Bekendmakingen 30 juni 2021

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning aangevraagd

Datum ontvangst: 17 juni 2021

Rivium Boulevard 121
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen sloopaankondiging/reclame
Fascinatio Boulevard 622 2K2
Voor de activiteit: afwijken bestemmingsplan, wijziging gebruik

Datum ontvangst: 18 juni 2021

Roerdal 7
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel voorzijde

Datum ontvangst: 19 juni 2021

Geelvinkbaai 25
Voor de activiteit: bouwen, aanbouw

Datum ontvangst: 22 juni 2021

1e Lunarelaan 8
Voor de activiteit: bouwen, voortuinafscheiding en hek|
Datum ontvangst: 23 juni 2021
Rivierweg 216 - 218
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, herbestemming winkels naar woningen
Duikerlaan 18 - 52
Voor de activiteit: bouwen, wijziging vluchttrap

Let op: U kunt geen bezwaar maken​ tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning verleend

Verzenddatum: 18 juni 2021

Beemsterhoek 337A
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, verbouwing gymzaal naar sportschool

Verzenddatum: 23 juni 2021

Dalkruidbaan
Voor de activiteit: bouwen, nieuwbouw 4 bedrijfsunits
’s-Gravenweg 355
Voor de activiteit: bouwen, funderingsherstel

Bent u het niet eens met het besluit?

Dan kunt u online uw bezwaarschrift indienen. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie
Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoonnummer 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op 010 - 284 87 21. Voor het inzien van overige besluiten omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via telefoonnummer 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl

Verlenging Beslistermijn Omgevingsvergunning

Verzenddatum: 18 juni 2021

Amnestyplein 3
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, het tijdelijk verplaatsen van stadstoilet
Einde beslistermijn: 30 juni 2021

Verzenddatum: 23 juni 2021

Slotlaan 119
Voor de activiteit: bouwen, tijdelijke accommodatie Politie
Einde beslistermijn: 5 augustus 2021

Verkeersbesluiten

Rotonde Burgemeester Van Beresteijnlaan

Het college heeft op 28 juni besloten de volgende verkeersmaatregelen te nemen voor de nieuwe rotonde op de Burgemeester Van Beresteijnlaan:

 • De voorrangskruising Burgemeester Schalijlaan – Burgemeester Van Beresteijnlaan te vervangen door een rotonde
 • Verkeer op de Burgemeester Schalijlaan en Burgemeester Van Beresteijnlaan voorrang te laten verlenen aan het verkeer op de rotonde door het plaatsen van de verkeersborden B06 (Voorrang verlenen) in combinatie met haaientanden op het wegdek van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990
 • Verkeer verplicht rechts over de rotonde te laten rijden door het plaatsen van de verkeersborden D01 (Rotonde; verplichte rijrichting) van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990
 • Verkeer aan de rechterkant van een middengeleider te laten passeren door het plaatsen van het verkeersbord D02 (Gebod om aan deze kant te passeren) van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990
 • Het bestaande tweerichtingen-(brom)fietspad opnieuw aan te wijzen als (brom)fietspad door het plaatsen van het verkeersbord G12a ((Brom)fietspad) met onderbord OB505 van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 ter hoogte van de voetgangersoversteekplaats over de Burgemeester Schalijlaan
 • Brommers en fietsers te verbieden gebruik te maken van de rijbaan op de Burgemeester Schalijlaan door het plaatsen van het verkeersbord C15 (Gesloten voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen) van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990
 • Een voetgangersoversteekplaats te realiseren over de rijbaan en het (brom)fietspad over de Burgemeester Schalijlaan door het plaatsen van de verkeersborden L02 (Zebrapad) in combinatie met witte zebrapadstrepen op het wegdek van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

Het besluit en de daarbij behorende tekening ligt vanaf vandaag ter inzage in het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen krachtens de Algemene wet bestuursrecht tegen deze beschikking binnen een termijn van 6 weken, gerekend vanaf de dag na uitreiking of verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien zij een bezwaarschrift bij de gemeente hebben ingediend, tegen betaling van griffierechten, een verzoek om voorlopige voorziening (onder andere schorsing) aanvragen bij rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Fietspad Burgemeester Schalijlaan

Het college heeft op 28 juni besloten de volgende verkeersmaatregelen te nemen voor het nieuwe fietspad langs de Burgemeester Schalijlaan:

