Bekendmakingen 3 april 2019

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en/of verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning aangevraagd

Datum ontvangst: 21 maart 2019

Merellaan 250
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel voor- en achterzijde.

Datum ontvangst: 22 maart 2019

Ketensedijk 4
Voor de activiteiten: bouwen en wijzigen monument, aanpassing Rijksmonument Hollandsche IJsselkering.

Datum ontvangst: 25 maart 2019

Kringdans 84
Voor de activiteit: bouwen, realiseren trapgat.
’s-Gravenweg, kavel 1 (voormalig tennispark)
Voor de activiteit: bouwen, nieuwbouw woning.

Datum ontvangst: 26 maart 2019

Toendra 107
Voor de activiteit: bouwen, vernieuwen pui.
Prinsenhof 40
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel.
Hoofdweg 11
Voor de activiteiten: bouwen en reclame, wijzigen entree pui en gevelbeplating.
Rivium 2e straat 12
Voor de activiteit: bouwen, tijdelijke kantine bij bedrijfsgebouw.

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning verleend

Verzenddatum: 25 maart 2019

Rijndal 14
Voor de activiteit: aanleggen van een inrit naar Rijndal 14.

Verzenddatum: 26 maart 2019

IJsselwaard 12
Voor de activiteit: bouwen, opbouw.
Picassopassage 38
Voor de activiteiten: bouwen en reclame, 3 LED schermen in de etalage van Albert Heijn.

Verzenddatum: 28 maart 2019

Essebaan 65
Voor de activiteiten: bouwen en reclame, plaatsen reclame op- en rond het gebouw.

Verzenddatum: 29 maart 2019

Van Maerlantpark 48
Voor de activiteit: aanleggen van een inrit naar Van Maerlantpark 48.

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie

Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14 010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 284 87 21. De besluiten omgevingsvergunning zijn openbaar en kunnen worden ingezien op de gemeentewerf, Groenedijk 10. Voor het inzien van overige besluiten omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht Burgemeester Schalijlaan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maken bekend dat op grond van artikel 1 van de 'Regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht’ het gebied Burgemeester Schalijlaan 8-18, kadastraal bekend gemeente Capelle aan den IJssel sectie D nummer 4786, is aangewezen als gebied waarvoor de aansluitplicht voor aardgas blijft gelden.

Ter inzage

Het besluit gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht ligt met ingang van donderdag 4 april 2019 6 weken ter inzage in het gemeentehuis, aan de Rivierweg 111 op werkdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur.

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen 6 weken na de bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. In het bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden: uw naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt (u kunt het beste een kopie meesturen) en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Vergeet niet uw bezwaarschrift te ondertekenen. U kunt uw bezwaarschrift ook indienen via internet. Ga hiervoor naar www.capelleaandenijssel.nl. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de inwerkingtreding van het besluit niet. Heeft u een spoedeisende reden, dan kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam om een voorlopige voorziening verzoeken. Het verzoek stuurt u aan: De voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Meer informatie

Mocht u naar aanleiding van dit besluit vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer P. Bakker van de afdeling Stadsontwikkeling op telefoonnummer 010 - 284 85 73. 

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen ter hoogte van Onacklaan 30-212

Het college heeft op 1 april 2019 besloten Verkeersmaatregelen te nemen rond de Onacklaan welke bestaan uit:

 • Het realiseren van 1 algemene gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Onacklaan 30-120 en 1 gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van de Onacklaan 122-212.

Het verkeersbesluit en de bijbehorende tekening liggen vanaf 1 april 2019 gedurende 6 weken ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111. U kunt deze ook inzien op www.officielebekendmakingen.nl.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht heeft elke belanghebbende de bevoegdheid om tegen deze verkeersbesluiten bij het college van burgemeester en wethouders (Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel) een bezwaarschrift in te dienen. Het gemotiveerde bezwaarschrift moet worden ingediend binnen een termijn van 6 weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het verkeersbesluit is bekendgemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:

 •  de naam en het adres van de indiener;
 •  de dagtekening;
 •  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
 •  de grond van het bezwaar

Daarnaast kan degene die tijdig een bezwaarschrift heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Rotterdam sector Bestuursrecht, postbus 50951 Rotterdam. Voor het verzoek wordt griffierecht geheven.

Rectificatie bekendmaking wet geluidhinder

In de publicatie van de bekendmaking wet geluidhinder onder de noemer ‘bekendmakingen’ van 27 maart 2019 is per abuis de verkeerde beroep en bezwaar procedure vermeld.

Bent u het niet eens met het besluit wet geluidhinder?

Dan kunt u een bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na 27 maart 2019 ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! U kunt uw bezwaar ook indienen via www.capelleaandenijssel.nl.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

De volgende meldingen en/of kennisgevingen zijn door de gemeente geaccepteerd:

 • Buurtbarbecue Pallieterburg, 8 juni 2019 van 17.00 uur tot 23.00 uur;
 • Sportweek Capelle Schollevaar, 22 juli tot en met 26 juli 2019 van 14.00 uur tot 21.00 uur op het sportveld aan het Louvre.

Evenementenvergunning

De hieronder genoemde aanvragen voor een evenementenvergunning zijn ter informatie:

 • Feestelijkheden ten goed van 40 jaar winkelcentrum De Terp, 11 mei 2019 van 10.00 uur tot 15.00 uur;
 • Braderie Doormanstraat, 18 mei 2019 van 10.00 uur tot 17.00 uur;
 • Openluchtbioscoop Stadplein, 30 augustus 2019 van 20.00 uur tot 00.30 uur.

Voornemen tot uitschrijving basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de basisregistratie personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters - geboortedatum - adres - geplande datum

 • Tadese, B. - 19-01-1981 - Anton Wachterburg 53 - 28-03-2019
 • dos Santos Lima, S. - 26-06-1991 - Waterberg 105 - 28-03-2019

Wij verzoeken deze personen te reageren voor de hierboven genoemde geplande datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Publiekszaken. Dit team is te bereiken via: OnderzoeksteamPUZA@capelleaandenijssel.nl of via 14010. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de basisregistratie personen worden beëindigd.

Beschikking uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet basisregistratie personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking “Vertrokken Met Onbekende Bestemming” te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de basisregistratie personen:

Naam en voorletters - geboortedatum - adres - uitgeschreven op

 • Begenchev, B. - 28-05-1981 - Duikerlaan 100 - 26-03-2019
 • Al Ouamari, I. - 01-06-198 - Reviusrondeel 73 - 28-03-2019
 • Wolvers, R. - 14-06-1967 - Herman Gorterplaats 173 - 29-03-2019

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van 6 weken na de datum die in de kolom staat onder ‘uitgeschreven op’ gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De termijn gaat 1 dag na deze publicatie in.