Bekendmakingen 29 mei 2019

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en/of verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning aangevraagd

Datum ontvangst: 17 mei 2019

Cypresbaan 36
Voor de activiteit: bouwen, uitbreiding bedrijfsgebouw.
’s-Gravenpark 2
Voor de activiteit: bouwen, nieuwbouw woning.

Datum ontvangst: 19 mei 2019

Dorpsstraat 145
Voor de activiteit: bouwen, vervangen dakkapel achterzijde.
Charlotte van Pallandtrade 19
Voor de activiteit: bouwen, aanvraag warmtepomp.

Datum ontvangst: 20 mei 2019

Goudenregenstraat 57
Voor de activiteit: bouwen, overkapping.
Arica 86
Voor de activiteit: bouwen, dakkapellen.

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning reguliere procedure verleend

Verzenddatum: 21 mei 2019

Aleoeten 37
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, speeltoestel op het schoolplein van OBS De Tweemaster.

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie
Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14 010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 284 87 21. De besluiten omgevingsvergunning zijn openbaar en kunnen worden ingezien op de gemeentewerf, Groenedijk 10. Voor het inzien van overige besluiten  omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Ingebruikname gemeentegrond verleend

 • Stamhuis Groep BV, het plaatsen van een container op de laad- en loszone aan de Rivierweg in verband met de afbouw van toiletgroepen in Winkelcentrum De Koperwiek, tot en met 27 juni 2019.  

Ontheffing geluidshinder verleend

 • Bouwbedrijf Peter Peters BV, voor diverse bouwwerkzaamheden in verband met de bouw van een carwash aan de Barckalaan, tot en met 31 december 2019 van 06.00 uur tot 07.00 uur.

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

De volgende meldingen en/of kennisgevingen zijn door de gemeente geaccepteerd:

 • Bingo Wijkcentrum Schollevaar, Maria Daneels Erf 20, 7 juni 2019 van 19.00 uur tot 23.00 uur;
 • Reünie OBS West 150 jaar, op het schoolplein Berliozstraat 11 (bij slechtweer in de aula), op vrijdag 14 juni 2019 van 15.00 uur tot 22.00 uur;
 • BBQ IJsselwaard, ter hoogte van de garages IJsselwaard 1 tot en met 7, 22 juni 2019 van 16.00 uur tot 23.00 uur;
 • Feestavond SVS, in het clubgebouw aan de Capelseweg 31, 22 juni 2019 van 18.00 uur tot 23.00 uur;
 • Bingo buurtcentrum De Fluiter, Wiekslag 3, 7 september 2019 en 9 november 2019 van 19.00 uur tot 22.30 uur.

Collecterooster juni 2019

 • Epilepsiefonds, 3 tot en met 8 juni 2019;
 • Oranje Fonds, 10 tot en met 15 juni 2019;
 • Rode Kruis, 17 tot en met 22 juni 2019;
 • Natuurmonumenten, 24 tot en met 29 juni 2019.

Melding gebruik spandoeklocaties

Voor het ophangen van spandoeken van:

 • CVV Zwervers, 2 tot en met 8 juni 2019,
 • Capelse Avondvierdaagse, 9 tot en met 15 juni 2019.

Gehandicaptenparkeerplaats/ parkeerschijfzone

Het college heeft op 15 mei 2019 besloten Verkeersmaatregelen te nemen ter hoogte van Fascinatio Boulevard 1122 - 1176 welke bestaan uit:

 • 1 parkeervak te reserveren als gehandicaptenparkeerplaats;
 • 2 parkeervakken een parkeerschijfzone van 1 uur in te stellen.

De gehandicaptenparkeerplaats wordt gereserveerd door plaatsing het bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het aanbrengen van een wit diagonaal kruis in het bijbehorende parkeervak. De 2 parkeerplaatsen met een parkeerschijfzone worden gerealiseerd door plaatsing van 2 borden E10zb van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het aanbrengen van blauwe belijning langs de betreffende parkeerplaatsen.

Het besluit en de daarbij behorende tekening, ligt vanaf vandaag ter inzage.

Belanghebbenden kunnen krachtens de Algemene wet bestuursrecht tegen deze beschikking binnen een termijn van 6 weken, gerekend vanaf de dag na uitreiking of verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien zij een bezwaarschrift bij de gemeente hebben ingediend, tegen betaling van griffierechten, een verzoek om voorlopige voorziening (onder andere schorsing) aanvragen bij rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.