Bekendmakingen 31 juli 2019

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning aangevraagd

Datum ontvangst: 12 juli 2019

Duikerlaan 402
Voor de activiteit: brandveilig gebruik, brandveilig gebruik De Capelse Schoolvereniging.

Datum ontvangst: 13 juli 2019

Bisletweg 2
Voor de activiteit: bouwen, aanbouw.

Datum ontvangst: 14 juli 2019

Bachstraat 82
Voor de activiteit: bouwen, aanbouw.

Datum ontvangst: 15 juli 2019

Rivium Quadrant 201
Voor de activiteit: bouwen en reclame, dakreclame.
Pastel 94
Voor de activiteit: brandveilig gebruik, brandveilig gebruik KDV De Meerpaal.
’s-Gravenweg 213
Voor de activiteit: bouwen, onderheide tuin en gevelwijziging.

Datum ontvangst: 17 juli 2019

Molenbaan 14
Voor de activiteit: afwijken bestemmingsplan, wijzigen gebruik.

Datum ontvangst: 18 juli 2019

Mient M4-11
Voor de activiteit: bouwen, nieuwbouw woning.

Datum ontvangst: 22 juli 2019

Stellingmolen 2
Voor de activiteit: bouwen, vervangen garagedeur.

Datum ontvangst: 24 juli 2019

Anna Maria van Cappellenpark 11
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel.

Datum ontvangst: 25 juli 2019

Mient M4-12
Voor de activiteit: bouwen, nieuwbouw woning.

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning verleend

Verzenddatum: 15 juli 2019

Platotuin 13
Voor de activiteit: bouwen, aanpassing entree.
Fluiterlaan 400
Voor de activiteit: bouwen en reclame, aanbrengen van gevelreclame.

Verzenddatum: 16 juli 2019

Charlotte van Pallandtrade 19
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen warmtepomp.

Verzenddatum: 17 juli 2019

’s-Gravenweg 186 - 188
Voor de activiteiten: bouwen en aanleggen/wijzigen inrit, realisatie brug voormalig tennispark.
Raadhuisstraat ter hoogte van huisnummer 7-9
Voor de activiteit: kappen van 2 monumentale kastanjes in verband met aantasting van de stam.
Cypresbaan 36
Voor de activiteit: bouwen, uitbreiding bedrijfsgebouw.

Verzenddatum: 18 juli 2019

PC Boutensingel 34
Voor de activiteit: bouwen, gevelwijziging.
Arica 86
Voor de activiteit: bouwen, dakkapellen.
Klepperdans 162
Voor de activiteit: bouwen, schuur in schutting.
PC Boutensingel 34
Voor de activiteit: bouwen, gevel wijziging.

Verzenddatum: 22 juli 2019

Cypresbaan 38
Voor de activiteit: bouwen, aanleggen van een inrit.

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie
Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14 010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 284 87 21. De besluiten omgevingsvergunning zijn openbaar en kunnen worden ingezien op de gemeentewerf, Groenedijk 10. Voor het inzien van overige besluiten  omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Verzenddatum: 16 juli  2019

Lylantse baan 1
Voor de activiteiten: bouwen en aanleggen/wijzigen inrit, renoveren kantoorpand.
Einde beslistermijn: 6 september 2019

Verzenddatum: 17 juli  2019

Koperwiek, fase 4
Voor de activiteit: bouwen, verbouwen winkelcentrum.
Einde beslistermijn: 29 augustus 2019

Verzenddatum: 25 juli 2019

Brahmsstraat 184
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen zonnepanelen.
Einde beslistermijn: 12 september 2019.

Verzenddatum: 29 juli 2019

Karekietstraat (212 appartementen)
Voor de activiteit: bouwen, woningverbetering.
Einde beslistermijn: 1 oktober 2019

Verzenddatum: 29 juli 2019

Solislaan 174
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen dakkapel.
Einde beslistermijn: 19 september 2019

Verzenddatum: 29 juli 2019

Aristotelestuin 13
Voor de activiteit: bouwen, dakopbouw.
Einde beslistermijn: 23 september 2019

Bekendmaking (anterieure)overeenkomsten Meeuwensingel 1a en IJsselland ziekenhuis

Burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maken bekend dat de gemeente op 3 juni 2019 en op 10 juli 2019 een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 lid 3 Wet ruimtelijke ordening is aangegaan met de eigenaar van de Meeuwensingel 1a (De Stenen B.V) en het IJsselland Ziekenhuis (10 juli 2019). De overeenkomsten zijn afgesloten om onderstaande gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken.

