Bekendmakingen 4 juli 2019

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning aangevraagd

Datum ontvangst: 20 juni 2019

Mient 0  M4-02
Voor de activiteit: bouwen, nieuwbouw woning.

Datum ontvangst: 23 juni 2019

Korenmolen 27
Voor de activiteit: bouwen, tijdelijk plaatsen ponton over de sloot.
Azoren 7
Voor de activiteit: aanleggen van een inrit.
Azoren 7
Voor de activiteit: inrit/uitweg, aanvraag inrit.

Datum ontvangst: 24 juni 2019

Van Speykstraat 74
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen dakkapel.

Datum ontvangst: 25 juni 2019

's-Gravenweg 186 - 188
Voor de activiteit: bouwen, realisatie brug naar percelen voormalige tenniscentrum.

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning verleend

Verzenddatum: 24 juni 2019

Van Maerlantpark 7
Voor de activiteit: aanleggen van een inrit.

Verzenddatum: 25 juni 2019

Wormerhoek 14
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, transformatie kantoorgebouw naar 72 appartementen.

Verzenddatum: 26 juni 2019

Dorpsstraat 145
Voor de activiteit: bouwen, vervangen en vergroten dakkapel achterzijde.
Centrumpassage 27 (nabij)
Voor de activiteit: bouwen, winkelwagen opstal nabij centrumpassage 27.

Omgevingsvergunning ingetrokken

Verzenddatum: 25 juni 2019

Lofoten, Azoren en Carolinen
Voor de activiteit: kappen, 2 kastanjes en 1 iep wegens ophoging en herinrichting van de openbare ruimte. De omgevingsvergunning is ingetrokken wegens gewijzigde inzichten en omstandigheden en het laten verrichten van nader boomtechnisch onderzoek naar de effecten van de herinrichting.

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie
Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14 010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 284 87 21. De besluiten omgevingsvergunning zijn openbaar en kunnen worden ingezien op de gemeentewerf, Groenedijk 10. Voor het inzien van overige besluiten  omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Verzenddatum: 26 juni 2019

Capelseweg 399
Voor de activiteit: bouwen, realisatie van een aardgas vulstation bij het tankstation.
Einde beslistermijn: 9 augustus 2019.

Omgevingsvergunning verleend

Dakotaweg 65
Voor de activiteit: brandveilig gebruik, tijdelijke noodlokalen voor de Pieter Bas basisschool.

Deze vergunning is verleend met de uitgebreide procedure.

Bent u het niet eens met het besluit?

Dan kunt u een beroepschrift sturen naar: Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. Het  beroepschrift moet binnen 6 weken na de bekendmaking van dit besluit verstuurd zijn. U kunt alleen beroep instellen:

 • tot en met 8 augustus 2019;
 • als u belanghebbende bent en een zienswijze tegen de ontwerp-omgevingsvergunning hebt ingediend;
 • als u belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig zienswijzen bij het college in te dienen.

In het beroepschrift zet u: naam en adres, de datum van uw beroepschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met het besluit eens bent. Vergeet u niet het beroepschrift te ondertekenen! Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Ingebruikname gemeentegrond verleend

 • Schenkelbouw BV, voor het uitbreiden van 3 woningen aan de Vondellaan. Voor het reeds in gebruik genomen van gemeentegrond (parkeerplaatsen) ter hoogte van de woningen Vondellaan 12/14/16.

Standplaatsvergunning (proef) verleend

 • Dhr. R.G. Neuman, voor de verkoop van broodjes en snacks, hoek Rivium 4e straat/Rivium Boulevard voor pand Sodexo. Op de dinsdagen en donderdagen in de periode 2 juli 2019 tot en met 8 augustus 2019.

Evenementenvergunning verleend

 • Clubavond HCC, in het clubgebouw van Hockey Club Capelle, Capelseweg 33, op 12 juli 2019 van 21.00 uur tot 01.00 uur.

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Ontwerp drank- en horecavergunning

 • Promen, Rivierweg 111.

Het ontwerpbesluit van 26 juni 2019 wordt gedurende 6 weken ter inzage gelegd op de Gemeentewerf, Groenedijk 10. Een ieder kan binnen 6 weken vanaf de eerste dag van terinzagelegging zienswijzen over de ontwerpbeschikking indienen bij de burgemeester.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

De volgende meldingen en/of kennisgevingen zijn door de gemeente geaccepteerd:

 • Feestavond TC Capelle, clubgebouw TC Capelle, Capelseweg 35, vrijdag 5 juli 2019 van 21.00 uur tot 23.00 uur;
 • Sportmiddag Ontmoetingskerk, sportveld aan het Louvre, zaterdag 6 juli 2019 van 14.00 uur tot 17.00 uur;
 • Opening Watervallei in het Schollebos, woensdag 10 juli 2019 van 15.00 uur tot 17.00 uur;
 • Festiviteit met muziek, Hockey Club Capelle, Capelseweg 33, vrijdag 12 juli 2019 van 21.00 uur tot 01.00 uur.
 • Pleinfeest Merellaan, samenzijn bewoners op plein Merellaan ter hoogte van huisnummers 248-258, 272-282 op 13 juli 2019 van 09.30 uur tot 22.30 uur;
 • Opening Calesthenics & Freerun in het Schollebos, 17 juli 2019 van 15.00 uur tot 17.00 uur;
 • Bingo, wijkcentrum Torenhof, Torenhof 1, vrijdagavond 26 juli en 30 augustus 2019 van 19.30 uur tot 23.00 uur en op zondagmiddag 11 augustus 2019 van 13.30 uur tot 17.00 uur;
 • Festiviteit met muziek, Noes Fiolet Studio‚Äôs, Dakotaweg 265, zaterdag 27 juli 2019 van 18.00 uur tot 00.00 uur;
 • Schilderen in Schollebos, 17 augustus 2019 van 10.00 tot 17.00 uur.

Rectificatie van week 26

In week 26 stond onderstaande tekst onder het kopje: INGEBRUIKNAME GEMEENTEGROND.

 • MVOI B.V., (parkeerplaatsen) aan het Wisselspoor voor schilderwerk aan de woningen, 10 juli 2019 tot en met 20 september 2019.

De datum is gewijzigd in 27 juni tot en met 20 september 2019.