 • Het fietspad aan te wijzen als (brom)fietspad door het plaatsen van het verkeersbord G12b ((Brom)fietspad) van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 ter hoogte van de oversteken over de Burgemeester Bakkerlaan en over de Burgemeester Schalijlaan
 • Verkeer op de Burgemeester Bakkerlaan voorrang te laten verlenen aan het verkeer op de Burgemeester Schalijlaan door het plaatsen van het verkeersbord B06 (Voorrang verlenen) in combinatie met haaientanden op het wegdek van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990
 • (Brom)fietsers voorrang te laten verlenen aan het autoverkeer op de oversteek over de Burgemeester Schalijlaan door het plaatsen van het verkeersbord B06 (Voorrang verlenen) in combinatie met haaientanden op het wegdek van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990
 • Het autoverkeer voorrang te laten verlenen aan het (brom)fietsverkeer op de oversteek over de Burgemeester Bakkerlaan door het plaatsen van het verkeersbord B06 (Voorrang verlenen) in combinatie met onderbord OB503OB04 en haaientanden op het wegdek van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990
 • Een voetgangersoversteekplaats te realiseren door het plaatsen van het verkeersbord L02 (Zebrapad) in combinatie met witte zebrapadstrepen op het wegdek van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990
 • Het fietsverkeer vanaf de Burgemeester Bakkerlaan/Tuinenpad voorrang te laten verlenen aan het (brom)fietsverkeer en de voetgangers vanaf de Burgemeester Schalijlaan door het aanbrengen van haaientanden en zebrapadstrepen op het wegdek van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990
 • Verkeer aan de rechterkant van een middengeleider te laten passeren door het plaatsen van het verkeersbord D02 (Gebod om aan deze kant te passeren) van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990

Het besluit en de daarbij behorende tekening ligt vanaf vandaag ter inzage in het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen krachtens de Algemene wet bestuursrecht tegen deze beschikking binnen een termijn van 6 weken, gerekend vanaf de dag na uitreiking of verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien zij een bezwaarschrift bij de gemeente hebben ingediend, tegen betaling van griffierechten, een verzoek om voorlopige voorziening (onder andere schorsing) aanvragen bij rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Oplaadpunten voor elektrische voertuigen

Het college heeft op 28 juni besloten parkeerplaatsen aan te wijzen als oplaadpunt voor elektrische voertuigen op de volgende locaties:

 • Bachstraat ter hoogte van Griegstraat 45
 • Evoluon ter hoogte van huisnummer 74
 • Filosofentuin ter hoogte van huisnummer 53
 • Grafiek ter hoogte van huisnummer 35
 • Hollandsch Diep ter hoogte van huisnummer 18
 • Narcisstraat ter hoogte van huisnummer 18
 • Onacklaan ter hoogte van huisnummer 53
 • Onacklaan ter hoogte van huisnummer 120a
 • Pastel ter hoogte van huisnummer 11
 • Purmerhoek ter hoogte van huisnummer 169
 • Rijndal ter hoogte van Ahrdal 2
 •  Rodinrade ter hoogte van huisnummer 15
 • Willem Barentszstraat ter hoogte van huisnummer 8

De parkeerplaatsen worden gereserveerd voor het opladen voor elektrische auto’s door plaatsing van het bord E04 (parkeerplaats) van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 met onderbord “Opladen elektrische voertuigen” en het aanbrengen van witte markering in de bijbehorende parkeervakken.

Het besluit en de daarbij behorende tekeningen liggen vanaf vandaag ter inzage in het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen krachtens de Algemene wet bestuursrecht tegen deze beschikking binnen een termijn van 6 weken, gerekend vanaf de dag na uitreiking of verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien zij een bezwaarschrift bij de gemeente hebben ingediend, tegen betaling van griffierechten, een verzoek om voorlopige voorziening (onder andere schorsing) aanvragen bij rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Ingebruikname gemeentegrond verleend

 • Shell benzinepomp Schipper, voor het plaatsen van huurbussen op het gazon in verband met het vervangen van de stadsverwarming, aan de Burgemeester Van Dijklaan 1, van 16 augustus tot en met 1 oktober 2021
 • Van Wijnen Stolwijk, ingebruikname van 5 parkeervakken, ter hoogte van Reigerlaan 215-249 in verband met de renovatie van de 81 woningen boven de Koperwiek, van 28 juni tot en met 23 juli 2021
 • MVOI, in opdracht van Eneco, ingebruikname gemeentegrond, betreffende het basketbalveldje aan de Wisselspoor, van 21 juni tot en met 29 oktober 2021
 • Sportief Capelle, voor het plaatsen van een container, aan de Dakotaweg 261 (voor de sporthal) in verband met verbouwingswerkzaamheden, van 21 juni tot en met 12 juli 2021

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van zes weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

De volgende meldingen en/of kennisgevingen zijn door de gemeente geaccepteerd:

 • Melding plaatsen van een container, op het parkeervak voor de woning Rubenssingel 125 in verband met een verbouwing, van 5 juli tot en met 16 juli 202 

Melding kappen vergunningvrije bomen

Wisselspoor
Het kappen van twee Noorse esdoorns in verband met een herinrichtingsproject

Collecterooster juli 2021

 • 5 tot en met 10 juli 2021: Stichting Support 4 Specials
 • 12 tot en met 17 juli 2021: Stichting Huttendorp Schollevaar
 • 19 tot en met 24 juli 2021: Stichting Huttendorp Schollevaar

Kledinginzameling

 • 1 tot en met 31 juli 2021 voor SAC Stichting Actie Calcutta