Bekendmakingen 4 december 2019

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning  aangevraagd

Datum ontvangst: 21 november 2019

Rivium Oostlaan 21 - 23
Voor de activiteit: brandveilig gebruik, aanpassen brandveiligheidsvoorzieningen.
Rondedans 24
Voor de activiteit: bouwen, dakopbouw.

Datum ontvangst: 22 november 2019

Nabij Dotterlei
Voor de activiteit: bouwen, brug.

Datum ontvangst: 25 november 2019

Kanaalweg 2A
Voor de activiteit: bouwen, uitbreiding bedrijfshal.
Bilderdijkstraat 9
Voor de activiteit: bouwen, raam in zijgevel.

Datum ontvangst: 27 november 2019

’s-Gravenweg 148
Voor de activiteit: bouwen, vervangen uitbouw voor grotere uitbouw.
Chopinstraat 85
Voor de activiteit: bouwen, dakkapellen.

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning  verleend

Verzenddatum: 21 november 2019

Merelhoven 451
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel.

Verzenddatum: 26 november 2019

’s-Gravenweg 160
Voor de activiteit: bouwen, wijziging op bestaande vergunning.

Verzenddatum: 27 november 2019

Zandrak
Voor de activiteit: verplanten, 2 Duitse aken zodat de bomen verder kunnen uitgroeien.
Nijverheidsstraat 213
Voor de activiteit: kappen, 1 walnoot. De boom is aangetast door de tonderzwam. Er wordt 1 andere boom voor terug geplant.

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie
Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 284 87 21. De besluiten omgevingsvergunning zijn openbaar en kunnen worden ingezien op de gemeentewerf, Groenedijk 10. Voor het inzien van overige besluiten  omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure  verleend

Ketensedijk 4

Voor de activiteiten: bouwen en het wijzigen van een monument, werkzaamheden Hollandsche IJsselkering.

Deze vergunning is verleend met de uitgebreide procedure.

Bent u het niet eens met het besluit?

Dan kunt u een beroepschrift sturen naar: Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de bekendmaking van dit besluit verstuurd zijn.

U kunt alleen beroep instellen:

 • tot en met 9 januari 2019;
 • als u belanghebbende bent en een zienswijze tegen de ontwerp-omgevingsvergunning hebt ingediend;
 • als u belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig zienswijzen bij het college in te dienen.

In het beroepschrift zet u: naam en adres, de datum van uw beroepschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met het besluit eens bent. Vergeet u niet het beroepschrift te ondertekenen! Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Verlenging beslistermijn

Verzenddatum: 25 november 2019

Anjerstraat 2
Voor de activiteit: aanleggen van een inrit. De beslistermijn is opgeschort tot uiterlijk 8 januari 2020.

Standplaatsvergunning  verleend

 • Proefstandplaats, Wingerd om de hoek van supermarkt Jumbo, voor de verkoop van Surinaamse producten, van 6 december 2019 tot en met 4 januari 2020 voor de vrijdagen en zaterdagen;
 • Verlenging voor het jaar 2020. Harriepallie voor de verkoop van Surinaamse producten hoek Rivium Boulevard/4e straat op de woensdagen en vrijdagen en op de dinsdagen en donderdagen op de parkeerplaats aan de P.C. Boutenssingel ter hoogte van nummer 5;
 • Verkoop van bloemen en planten, op de vrijdag en zaterdagen nabij de rotonde Van Beethovenlaan/Sibeliusweg voor het jaar 2020;
 • Verkoop van ijsjes en frisdrank, watervallei in Schollebos, van 1 april 2020 tot en met 30 september 2020.

Ingebruikname gemeentegrond  verleend

 • Pijl vastgoed Onderhoud, voor 4 parkeerplaatsen op de Frederik van Eedenplaats nabij het appartementencomplex ter hoogte van huisnummer 313. Van 9 november 2019  tot en met 23 december  2019;
 • Plaatsen container voor opslag, nabij Brahmsstraat 73 van 10 januari 2020 tot en met 27 januari 2020;
 • Smits Era VOF, voor het in gebruik nemen van gemeentegrond aan de Purmerhoek in verband met werkzaamheden aan het appartementencomplex. Voor de entree van huisnummers 1-168 is dit van 25 november 2019 tot en met 28 februari 2020. Voor de entree van huisnummers 337-504 is dit van 13 januari 2020 tot en met 3 april 2020;
 • Gemeente Capelle aan den IJssel, het plaatsen van 2 Trotters aan het Valeriusrondeel en het Reviusrondeel van 9 december 2019 tot en met 10 januari 2020.

