Bekendmakingen 31 januari 2019

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en/of verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning aangevraagd

Datum ontvangst: 18 januari 2019

Rijndal 46
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel.
’s-Gravenweg 219
Voor de activiteiten: bouwen en wijzigen monument, gevelwijziging en plaatsen overkapping.
Rivium Quadrant 205
Voor de activiteiten: bouwen en reclame, dakreclame.
Lylantse baan 14
Voor de activiteit: bouwen, uitbreiding bedrijfsruimte.

Datum ontvangst: 19 januari 2019

Fuutlaan 113
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel.

Datum ontvangst: 21 januari 2019

Capelseweg 212
Voor de activiteit: bouwen, aanbouw.
Fascinatio Boulevard 882 NK11
Voor de activiteit: bouwen, dakkapellen.

Datum ontvangst: 22 januari 2019

Rivium Boulevard (middenberm)
Voor de activiteit: bouwen, showroom (zeecontainer met glazen wanden).

Datum ontvangst: 23 januari 2019

Papiermolen 60
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel.

Datum ontvangst: 24 januari 2019

Pastel 17
Voor de activiteit: bouwen, berging.

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning verleend

Verzenddatum: 18 januari 2019

’s-Gravenweg 367
Voor de activiteit: bouwen, verbouwing entreehal.

Verzenddatum: 21 januari 2019

’s-Gravenweg, Bermweg, Heksendans, Blokfluit, Capelseweg, Burgemeester van Beresteijnlaan en de Schollevaartseweg
Voor de activiteit: kappen, 65 bomen in verband met veiligheid en vitaliteit. Herplant met 65 bomen van een nader te bepalen soort.

Verzenddatum: 25 januari 2019

Fascinatio Boulevard 1088 t/m 1120
Voor de activiteiten: bouwen en uitweg/inrit, bouwen 17 woon-/werkeenheden.

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie
Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14 010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 284 87 21. De besluiten omgevingsvergunning zijn openbaar en kunnen worden ingezien op de gemeentewerf, Groenedijk 10. Voor het inzien van overige besluiten  omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Drank- en horecavergunning verleend

 • Golf en Countryclub gelegen aan ’s-Gravenweg 311.

Exploitatie- en terrasvergunning verleend

 • Golf en Countryclub gelegen aan ’s-Gravenweg 311.

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij de burgemeester bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

De volgende meldingen en/of kennisgevingen zijn door de gemeente geaccepteerd:

 • Straatbarbecue, Aleoetenplein ter hoogte van nr. 14 op 30 maart 2019 van 17.00 uur tot 23.00 uur;
 • Plaatsen container, Anna Maria van Cappellenpark 68 in verband met in- en uitladen opgeslagen huisraad voor de periode 1 februari tot en met 11 februari 2019.

Evenementen

De hieronder genoemde aanvraag voor een evenementenvergunning is ter informatie:

 • Hervormde Wijkgemeente Dorpskerk, voor het organiseren van de jaarlijks dorpsbazaar, Kerklaan 2 op 13 april 2019 van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Collecterooster februari 2019

Jantje Beton - 25 februari tot en met 2 maart 2019 

Voornemen tot uitschrijving basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de basisregistratie personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters – geboortedatum – adres - geplande datum

 • Hodge, H.M. - 08-10-1941 - Tosca 17 - 19-02-2019
 • Verhoeven, T. - 19-07-1949 - Tosca 54 - 19-02-2019

Wij verzoeken deze personen te reageren voor de hierboven genoemde geplande datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Publiekszaken. Dit team is te bereiken via: OnderzoeksteamPUZA@capelleaandenijssel.nl of via 14010. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de basisregistratie personen worden beëindigd.

Beschikking uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet basisregistratie personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking “Vertrokken Met Onbekende Bestemming” te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de basisregistratie personen:

Naam en voorletters – geboortedatum – adres - uitgeschreven op

 • Rojer, J.H.M. - 09-02-1993 - Prent 50 - 23-01-2019

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van 6 weken na de datum die in de kolom staat onder ‘uitgeschreven op’ gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De termijn gaat één dag na deze publicatie in.

Informatie over de verkiezing van de leden van provinciale staten van Zuid-Holland

De burgemeester van Capelle aan den IJssel maakt het volgende bekend over de verkiezing van de leden van provinciale staten van Zuid-Holland in kieskring Leiden op woensdag 20 maart 2019:

Stemmen bij volmacht

Het is een kiezer toegestaan bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen:

A. Machtiging door schriftelijke aanvraag volmacht bewijs

 1. U kunt het volmacht formulier downloaden op de verkiezingspagina. Hebt u geen printer dan kunt u het formulier ook afhalen bij Team Verkiezingen.
 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 15 maart 2019 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 4 februari 2019 als kiezer is geregistreerd. Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie al een kiezerspas is verstrekt of door de kiezer aan wie het is toegestaan om per brief te stemmen.
 3. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 4 februari 2019 als kiezer zijn geregistreerd en in de provincie Zuid-Holland wonen.
 4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmacht bewijs.
 5. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

B. Machtiging door overdracht van de stempas of kiezerspas

 1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.
 2. De kiezer tekent daartoe de achterzijde van de stempas of kiezerspas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen.
 3. De kiezer draagt de, aldus in een volmacht bewijs omgezette, stempas of kiezerspas aan de gemachtigde over.
 4. Ook moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Deze kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
 5. Het overdragen, van de in volmacht bewijs omgezette stempas of kiezerspas, kan tot en met de dag van de stemming.
 6. Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas of kiezerspas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan 2 volmachten aannemen. De volmacht stem moet tegelijk met de eigen stem worden uitgebracht.