De overeenkomsten hebben betrekking op:

 • Meeuwensingel 1a: Op de locatie van het voormalige kantoorpand van De Zellingen wordt een nieuw woonzorggebouw gerealiseerd met 19 woonzorgunits voor hoofdzakelijk dementerende ouderen. Het gebouw wordt iets groter en hoger dan het voormalige kantoorpand. Voor meer informatie zie www.capellebouwtaandestad.nl;
 • Prins Constantijnweg 2: Het IJsselland Ziekenhuis moet om te voldoen aan de eisen van de Inspectie Gezondheid en Jeugd de operatiekamers vernieuwen. De nieuwe eisen zorgen ervoor dat er een groter ruimte beslag is. Er zijn 8 o.k’s en in de nieuwe situatie blijven dit 8 o.k’s. Er wordt aan de zijde van de Beltmolen grenzend aan het Hoofdgebouw circa 1.300 m² bijgebouwd. Voor het inzien van de vergunning kunt u via het klantcontactcentrum telefoonnummer 14 010 een afspraak maken met de unit VTH (Vergunningen).

Locatie ter inzage legging
Conform het gestelde in artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening ligt vanaf 1 augustus 2019 een korte zakelijke beschrijving van de inhoud van de anterieure overeenkomsten ter inzage in het gemeentehuis, Rivierweg 111 op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur.
Tegen de overeenkomsten kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan ASVZ-Arcadia

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de raad in zijn openbare vergadering van 15 juli 2019 het bestemmingsplan ASVZ-Arcadia met planidentificatiecode NL.IMRO.0502.PBP19ASVZArcadia-4002 heeft vastgesteld. Ook heeft de raad besloten om voor het bestemmingsplan ASVZ-Arcadia geen exploitatieplan vast te stellen, omdat de plankosten (koopsom van de grond, inrichtingskosten, planschade en kosten van ambtelijke inzet) verhaald zijn middels een anterieure overeenkomst (afgesloten op 23 januari 2019). 

Plangebied/ zakelijke inhoud
Het bestemmingsplan ASVZ-Arcadia heeft betrekking op de realisatie van het nieuwe woonzorggebouw van ASVZ genaamd Arcadia. Het gebouw heeft een oppervlakte van ca.810 m² en is maximaal 3 bouwlagen hoog (11 meter). Er worden 6entwintig woonzorgunits gerealiseerd voor mensen met een verstandelijke beperking en 1 crisisopvangplek. In het woonzorggebouw komen twintig dagbestedingsplaatsen, waarvan circa 16 plaatsen voor de bewoners van ASVZ-Arcadia en het naastgelegen ASVZ-Kaap Florida.

Inzien van het vastgestelde bestemmingsplan
Het bestemmingsplan ligt van 25 juli tot en met 4 september 2019 ter inzage.

U kunt het bestemmingsplan ASVZ-Arcadia in zien:

 1. op www.ruimtelijkeplannen.nl
 2. bij het gemeentehuis op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur;
 3. In de werkkamer op het Amnestyplein op werkdagen van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Beroep
Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan is daarom ongewijzigd vastgesteld. Gedurende de hierboven genoemde termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht. Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ASVZ-Arcadia treedt in werking op 5 september 2019. Als er binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend, treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Meer informatie
Voor meer informatie neemt u contact op met mevrouw M.E. Smits via telefoonnummer 010 – 284 87 92 afdeling Stadsontwikkeling.

Kennisgeving activiteitenbesluit

Onderwerp

Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu en/of overlast (hinder) kunnen veroorzaken, kunnen op grond van het de Wet milieubeheer een vergunning nodig hebben. Voor verschillende categorieën van bedrijven is echter geen vergunning nodig. Deze bedrijven moeten zich houden aan de milieuregels die zijn opgesteld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling. De bedrijven moeten de werkzaamheden wel melden bij het bevoegd gezag.

Burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel maken bekend dat in het tweede kwartaal van 2019 de navolgende meldingen Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling zijn ontvangen.

