Bekendmakingen 29 november 2018

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en/of verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Aangevraagd omgevingsvergunning                

Datum ontvangst: 14 november 2018

Priamsingel
Voor de activiteit: bouwen, fietsbrug.

Datum ontvangst: 20 november 2018

Waldhoorn 2
Voor de activiteit: bouwen, realiseren raam in zijgevel.

Datum ontvangst: 21 november 2018

Van Speykstraat 5A
Voor de activiteit: afwijken bestemmingsplan, toevoegen woonbestemming.

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Verleende omgevingsvergunning Reguliere Procedure

Verzenddatum: 16 november 2018

Abram van Rijckevorselweg 1
Voor de activiteit: bouwen, vervangen luifel Shell.

Verzenddatum: 20 november 2018

Bermweg 452
Voor de activiteit: bouwen, 2-laagse uitbreiding achterzijde woning.

Verzenddatum: 22 november 2018

Palet 41
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel voorzijde.

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie
Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14 010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 284 87 21. De besluiten omgevingsvergunning zijn openbaar en kunnen worden ingezien op de gemeentewerf, Groenedijk 10. Voor het inzien van overige besluiten  omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Verleende standplaatsvergunning

 • Dhr. Dhin, voor de verkoop van Loempia’s en snacks, Kerklaan/Duikerlaan voor de vrijdagen, zaterdagen en koopzondagen voor het jaar 2019;
 • VOF P en G. Visser, verkoop van aardappelen, groente en fruit, parkeerplaats Jasmijnsingel, verlenging standplaats voor alle zaterdagen voor het jaar 2019.

Verleende Evenementenvergunning

 • Stichting Buurtgroep Schenkel, organiseert de Santa Run en het Winterplein in de Willem Barentszstraat en omgeving, 21 december 2018 van 16.00 uur tot 22.00 uur.

Binnen 1 termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen 1 termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Noodkap

 • Kappen van 1 populier, aan de Schollevaartseweg ter hoogte van het Ringvaartpark vanwege direct omgevingsgevaar als gevolg van een scheur in de stam;         
 • Kappen van 2 gewone Essen (Fraxinus excelsior);  Burgemeester van Dijklaan, de bomen staan op stadsverwarming leidingen van Eneco die nu lekkage vertonen.

Binnen 1 termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij de burgemeester bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen 1 termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-Evenement, Venten, Voorwerpen Op De Weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. De voorwaarden voor het doen van een melding vindt u op www.capelleaandenijssel.nl.

Indien aan alle voorwaarden wordt voldaan, kan volstaan worden met het doen van een melding of kennisgeving. Een melding of kennisgeving wordt bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

De volgende meldingen en/of kennisgevingen zijn door de gemeente geaccepteerd:

 • Plaatsen van een tweetal containers in de Steenlopersstraat, voor de sloop van Intertoys, 10 tot en met 21 december 2018;
 • Wintermarktje, parkeerplaats Reviusrondeel, 14 december, 15 december en 16 december 2018;
 • Garageverkoop vanuit de woning Bermweg 436, 14 december 2018 van 14.00 tot 21.00 uur.

Collecterooster december 2018

 • Roparun Team 78, 15 december 2018;
 • Stichting Breath, 17 tot en met 22 december 2018.

Melding Gebruik Spandoeklocaties voor het ophangen van spandoeken van:

 • Lichtjesfeest wijkcentrum De Harp, 9 tot en met 15 december 2018;
 • KCC/SO Natural, 16 tot en met 22 december 2018;
 • Ontmoetingskerk, 16 tot en met 24 december 2018.

Voornemen Tot Uitschrijving Basisregistratie Personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de basisregistratie personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters - geboorte datum - adres - geplande datum

 • Hersisia, J.N. + kinderen - 20-12-1986 - Purmerhoek 388 - 19-12-2018
 • Feijt, I. - 23-09-1980 - Standaardmolen 17 - 19-12-2018
 • Shofa Ashilah Dariatna - 15-09-1993 - Akkerwinde 287 - 19-12-2018

Wij verzoeken deze personen te reageren voor de hierboven genoemde geplande datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Publiekszaken. Dit team is te bereiken via: OnderzoeksteamPUZA@capelleaandenijssel.nl of via 14010. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de basisregistratie personen worden beëindigd.

Beschikking Uitschrijving Uit De Basisregistratie Personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet  hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet basisregistratie personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking “Vertrokken Met Onbekende Bestemming” te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de basisregistratie personen:

Naam en voorletters            - geboorte datum – adres - uitgeschreven op

 • Boulahtouk, A . - 04-12-1992 - Doormanplein 9 - 23-11-2018

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van 6 weken gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De termijn gaat één dag na deze publicatie in.