de Santarun en het Winterplein in de omgeving van de Willem Barentszstraat op vrijdag 21 december 2018 van 18.00 tot 22.00 uur.

Binnen een termijn van zes weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij de burgemeester bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van zes weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Evenementenvergunning

De hieronder genoemde aanvragen voor een evenementenvergunning zijn ter informatie:

 • Opening herkenningspunt IJssel, Vuykpark op 12 december 2018 van 15.30 uur tot 17.00 uur;
 • Kerstviering, Cruyffcourt achter Purmerhoek, 21 december 2018 van 10.00 uur tot 22.00 uur;
 • Oliebollen bakken Schenkelkerk op 29 december 2018 van 09.00 uur tot 19.00 uur.

Voornemen tot uitschrijving basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de basisregistratie personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters - geboortedatum - adres - geplande datum

 • Nijding, J.G.J. - 05-09-1968 - Arendshof 78 - 12-12-2018
 • Peloz, R.R.R. - 11-03-1997 - Reviusrondeel 194 - 28-12-2018
 • Bruins, K.D. - 12-10-1992 - Frederik van Eedenplaats 145 - 28-12-2018
 • Bouchiba, B. - 23-06-1998 - Valeriusrondeel 138 - 28-12-2018

Wij verzoeken deze personen te reageren voor de hierboven genoemde geplande datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Publiekszaken. Dit team is te bereiken via: OnderzoeksteamPUZA@capelleaandenijssel.nl of via 14010. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de basisregistratie personen worden beëindigd.

Beschikking uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet  hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet basisregistratie personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen vijf dagen na adreswijziging of binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking “Vertrokken Met Onbekende Bestemming” te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de basisregistratie personen;

Naam en voorletters - geboortedatum - adres - uitgeschreven op

 • Kirch, N.M. - 30-05-1999 - Wilgenhoek 98 - 27-11-2018
 • Latuheru,  D.A.M. - 30-10-1979 - Hoendiep 1 - 27-11-2018
 • Kreuter, J.J.+ dochter - 03-01-1963 - Reigerlaan 22 (briefadres) - 27-11-2018
 • La Cruz, R.R. - 11-01-1997 - Valeriusrondeel 556 - 28-11-2018
 • Kempkes, A. - 17-05-1964 - De Baronie 44 - 28-11-2018
 • Morgan,E.A. -  05-04-1994 - Schermerhoek 418 - 28-11-2018
 • Koeiman, S.D. -  21-09-1989 - Purmerhoek 302 - 29-11-2018
 • Sakha, H. -  01-07-1997 - Valeriusrondeel 535 - 30-11-2018

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van zes weken gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De termijn gaat één dag na deze publicatie in.

Kennisgeving ontwerpbeschikking
WET BODEMBESCHERMING

Onderwerp
Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland (GS) hebben een saneringsplan op grond van de Wet bodembescherming ontvangen voor de (deel)sanering op de locatie Kanaalweg 44-46 te Capelle aan den IJssel. GS hebben met het saneringsplan ingestemd.

Inzage
U kunt de ontwerpbeschikking en de overige stukken vanaf 29 november 2018 gedurende zes weken op de volgende plaatsen inzien:

 • de gemeente Capelle aan den IJssel, Rivierweg 111, 2903 AR, Capelle aan den IJssel, telefoon: 010 - 284 86 88;
 • de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam, telefoon: 010 - 246 80 00.

Inspraak
Belanghebbenden kunnen gedurende de bovengenoemde termijn hun zienswijze over de ontwerpbeschikking kenbaar maken aan Gedeputeerde Staten, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV SCHIEDAM.

Inlichtingen
mevrouw M. Herijgers van de DCMR, telefoon: 010 - 246 83 05.
Wbb-code: AA050200451, Zaak: 999998673

Kennisgeving beschikking maatwerkvoorschriften
WET MILIEUBEHEER

New York Pizza Delivery B.V.

Onderwerp
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maken het volgende bekend.

Op 5 juni 2018 hebben wij een verzoek ontvangen van XS Architecten, namens de heer S. van Dijk, om maatwerkvoorschriften te stellen. Het verzoek heeft betrekking op de inrichting New York Pizza Delivery B.V. gelegen aan de Rivierweg 176 te Capelle aan den IJssel. New York Pizza valt onder het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: het Activiteitenbesluit) en de Activiteitenregeling milieubeheer (hierna: de Activiteitenregeling). Op basis van artikel 2.2, vierde lid en artikel 3.131, vijfde lid van het Activiteitenbesluit milieubeheer kunnen wij maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot een ontheffing voor het lozen van afvalwater op het vuilwaterriool door een vetafscheider en slibvangput. Gelet op artikel 8.42, eerste lid van de Wet milieubeheer, juncto artikel 3.131, vijfde lid van het Activiteitenbesluit verklaren wij artikel 3.131, vierde lid van het Activiteitenbesluit niet van toepassing op de inrichting, gelegen aan de Rivierweg 176 te Capelle aan den IJssel.

Inzage

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 6 december 2018 tot en met 16 januari 2019 op de volgende plaatsen inzien:

 • de gemeente Capelle aan den IJssel, Rivierweg 111 te Capelle aan den IJssel;
 • de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 - 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel o.v.v. “Awb-bezwaar”. Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

Inlichtingen
De heer Y. Kaya van de DCMR, telefoon: 010 - 246 85 37.
Zaaknummer: 999993093.