Groot- en detailhandel

 • Cypresbaan 63, 2908 LT Capelle aan den IJssel, Econosto Nederland B.V. (412426)

Horeca

 • Rivium 1e straat 121, 2909 LE Capelle aan den IJssel, Daily Rivium (952887)
 • Groenedijk 54, 2904 LB Capelle aan den IJssel, Bonnie Beer B.V. (953268)
 • Stadsplein 61, 2903 HG Capelle aan den IJssel, BK Capelle B.V. (412577)

Tankstations

 • Capelseweg 399, 2908 MD Capelle aan den IJssel, Total Alexandrium Capelle aan den IJssel (412304)

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de meldingen kunt u zich wenden tot de DCMR Milieudienst Rijnmond, info@dcmr.nl.

Evenementenvergunning verleend

 • Roei evenement Hollandsche IJssel, aan de Dorpsstraat/Vuykpark, 31 augustus 2019 van 10.00 uur tot 16.00 uur;
 • Rommelmarkt de Diepen, op de Springersdiep, Marsdiep, Hoendiep, Borndiep en Damsterdiep, 5 oktober 2019 van 09.00 tot 17.00 uur;
 • Kerstfair, Pier Panderplein, op 21 december 2019 van 10.00 uur tot 17.00 uur en 22 december 2019 van 12.00 uur tot 17.00 uur.

Ingebruikname gemeentegrond verleend

 • Verlenging, Willem Marisrade, in verband met de realisatie van het wooncomplex “Vogeltuinen, bergingen en woningen, tot en met 4 augustus 2019;
 • Stichting Ondernemershuis-op-Zuid, 1 parkeerplaats ter hoogte van Warenarburg 28 voor de opslag van grond, en op de Burgemeester van Dijklaan voor het  project Warenarburg voor het aanleggen stadsverwarming, tot en met 20 september 2019;
 • Plaatsen afval container Stadsplein 3 voorzijde, interne renovatie In den Boekenkast, 5 augustus 2019 tot en met 23 augustus 2019;
 • Heijmans Infra BV, parkeervakken tegenover Louvre 190, voor het vervangen van drinkwaterleidingen in opdracht van Evides, 12 augustus tot en met 20 december 2019.

Loterijvergunning verleend

 • Schenkelkerk, Bermweg 29, voor een te houden loterij op 31 augustus 2019 in samenwerking met de Schenkeljaarmarkt, de trekking is om 15.30 uur. De opbrengst is geheel ten goede aan de kerk.

Standplaatsvergunning (seizoen) verleend

 • Voor een ijscokar in het Schollebos nabij de watervallei, voor de maanden mei, juni, juli, augustus en september 2019.

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Ontheffing drank- en horecawet verleend

 • Buurtbarbecue de Diepen, op het parkeerterrein ter hoogte van Damsterdiep en Reitdiep, 10 augustus 2019 van 16.00 uur tot 23.00 uur;
 • Roei evenement Hollandsche IJssel, Dorpsstraat/Vuykpark, 31 augustus 2019 van 12.00 uur tot 16.00.

Ontheffing alcoholverbod verleend

 • De Diepenbuurt tijdens buurtbarbecue de Diepen, op het parkeerterrein ter hoogte van Damsterdiep en Reitdiep, 10 augustus 2019 van 16.00 uur tot 23.00 uur.

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij de burgemeester bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

De volgende meldingen en/of kennisgevingen zijn door de gemeente geaccepteerd:

