Bekendmakingen 3 november 2021

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning  -  aangevraagd

Datum ontvangst: 21 oktober 2021

Lofoten 31
Voor de activiteit: bouwen, aanbouw

Datum ontvangst: 22 oktober 2021

Coen Botrede 33
Voor de activiteit: bouwen, aanbouw voorzijde
Haagwinde 8
Voor de activiteit: bouwen, realiseren vliering

Datum ontvangst: 24 oktober 2021

Rietbaan 40
Voor de activiteit: bouwen, vervallen van rookafscheiding

Datum ontvangst: 25 oktober 2021

Koerillen 10
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel

Datum ontvangst: 26 oktober 2021

Bermweg 554
Voor de activiteit: bouwen, vernieuwen woning met bedrijfsruimte
Snelrewaard 2
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel voorzijde
Desertosingel 7
Voor de activiteit: bouwen, aanbouw linker zijgevel voor en rechter zijgevel achter
Molenbaan 17
Voor de activiteit: bouwen, veranderen brandcompartiment

Datum ontvangst: 27 oktober 2021

Fascinatio Boulevard 886A
Voor de activiteit: bouwen, wijzigen gemeenschappelijke kantoorruimte naar fitnessruimte

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning reguliere procedure  -  verleend

Verzenddatum: 21 oktober 2021

Dorpsstraat 53
Voor de activiteiten: bouwen, dakkapel en uitbreiden woning door middel van verhoogde achtergevel
Narcisstraat 25
Voor de activiteit: bouwen, het gewijzigd uitvoeren van de vergunning (20210228) voor het plaatsen van een dakkapel in voordakvlak van de woning

Verzenddatum: 27 oktober 2021

Valeriusrondeel 700
Voor de activiteiten: het verplanten van 1 linde en 1 esdoorn in verband met het realiseren van nieuwe woningen. De bomen worden verplant binnen het plangebied. Het besluit treedt direct in werking.

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie

Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoonnummer 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op 010 - 284 87 21. Voor het inzien van overige besluiten omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via telefoonnummer 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning  -  ter inzage

Burgemeester Schalijlaan 66 t/m 84
Voor de activiteit: brandveilig gebruik, begeleid wonen

De aanvraag en de ontwerpbeschikking liggen met ingang van 4 november 2021 gedurende 6 weken, op werkdagen ter inzage, u kunt voor het inzien een afspraak maken via omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl. Gedurende deze periode kan een ieder schriftelijk zienswijzen inbrengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Als u de zienswijzen mondeling kenbaar wilt maken verzoeken wij u om contact op te nemen met dhr. Van Overveld: 010-2848165.

Standplaatsvergunning  -  verleend

 • ANWB Fietsverlichtingsactie op het Stadsplein op zondag 14 november van 11.00 uur tot 17.00 uur

Ingebruikname gemeentegrond  -  verleend

 • Plaatsen container op een parkeerplaats gelegen tegenover Paganinistraat 82, in verband met een verbouwing, van 25 oktober tot en met 12 november 2021

Ontheffing geluidhinder  -  verleend

 • Bam infra Rail bv voor het jaar 2022 voor landelijke slijpwerkzaamheden aan het spoor in de gemeente
 • Firma Versluys, frezen en aanbrengen van asfalt en detectielussen door Kanaalweg, tussen de Bermweg en de ’s-Gravenweg van dinsdag 9 november 2021 23.00 uur tot woensdag 10 november 2021 06.00 uur en woensdag 10 november 2021 23.00 uur tot donderdag 11 november 2021 06.00 uur. En op de Ketensedijk ter hoogte van de Algeraweg (N210) van dinsdag 9 november 2021 19.00 uur tot woensdag 10 november 2021 06.00 uur.

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen.
Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Oplaadpunten voor elektrische voertuigen

Het college heeft op 1 november besloten 1 of 2 parkeerplaatsen aan te wijzen als oplaadpunt voor elektrische voertuigen op de volgende locaties:

 • Banda Neira ter hoogte van huisnummer 86
 • Brahmsstraat ter hoogte van Bizetstraat 23
 • Henri Laurensrade ter hoogte van huisnummer 2
 • Jan van Kanrede ter hoogte van huisnummer 42
 • Kringdans ter hoogte van huisnummer 2
 • Merellaan ter hoogte van Patrijshof 2
 • Merellaan ter hoogte van huisnummer 388
 • Norma ter hoogte van huisnummer 1
 • Reviusrondeel ter hoogte van huisnummer 3
 • Van Naeldwijcklaan ter hoogte van huisnummer 1

De parkeerplaatsen worden gereserveerd voor het opladen voor elektrische auto’s door plaatsing van het bord E04 (parkeerplaats) van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 met onderbord “Opladen elektrische voertuigen” en het aanbrengen van witte markering in de bijbehorende parkeervakken.

Het besluit en de daarbij behorende tekeningen liggen vanaf vandaag ter inzage in het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen krachtens de Algemene wet bestuursrecht tegen deze beschikking binnen een termijn van 6 weken, gerekend vanaf de dag na uitreiking of verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien zij een bezwaarschrift bij de gemeente hebben ingediend, tegen betaling van griffierechten, een verzoek om voorlopige voorziening (onder andere schorsing) aanvragen bij rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Kennisgeving activiteitenbesluit

Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu en/of overlast (hinder) kunnen veroorzaken, kunnen op grond van het de Wet milieubeheer een vergunning nodig hebben. Voor verschillende categorieën van bedrijven is echter geen vergunning nodig. Deze bedrijven moeten zich houden aan de milieuregels die zijn opgesteld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling. De bedrijven moeten de werkzaamheden wel melden bij het bevoegd gezag.

Burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel maken bekend dat in het derde kwartaal van 2021 de navolgende meldingen Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling zijn ontvangen.

Detailhandel
Picassopassage 18, 2907 ME, Capelle aan den IJssel, Lidl Supermarkt (412687)

Energiedistributie en installaties|
Prins Constantijnweg 2, 2906 ZC, Capelle aan den IJssel, Stedin Netten Gasafleverstation 2906RN.AS.2 (961110)

Sport en Recreatie incl. zwembaden
Alkenlaan 85, 2903 EB, Capelle aan den IJssel, B.V. Sport Capelle aan den IJssel (960203)

Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen over de meldingen kunt u zich wenden tot de DCMR Milieudienst Rijnmond, info@dcmr.nl.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

 • Plaatsen container op een parkeerplaats tegenover Couperinstraat 39 in verband met tuinrenovatiewerkzaamheden, van 10 november tot en met 19 november 2021
 • Plaatsen container op een parkeerplaats ter hoogte van Fluiterlaan 198 in verband met verbouwingswerkzaamheden, van 8 november tot en met 17 november
 • Sinterklaasintocht Capelle West op 20 november 2021 van 12.00 tot 15.00 uur

Voornemen tot uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters - Geboortedatum - Adres - Geplande datum

 • M. Mendes Rodrigues - 01-07-1998 - Arendshof 112 - 23-11-2021
 • G.G.A. Mack - 10-09-1986 - Valkenhof 43 - 23-11-2021
 • D. Niedziejko - 18-07-1990 - Machteld erf 18 - 23-11-2021
 • M. Derenkova - 08-06-2000 - Merellaan 147 - 27-11-2021

Deze personen worden verzocht te reageren voor de hierboven genoemde geplande datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Publiekszaken. Dit team is te bereiken via: OnderzoeksteamPUZA@capelleaandenijssel.nl of via 14010. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de BRP worden beëindigd.