Bekendmakingen 29 januari 2020

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning aangevraagd

Datum ontvangst: 15 januari 2020

Van Speykstraat 74
Voor de activiteit: het aanleggen van een inrit

Datum ontvangst: 22 januari 2020

Kopspoor 29
Voor de activiteit: bouwen, uitbouw
Fascinatio Boulevard, kavel E3675 (carwash)
Voor de activiteit: reclame, tijdelijke en permanente reclame

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning verleend

Verzenddatum: 16 januari 2020

Merelhoven 150
Voor de activiteit: bouwen, verbouwen woning

Verzenddatum: 22 januari 2020

Chopinstraat 108
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, dakkapellen
Chopinstraat 85
Voor de activiteit: bouwen, dakkapellen
Alkenlaan 22
Voor de activiteit: bouwen, schuur/overkapping

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie
Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 284 87 21. Voor het inzien van overige besluiten  omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Verkeersbesluit

Aanwijzen (woon)erf Feestdans en Vreugdedans

Het college heeft op 27 januari besloten de Feestdans en de Vreugdedans aan te wijzen als (woon)erf.

Bij de ingang van de Feestdans en bij de ingang van de Vreugdedans worden borden G05 en borden G06 van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 geplaatst.

Het besluit en de daarbij behorende tekeningen liggen vanaf vandaag ter inzage in het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen krachtens de Algemene wet bestuursrecht tegen deze beschikking binnen een termijn van 6 weken, gerekend vanaf de dag na uitreiking of verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien zij een bezwaarschrift bij de gemeente hebben ingediend, tegen betaling van griffierechten, een verzoek om voorlopige voorziening (onder andere schorsing) aanvragen bij rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Standplaatsvergunning  verleend

 • Verlenging, foodtruck op de Bermweg 53, voor winkel Yoshi, voor de verkoop van koffie, thee en limonade op de zaterdagen in het jaar 2020.

Ingebruikname gemeentegrond  verleend

 • Plaatsen van een puincontainer op de parkeerplaats nabij Griegstraat 16. In verband met de realisatie van een aanbouw. Van 24 januari 2020 tot en met 21 februari 2020.
 • Plaatsen van een luchtkussen/springkussen op 22 februari 2020 van 12.30 uur tot 20.30 uur op het pleintje ter hoogte van de Auguste Renoirrade 18.

Evenementenvergunning  verleend

 • Open dag IJsselland Ziekenhuis, demonstraties en rondleidingen in het IJsselland Ziekenhuis, Prins Constantijnweg 2 op zaterdag 21 maart 2020 van 10.00 uur tot 15.00 uur.

Ontheffing geluidshinder  verleend

 • Firma Versluys voor plaatselijk frezen en aanbrengen van asfalt van donderdag 30 januari 2020 tot en met vrijdag 31 januari 2020 tussen 19.00 uur en 06.00 uur, op de volgende locaties:
  • Rivium 1e straat, ter hoogte van aansluiting Rivium Boulevard
  • Nijverheidsstraat 68, ter hoogte van Boskalis
  • Zevensprong, ter hoogte van Rehobothschool
  • Burgemeester Van Dijklaan, Herenburg – Beatrijserf en ter hoogte van de rotonde
  • Algeraweg, tussen de Algerabrug en het Capelseplein
  • Oosterlengte, richting Oostgaarde ter hoogte van aansluiting op de Abram van Rijckevorselweg
  • Zuiderbreedte, kruising Keerkring

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Noodkap

Verzenddatum: 20 januari 2020

’s-Gravenweg 101
Kappen van een kastanje op het perceel van Scoutcentrum Rotterdam, vanwege aantasting door tonderzwam.

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij de burgemeester bezwaar maken tegen de verleende besluiten.

Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd.

In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

De volgende meldingen en/of kennisgevingen zijn door de gemeente geaccepteerd:

 • Verkoping ten bate van de Schutse gehandicaptenzorgorganisatie op het schoolplein van de Groen van Prinstererschool, Ericaplein 11, op 30 mei 2020 van 09.00 uur tot 17.00 uur.
 • Plaatsen container, op parkeerplaats op de 2e Terralaan 9 vanwege een verbouwing. Van 5 februari 2020 tot en met 18 februari 2020.

Evenementenvergunning

De hieronder genoemde aanvraag voor een evenementenvergunning is ter Informatie:

 • Oranjenacht 2020, 25 april 2020 van 19:00 uur tot 00:15 uur op het Stadsplein.

Collecterooster februari 2020

RopaRun Team 304 Carpe Diem 
24 februari 2020 tot en met 29 februari 2020.                  

Voornemen tot uitschrijving basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de basisregistratie personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters - geboortedatum - adres - geplande datum

 • Room, K.O. - 14-08-1954 - Zijpenberg 106 - 10-02-2020
 • Mulumba, T. + kind - 30-11-1990 - Bongerd 47 - 18-02-2020
 • Davelaar, J.C.J. - 17-06-1979 - Parsifal 58 - 20-02-2020
 • Immerzeel, M. - 30-03-1947 - Fidelio 167 - 20-02-2020
 • Rosini, F.G.M. - 10-07-1974 - Arendshof 94 - 20-02-2020

Wij verzoeken deze personen te reageren voor de hierboven genoemde geplande datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Publiekszaken. Dit team is te bereiken via: OnderzoeksteamPUZA@capelleaandenijssel.nl of via 14010. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de basisregistratie personen worden beëindigd.

Beschikking uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet basisregistratie personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking “Vertrokken Met Onbekende Bestemming” te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de basisregistratie personen:

Naam en voorletters - geboortedatum - adres - uitgeschreven op

 • Iacoviello, G. - 20-05-1946 - Merellaan 231 - 14-01-2020
 • Alexa, C. - 26-07-1979 - Filomeentje erf 66 - 14-01-2020                                               

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van 6 weken na de datum die in de kolom staat onder ‘uitgeschreven op’  gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De termijn gaat 1 dag na deze publicatie in.