 • Plaatsen van een container en kraan, Berlioszstraat voor de school OBS West, voor het verzamelen en afvoeren van restafval en opperen bouwmaterialen, tot en met 5 augustus 2019;
 • Zomervakantie activiteiten van Speeluitleen De Driehoek, op het grasveld en op het Cruyff Court aan de Purmerhoek, tot en met zaterdag 31 augustus 2019 van 08.00 uur tot 22.00 uur (inclusief opbouw en afbouw);
 • Waterpret kinderclub Torenhof, op het binnenterrein bij flat Kievitlaan 1-59, 30 juli 2019 van 12.30 uur tot 17.00 uur;
 • Kinderclub Torenhof Vakantieactiviteiten, in en om wijkcentrum Torenhof, Torenhof 1, 1 augustus 2019 van 10.00 uur tot 17.30 uur;
 • Picknick bij Huis van de Wijk Schollevaar, op de (eigen) parkeerplaats aan achterzijde Stationsplein 20, picknick en kinderactiviteiten, 4 augustus 2019 van 13.00 uur tot 17.00 uur;
 • Kinderclub Torenhof Vakantie activiteiten, in en om wijkcentrum Torenhof, Torenhof 1, 7 augustus 2019 van 10.00 uur tot 17.30 uur;
 • Buurtbarbecue de Diepen, op het parkeerterrein ter hoogte van Damsterdiep en Reitdiep zaterdag 10 augustus 2019 van 16.00 uur tot 23.00 uur;
 • Ontmoetings BBQ Libellendans, voor Libellendans 14 tot en met 16, 31 augustus 2019 van 17.30 uur tot 22.30 uur;
 • Koken voor de buurt BBQ, op het terras van wijkcentrum Torenhof, Torenhof 1,16 augustus 2019 van 13.00 uur tot 23.00 uur (incl. op- en afbouw);
 • Yard Sale Meeuwensingel, op het grasveld tussen Meeuwensingel 52 en 69, 17 augustus 2019 van 10.00 uur tot 16.00 uur;
 • Kinderactiviteiten, in en om Buurthuis De Trefhoek aan de Schermerhoek 506, 30 augustus 2019 van 12.00 uur tot 18.00 uur;
 • Buurtfeest, Beltmolen ter hoogte van huisnummers 43/44, 31 augustus 2019 van 17.00 tot 23.00 uur;
 • Kennisgeving incidentele festiviteit, live muziek Hooghe Water, Groenedijk 48, 9 november 2019 van 21.00 uur tot 01.00 uur.

De hieronder genoemde aanvragen voor een evenementenvergunning zijn ter informatie:

 • Verkeersveiligheidsevenement, Pelikaanweg 3, 20 september 2019;
 • Intocht Sinterklaas, Vuykterrein en Stadsplein, 16 november 2019.

Collecterooster

 • Leprastichting, 26 tot en met 31 augustus 2019       

Melding gebruik spandoeklocaties

 • Ronde van West, 11 tot en met 17 augustus 2019;           
 • WOP ’s Gravenland, 18 tot en met 24 augustus 2019;         
 • Huttendorp, 18 tot en met 24 augustus 2019;
 • KWF, 25 tot en met 31 augustus 2019;

Voornemen tot uitschrijving basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de basisregistratie personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters - geboorte datum - adres - geplande datum

 • Van Dijk, J.G. - 27-04-1983 - Henry Moorepassage 94 - 20-08-2019
 • Bom, K.M. - 01-08-1989 - Purmerhoek 324 - 20-08-2019
 • Martinović, S - 04-05-1960 - Priamsingel 209 - 20-08-2019
 • Radaković, A. - 14-01-2000 - Priamsingel 209 - 20-08-2019
 • Radaković, M. - 26-06-2001 - Priamsingel 209 - 20-08-2019
 • Catarina, H.J. - 14-02-1970 - Minoes erf 30 - 21-08-2019
 • Doer, A. - 31-12-1980 - Wiekslag 838 -  21-08-2019
 • Rebin, T.N. - 20-01-1992 - Stoelendans 30 - 21-08-2019
 • Jamngangoen, J.B. - 31-12-1982 - Purmerhoek 338 (briefadres) - 22-08-2019

Wij verzoeken deze personen te reageren voor de hierboven genoemde geplande datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Publiekszaken. Dit team is te bereiken via: OnderzoeksteamPUZA@capelleaandenijssel.nl of via 14010. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de basisregistratie personen worden beëindigd.

Beschikking uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet  hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet basisregistratie personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking “Vertrokken Met Onbekende Bestemming” te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de basisregistratie personen:

Naam en voorletters - geboorte datum - adres - uitgeschreven op

 • Fortes, B.J. - 05-12-1975 - Scheldedal 69 - 22-07-2019
 • Stephens, R.A.G. - 23-08-1977 - Valkenhof 65 - 22-07-2019
 • De Palm, G.G.V. - 25-02-1987 - Het Steen 73 - 23-07-2019
 • Oda, W. - 05-02-1975 - Librije 32 - 23-07-2019

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van 6 weken na de datum die in de kolom staat onder ‘uitgeschreven op’ gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De termijn gaat 1 dag na de deze publicatie in.