Bekendmakingen 4 september 2019

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning aangevraagd

Datum ontvangst: 23 augustus 2019

Rivium 1e straat 61
Voor de activiteit: bouwen, transformatie kantoorgebouw naar woningen

Datum ontvangst: 23 augustus 2019

Bermweg 141
Voor de activiteit: bouwen, schuilhut nabij sportterrein Sparta

Datum ontvangst: 23 augustus 2019

Rivium Boulevard 301
Voor de activiteit: bouwen, transformatie kantoorgebouw naar hotel met kantoor

Datum ontvangst: 26 augustus 2019

Hortensiastraat 34
Voor de activiteit: bouwen, dakopbouw

Datum ontvangst: 27 augustus 2019

Duikerlaan 262
Voor de activiteiten: bouwen en reclame, naamsaanduiding Gezondheidscentrum

Datum ontvangst: 28 augustus 2019

Hoofdweg 22 - 26
Voor de activiteit: bouwen, wijzigen brandcompartimentering

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning reguliere procedure verleend

Verzenddatum: 27 augustus 2019

Anna Maria van Cappellenpark 11
Voor de activiteit: dakkapel

Verzenddatum: 29 augustus 2019

Solislaan 174
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, dakkapel

Verzenddatum: 29 augustus 2019

Alkenlaan 1 - 81A (oneven)
Karekietstraat 1 - 81A (oneven)
Karekietstraat 103 - 183A (oneven)
Reigerlaan 116 - 196A (even)

Voor de activiteit: bouwen, woningverbetering 212 appartementen

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie
Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 284 87 21. De besluiten omgevingsvergunning zijn openbaar en kunnen worden ingezien op de gemeentewerf, Groenedijk 10. Voor het inzien van overige besluiten  omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure verleend

Verzenddatum: 27 augustus 2019

Koggerwaard 1
Voor de activiteit: brandveilig gebruik, tijdelijke uitbreiding PCB De Horizon.
Deze vergunning is verleend met de uitgebreide procedure.

Bent u het niet eens met het besluit?

Dan kunt u een beroepschrift sturen naar: Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. Het  beroepschrift moet binnen 6 weken na de bekendmaking van dit besluit verstuurd zijn. U kunt alleen beroep instellen:

 • Tot en met 10 oktober 2019;
 • als u belanghebbende bent en een zienswijze tegen de ontwerp-omgevingsvergunning hebt ingediend;
 • als u belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig zienswijzen bij het college in te dienen.

In het beroepschrift zet u: naam en adres, de datum van uw beroepschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met het besluit eens bent. Vergeet u niet het beroepschrift te ondertekenen!

Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Verzenddatum: 29 augustus 2019

Flatusstraat 37
Voor de activiteiten: bouwen, dakkapel voorzijde
Einde beslistermijn: 14 oktober 2019

Verzenddatum: 29 augustus 2019

De Mient, kavel M4-02 / Het Ambacht 28
Voor de activiteiten: bouwen, nieuwbouw woning
Einde beslistermijn: 11 oktober 2019

Ingebruikname gemeentegrond verleend

 • Smits Vastgoed BV, voor het in gebruik nemen van gemeentegrond wat nodig is voor groot onderhoud van 2 woonblokken (project Spinoza fase 2). Locatie parkeerterrein aan de Fidelio en Tosca. Periode 26 augustus 2019 tot en met 20 december 2019.
 • Hoftijzer Vastgoedonderhoud, voor de reeds in gebruik genomen gemeentegrond, parkeerplaats Arabella voor schilderwerkzaamheden project Aida. Periode 1 augustus tot en met 31 oktober 2019

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Ontheffing overig geluidhinder

 • Volker Infra, in opdracht van Rijkswaterstaat, voor werkzaamheden (monteren geleidestrip d.m.v. lucht aangedreven gereedschap)  aan de waterkering (nabij de Algerabrug), van 7 september tot en met 13 september 2019 van 07.00-22.00 uur.

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij de burgemeester bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd.

In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Drank- en horecavergunning (art. 35)

 • Kerstfair, Pier Panderplein op 21 en 22 december 2019.

Beroepsprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u hiertegen in beroep gaan. U moet dan binnen 6 weken een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank te Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Deze termijn begint te lopen met ingang van de dag na datum van deze brief. In uw beroepschrift moet u in ieder geval vermelden: de datum, uw naam en adres, dit besluit en de redenen van uw beroep. Voor het instellen van beroep bent u griffierechten verschuldigd aan de rechtbank.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

De volgende meldingen en/of kennisgevingen zijn door de gemeente geaccepteerd:

 • Buurtbarbecue Merellaan ter hoogte van 394 t/m 398 op 21 september 2019 van 16.00-23.00 uur

De hieronder genoemde aanvraag/aanvragen voor een evenementenvergunning is/zijn ter informatie:

 • Halve Marathon op 6 oktober 2019 van 11.00-16.00 uur. Start Stadsplein.                                                                                                                                                                                                                                       

Voornemen tot uitschrijving basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de basisregistratie personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters - Geb. datum - Adres - Geplande datum

 • Ruiter, A.V. + kinderen - 01-04-1981 - Purmerhoek 251 - 23-09-2019
 • Van Hoeven, C.W.D. - 30-06-1993 - Rivierweg 89 - 23-09-2019
 • Van Hoeven, G.S.S. - 12-11-2000 - 23-09-2019
 • Van Hoeven, S.D.H. - 31-03-1997 - 23-09-2019
 • Van Hoeven, C.D.P. + kind - 26-09-1994 - 23-09-2019
 • Martina, R.O. - 13-11-1998 - Valeriusrondeel 377 - 24-09-2019
 • Prentic, H. - 10-04-1993 - Banckertstraat 10 - 24-09-2019
 • Arrindell, L.E.A.B. - 12-12-1998 - Dotterlei 309 - 25-09-2019

Wij verzoeken deze personen te reageren voor de hierboven genoemde geplande datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat.   Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Publiekszaken. Dit team is te bereiken via: OnderzoeksteamPUZA@capelleaandenijssel.nl of via 14010. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de basisregistratie personen worden beëindigd.

Beschikking uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet  hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet basisregistratie personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking “Vertrokken Met Onbekende Bestemming” te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de basisregistratie personen;

Naam en voorletters - Geb. datum - Adres - Uitgeschreven op

 • Obia, R.J.S. - 26-03-1983 - Schermerhoek 289 - 26-08-2019
 • Bommel, J.A. - 21-03-1973   Vrijheidsdans 12 - 26-08-2019
 • Boukharbach, I. - 03-07-1985 - Doelen 44 - 26-08-2019    
 • van Dijk, J.G. - 27-04-1983 - Henry Moorepassage 94 - 27-08-2019
 • Catarina, H.J. - 14-02-1970 - Minoes erf 30 - 27-08-2019
 • Rebin, T.N. - 20-01-1992 - Stoelendans 30 - 27-08-2019
 • Tahal, S. - 27-01-1975 - Offenbachstraat 39 - 27-08-2019
 • Martinović, S. - 04-05-1960 - Priamsingel 209 - 27-08-2019
 • Radaković, A. - 14-01-2000 - Priamsingel 209 - 27-08-2019
 • Radaković, M - 26-06-2001 - Priamsingel 209 - 27-08-2019           
 • Bačíková, M. - 10-10-1993 - Ranonkelstraat 28 - 28-08-2019

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van 6 weken na de datum die in de kolom staat onder ‘uitgeschreven op’  gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De termijn gaat 1 dag na deze publicatie in.