Bekendmakingen 31 maart 2021

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning  aangevraagd

Datum ontvangst: 19 maart 2021

Tualstraat 6
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel voorzijde
Schinkelse Baan 1
Voor de activiteit: aanleggen van een inrit

Datum ontvangst: 21 maart 2021

Vondellaan 2
Voor de activiteit: bouwen, doorbraak begane grond, dakkapel en gevelaanpassing aluminium kozijnen

Datum ontvangst: 22 maart 2021

Granida erf 2
Voor de activiteit: bouwen, schuur

Datum ontvangst: 23 maart 2021

Kanaalweg 34
Voor de activiteit: bouwen, uitbouw

Datum ontvangst: 25 maart 2021

Amnestyplein 3
Voor de activiteit: bouwen, verplaatsing stadstoilet

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning  verleend

Verzenddatum: 23 maart 2021

Merelhoven 34
Voor de activiteit: bouwen, vergroten woning aan de voorzijde

Verzenddatum: 23 maart 2021

Prins Constantijnweg 2
Voor de activiteit: bouwen, interne wijzigingen in verband met vestigen poli kaakchirurgie

Verzenddatum: 24 maart 2021

Van Maerlantpark 56
Voor de activiteit: bouwen, dakopbouw

Verzenddatum: 26 maart 2021

Goudenregenstraat 140
Voor de activiteiten: bouwen, afwijken bestemmingsplan en aanleggen, het verharden van een deel van de tuin

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie
Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 284 87 21. Voor het inzien van overige besluiten omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Verzenddatum: 25 maart 2021

(nabij) Kanaalweg 35
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, project IJsselpark 48 woningen en 11 appartementen
Einde beslistermijn: 6 mei 2021

Verzenddatum: 22 maart 2021

Violierstraat 1
Voor de activiteiten: bouwen
Einde beslistermijn: 5 mei 2021

Standplaatsvergunning  verleend

 • Gezondheidsbus op het Stadsplein, nabij het bomeneiland op maandag 19 april 2021 van 08.00 uur tot 18.00 uur. Voor werknemers van de gemeente Rotterdam die woonachtig zijn in Capelle aan den IJssel. Zij kunnen hier individueel op afspraak naartoe komen om hun gezondheid te meten.

Ontheffing geluidshinder  verleend

 • Firma Akor B.V. voor het vlinderen van de betonnen vloer in winkelcentrum De Koperwiek van maandag 12 april 2021 van 22:00 tot en met dinsdag 13 april 04:00 uur.

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van zes weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd.

In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Ingebruikname gemeentegrond

 • Hak West BV voor het ingebruikname gemeentegrond voor het aanbrengen van proefsleuven voor Uniper aan de groenstrook Capelseweg onder/nabij viaduct A20. Van 6 april tot 9 april 2021

Binnen een termijn van 6weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van zes weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd.

In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Melding kappen vergunningvrije bomen

Johan Jongkindrade
Het kappen van 3 iepen en 5 sierkersen wegens rioleringswerkzaamheden; herplanten met 10 bomen van de derde grootte (6 tot 10 meter hoogte)

Voornemen tot uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters - Geboortedatum - Adres - Geplande datum

 • S. Aykan - 17-10-2002 - Pastel 94 - 11-04-2021
 • Z.U.C.I. Ricardo - 23-01-1998 - Sperwerhof 137 - 19-04-2021
 • R. van der Waal  - 30-12-2005 - Bonnefanten 29 - 19-04-2021
 • S. Bouhani - 29-03-1994 - Valkenhof 104 - 19-04-2021  
 • E. Kahyaoğlu - 02-07-1994 - Chopinstraat 27 - 22-04-2021
 • J.D. da Conceição Spinola - 23-03-2000 - Koerillen 1 - 22-04-2021
 • M. Sönmez - 01-01-1972  - Rondedans 7  - 22-04-2021
 • H. Rostam  - 07-02-1992 - Parsifal 4 - 22-04-2021
 • H. Kaya - 16-12-1977 - Alouette erf 24 - 22-04-2021      
 • I. Keserci  - 24-05-1971  - Chopinstraat 27 - 22-04-2021

Deze personen worden verzocht te reageren voor de hierboven genoemde geplande datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Publiekszaken. Dit team is te bereiken via: OnderzoeksteamPUZA@capelleaandenijssel.nl of via 14010. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de BRP worden beëindigd.

Beschikking uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet Basisregistratie Personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen vijf dagen na adreswijziging of binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘Vertrokken Onbekend Waarheen’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen:

Naam en voorletters - Geboortedatum - Adres - Uitgeschreven per

 • Obiana, J.E.d.S. - 09-06-1983 - Schermerhoek 244 - 18-11-2020
 • K.G.L. Lourencia - 07-01-1994 - Valkenhof 88 - 22-03-2021
 • Al Qulhati, A.S.R.S. - 16-08-1994 - Dorpsstraat 69 - 25-03-2021

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van zes weken gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De termijn begint te lopen met ingang van de dag na publicatie van dit besluit in de IJssel en Lek streek (huis-aan-huisblad).