Stemmen met een kiezerspas

Het is een kiezer toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in elke gemeente in de provincie Zuid-Holland. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. Schriftelijke aanvraag

 1. U kunt het formulier voor een kiezerspas downloaden op de verkiezingspagina. Hebt u geen printer dan kunt u het formulier ook afhalen bij Team Verkiezingen.
 2. Het verzoekschrift en de stempas (als u deze al heeft ontvangen), moeten uiterlijk op vrijdag 15 maart 2019 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 4 februari 2019 als kiezer is geregistreerd.
 3. Hebt u een volmacht verstrekt of stemt u per brief dan kunt u geen kiezerspas aanvragen.

Als u aan de voorwaarden voldoet dan krijgt u een kiezerspas.

B. Mondelinge aanvraag

 1. De kiezer kan met zijn/haar stempas en een geldig legitimatiebewijs de stempas omzetten naar een kiezerspas. Dit kan tot dinsdag 19 maart 2019, 12.00 uur bij het team Verkiezingen in de gemeente waar hij/zij op maandag 4 februari 2019 als kiezer is geregistreerd.
 2. Hebt u een volmacht verstrekt of stemt u per brief dan kunt u geen kiezerspas aanvragen.
 3. Als u aan de voorwaarden voldoet dan krijgt u een kiezerspas.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Informatie over de Verkiezing van de leden van het bestuur van het waterschap Schieland en de Krimpenerwaard

De burgemeester van Capelle aan den IJssel maakt het volgende bekend over de verkiezing van de leden van het bestuur van het Waterschap Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) op woensdag 20 maart 2019:

Stemmen bij volmacht

Het is een kiezer toegestaan bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen:

A. Machtiging door schriftelijke aanvraag volmacht bewijs

 1. U kunt het volmacht formulier downloaden op de verkiezingspagina. Hebt u geen printer dan kunt u het formulier ook afhalen bij Team Verkiezingen.
 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 15 maart 2019 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 4 februari 2019 als kiezer is geregistreerd. Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie al een kiezerspas is verstrekt of door de kiezer aan wie het is toegestaan om per brief te stemmen.
 3. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 4 februari 2019 als kiezer zijn geregistreerd in hetzelfde waterschap (HHSK).
 4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmacht bewijs.
 5. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

B. Machtiging door overdracht van de stempas of kiezerspas

 1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.
 2. De kiezer tekent daartoe de achterzijde van de stempas of kiezerspas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen.
 3. De kiezer draagt de, aldus in een volmacht bewijs omgezette, stempas of kiezerspas aan de gemachtigde over.
 4. Ook moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Deze kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
 5. Het overdragen, van de in volmacht bewijs omgezette stempas of kiezerspas, kan tot en met de dag van de stemming.
 6. Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas of kiezerspas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan 2 volmachten aannemen. De volmacht stem moet tegelijk met de eigen stem worden uitgebracht.

Stemmen met een kiezerspas

Het is een kiezer toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in elke gemeente die ligt binnen het waterschap HHSK. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. Schriftelijke aanvraag

 1. U kunt het formulier voor een kiezerspas downloaden op de verkiezingspagina. Hebt u geen printer dan kunt u het formulier ook afhalen bij Team Verkiezingen.
 2. Het verzoekschrift en de stempas (als u deze al heeft ontvangen), moeten uiterlijk op vrijdag 15 maart 2019 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 4 februari 2019 als kiezer is geregistreerd.
 3. Hebt u een volmacht verstrekt of stemt u per brief dan kunt u geen kiezerspas aanvragen.
 4. Als u aan de voorwaarden voldoet dan krijgt u een kiezerspas.

B. Mondelinge aanvraag

 1. De kiezer kan met zijn/haar stempas en een geldig legitimatiebewijs de stempas omzetten naar een kiezerspas. Dit kan tot dinsdag 19 maart 2019, 12.00 uur bij het team Verkiezingen in de gemeente waar hij/zij op maandag 4 februari 2019 als kiezer is geregistreerd.
 2. Hebt u een volmacht verstrekt of stemt u per brief dan kunt u geen kiezerspas aanvragen.
 3. Als u aan de voorwaarden voldoet dan krijgt u een kiezerspas.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Meer informatie over de verkiezingen vindt u op de verkiezingspagina.