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Gehandicaptenparkeerplaats/Invalidenparkeerplaats

Het college heeft op grond van art 18 Wegenverkeerswet en de artikel 5 van de Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaats Capelle aan den IJssel 2014 besloten ter hoogte van Schermerhoek 427, 1 van de parkeervakken te reserveren als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. De parkeerplaats wordt gereserveerd door plaatsing het bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met een onderbord waarop het kenteken  van de auto van de aanvrager is vermeld en het aanbrengen van een wit diagonaal kruis in het bijbehorende parkeervak.

Het besluit en de daarbij behorende tekening, ligt vanaf vandaag ter inzage.

Belanghebbenden kunnen krachtens de Algemene wet bestuursrecht tegen deze beschikking binnen een termijn van 6 weken, gerekend vanaf de dag na uitreiking of verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien zij een bezwaarschrift bij de gemeente hebben ingediend, tegen betaling van griffierechten, een verzoek om voorlopige voorziening (onder andere schorsing) aanvragen bij rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Kenninsgeving

Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van een onroerende zaak ter onteigening in de gemeente Capelle aan den IJssel voor de uitvoering van het bestemmingsplan Ontsluitingsweg Oeverrijk van de gemeente Capelle aan den IJssel.

Onteigeningsplan Ontsluitingsweg Oeverrijk

Rijkswaterstaat Corporate Dienst

De burgemeester van Capelle aan den IJssel deelt mee dat op verzoek van de Minister voor Milieu en Wonen, ingevolge artikel 78 van de onteigeningswet, een ontwerp koninklijk besluit met de daaraan ten grondslag liggende stukken ter inzage zal worden gelegd. Het ontwerp koninklijk besluit wijst op verzoek van die gemeente een onroerende zaak ter onteigening aan die nodig is voor de uitvoering van het bestemmingsplan Ontsluitingsweg Oeverrijk.

Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een ontsluitingsweg over de percelen Kanaalweg 55 en 57-59, op de Kanaalweg.

Aan de ter onteigening aan te wijzen onroerende zaak is de bestemming Verkeer - Verblijfsgebied en de dubbelbestemming Waarde – Archeologie 2 toegekend.

Terinzagelegging

Op de voorbereiding van het koninklijk besluit is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het ontwerp koninklijk besluit en de, ingevolge artikel 79 van de onteigeningswet, vereiste stukken liggen ter inzage op de volgende locaties:

 • gemeente Capelle aan den IJssel, Rivierweg 111, te Capelle aan den IJssel (openingstijden zie www.capelleaandenijssel.nl).
 • Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te Utrecht (alleen op afspraak).

Het ontwerp koninklijk besluit en het onteigeningsplan liggen ter inzage vanaf 5 december 2019 tot en met 15 januari 2020.

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen gedurende de hiervoor genoemde periode schriftelijk of mondeling hun zienswijzen over het ontwerp koninklijk besluit naar voren brengen. Schriftelijke reacties worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning, door tussenkomst van (d.t.v.) de Minister voor Milieu en Wonen, Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Afdeling BJV Publiekrecht, onder vermelding van dossiernr. ON4-2018-100239. Een schriftelijke reactie kan per post worden verzonden naar postbus 2232, 3500 GE Utrecht of per e-mail naar cdloketonteigening@rws.nl.

Voor nadere inlichtingen over de procedure, voor het maken van een afspraak als u een zienswijze mondeling kenbaar wilt maken of wanneer u het ontwerpbesluit in Utrecht wilt komen inzien, neemt u contact op met Rijkswaterstaat Corporate Dienst, de heer A.H.W. Steenvoorden, tel.nr.: 06-13271384 of mevrouw R.J. Venhuizen-van den Berg, tel.nr.: 06-46172149.

Hoorzitting

In het kader van deze procedure is een hoorzitting gepland. Deze is uitsluitend bedoeld voor degenen die in hun zienswijzen kenbaar hebben gemaakt dat zij gebruik willen maken van de mogelijkheid om te worden gehoord. Deze hoorzitting vindt plaats op 29 januari 2020 om 14.00 in het gemeentehuis van Capelle aan den IJssel, Rivierweg 111 te Capelle aan den IJssel. Hiervoor wordt geen afzonderlijke uitnodiging verzonden.