Bekendmakingen 29 september 2021

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning-  aangevraagd

Datum ontvangst: 16 september 2021

Couperinstraat 53
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel voorzijde
Rondedans 1
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel

Datum ontvangst: 17 september 2021

Molenbaan 17
Voor de activiteit: bouwen, hellingbaan

Datum ontvangst: 19 september 2021

Jan de Geusrede 42
Voor de activiteit: bouwen, aanbouw voorzijde

Datum ontvangst: 20 september 2021

Ahrdal 22
Voor de activiteit: bouwen, raam in gevel

Datum ontvangst: 21 september 2021

Rivium Boulevard 201
Voor de activiteit: bouwen, brandveilig gebruik Crystal Building
Molenbaan 1
Voor de activiteit: bouwen, gevelwijziging

Datum ontvangst: 22 september 2021

Essebaan 55
Voor de activiteit: bouwen, gevelreclame
Paradijsselpark 137
Voor de activiteit: bouwen, balkon dicht bouwen 1e verdieping
Libellendans 26
Voor de activiteit: bouwen, airco

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning reguliere procedure  -  verleend

Verzenddatum: 22 september 2021

Dakotaweg 1
Voor de activiteit: dakkapel voorzijde

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie

Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoonnummer 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op 010 - 284 87 21. Voor het inzien van overige besluiten omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via telefoonnummer 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Verzenddatum: 21 september 2021

Johan Jongkindrade 4
Voor de activiteit: bouwen, schuur
Einde beslistermijn: 2 november 2021

Gehandicaptenparkeerplaats 

Het college heeft op grond van art 18 Wegenverkeerswet en de artikel 5 van de Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaats Capelle aan den IJssel 2014 besloten ter hoogte van Fuutlaan één van de parkeervakken te reserveren als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken:

 • De parkeerplaats wordt gereserveerd door plaatsing van het bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met een onderbord waarop het kenteken  van de auto van de aanvrager is vermeld en het aanbrengen van een wit diagonaal kruis in het bijbehorende parkeervak.

Het besluit en de daarbij behorende tekening ligt vanaf vandaag ter inzage.

Belanghebbenden kunnen krachtens de Algemene wet bestuursrecht tegen deze beschikking binnen een termijn van 6 weken, gerekend vanaf de dag na uitreiking of verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien zij een bezwaarschrift bij de gemeente hebben ingediend, tegen betaling van griffierechten, een verzoek om voorlopige voorziening (onder andere schorsing) aanvragen bij rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Ontheffing geluidhinder  -  verleend

 • Vermeulen Groep, frezen, aanbrengen van asfalt en zagen lussen voor een verkeersregelingsinstallatie, aan de Burgemeester van Beresteijnlaan tussen ’s-Gravenweg en Grafiek, op dinsdag 5 oktober 19.00 uur tot woensdag 6 oktober 06.00 uur en woensdag 6 oktober 19.00 uur tot donderdag 7 oktober 06.00 uur

Iepziekte

Verzenddatum: 23 september 2021

Couwenhoekseweg
Aanschrijving op grond van artikel 12 van de Bomenverordening 2013 voor het vellen van 1 zieke iep, herplant met 1 boom van een nader te bepalen soort

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten.
Daarna kan binnen een termijn van zes weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd.
In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen.
Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

 • Ronde van West, op 16 oktober 2021
 • Halloween Torenhof, op 30 oktober 2021

Collecterooster oktober 2021

 • 27 september 2021 tot en met 2 oktober 2021               Handicap NL
 • 4 tot en met 9 oktober 2021                                            Dierenbescherming
 • 11 tot en met 16 oktober 2021                                        Nederlandse Brandwonden Stichting

Melding gebruik spandoeklocaties voor het ophangen van spandoeken van:

 • 3 tot en met 9 oktober 2021                                            Week van de Duurzaamheid

Voornemen tot uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters - Geboortedatum - Adres - Geplande datum

 • T.C.N. Klaver- 31-07-1983 - Sperwerhof 78 - 20-10-2021
 • S. Kamali Sarvestani - 06-09-1990 - Paasberg  172 - 20-10-2021
 • M.L. Jewer - 27-04-1992 - Librije 36 - 20-10-2021
 • E. Yilmaz-Oztürk - 09-08-1987 - Lemelerberg 139 - 20-10-2021
 • K. E. Yilmaz - 20-04-2021 - Lemelerberg 139 - 20-10-2021
 • I. Oztürk - 03-03-1957 - Lemelerberg 139 - 20-10-2021

Deze personen worden verzocht te reageren voor de hierboven genoemde geplande datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Publiekszaken. Dit team is te bereiken via: OnderzoeksteamPUZA@capelleaandenijssel.nl of via 14010. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de BRP worden beëindigd.

Beschikking uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet Basisregistratie Personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen vijf dagen na adreswijziging of binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘Vertrokken Onbekend Waarheen’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen:

Naam en voorletters - Geboortedatum - Adres - Uitgeschreven per

 • R.M. Dall - 29-07-1988 - Purmerhoek 233 - 16-09-2021
 • R. van der Graaf - 25-11-1970 - De Linie 7 E (beëindiging briefadres) - 20-09-2021

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van zes weken gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De termijn start met ingang van de dag na publicatie van dit besluit in de IJssel en Lekstreek (huis-aan-huisblad).