Bekendmakingen 28 augustus 2019

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning aangevraagd

Datum ontvangst: 5 augustus 2019

Kievitlaan
Voor de activiteit: bouwen, renovatie.

Datum ontvangst: 19 augustus 2019

Rivium Quadrant 205
Voor de activiteiten: bouwen en reclame, dakreclame.

Datum ontvangst: 21 augustus 2019

Narcisstraat 64
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel.

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning verleend

Verzenddatum: 19 juli 2019

Prins Constantijnweg 2
Voor de activiteiten: bouwen, reclame en afwijken bestemmingsplan, operatiekamer complex IJsselland ziekenhuis.

Verzenddatum: 8 augustus 2019

Capelseweg 399
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, realisatie aardgas vulstation.

Verzenddatum: 16 augustus 2019

Lepelaarsingel
Voor de activiteit: bouwen, reconstructie Lepelaarsingel (brug en beschoeiing).

Verzenddatum: 22 augustus 2019

Het Ambacht 7
Voor de activiteit: bouwen, kelder onder in aanbouw zijnde woning.
Bellinistraat 74
Voor de activiteit: bouwen, uitbreiding woning op garage.

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie
Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 284 87 21. De besluiten omgevingsvergunning zijn openbaar en kunnen worden ingezien op de gemeentewerf, Groenedijk 10. Voor het inzien van overige besluiten  omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Parkeerverbod Bermweg 11 tot en met 154

Het college heeft op 26 augustus besloten een parkeerverbod vast te stellen op de Bermweg ter hoogte van huisnummers 11 tot en met 154. Het parkeerverbod aan 1 zijde van de Bermweg wordt gerealiseerd door plaatsing van borden E01 van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990. Het besluit en de daarbij behorende tekening ligt vanaf vandaag ter inzage in het gemeentehuis.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen krachtens de Algemene wet bestuursrecht tegen deze beschikking binnen een termijn van 6 weken, gerekend vanaf de dag na uitreiking of verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien zij een bezwaarschrift bij de gemeente hebben ingediend, tegen betaling van griffierechten, een verzoek om voorlopige voorziening (onder andere schorsing) aanvragen bij rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Oplaadpunten voor elektrische voertuigen

Het college heeft op 26 augustus besloten parkeerplaatsen aan te wijzen als oplaadpunt voor elektrische voertuigen op de volgende locaties:

 • Akkerwinde ter hoogte van huisnummer 84
 • Bachstraat ter hoogte van huisnummer 1
 • Capelseweg ter hoogte van huisnummer 208
 • 1e Articusstraat ter hoogte van huisnummer 34
 • Louvre ter hoogte van huisnummer 194
 • Merelhoven ter hoogte van huisnummer 305
 • Stationsplein ter hoogte van het westelijke P&R-terrein
 • Waaierdans ter hoogte van huisnummer 16
 • Aleoeten ter hoogte van huisnummer 36
 • Merellaan ter hoogte van huisnummer 9
 • Merellaan ter hoogte van huisnummer 93
 • Coen Botrede ter hoogte van Dorus Rijkersrede huisnummer 2
 • De Graafschap ter hoogte van huisnummer 71
 • Hermitage ter hoogte van Mauritshuis huisnummer 3
 • Schermerhoek ter hoogte van huisnummer 369
 • Tosca ter hoogte van pandnummer 59

De parkeerplaatsen worden gereserveerd voor het opladen voor elektrische auto’s door plaatsing van het bord E04 van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 met onderbord ‘Opladen elektrische voertuigen’ en het aanbrengen van witte markering in de bijbehorende parkeervakken. De besluiten en de daarbij behorende tekeningen liggen vanaf vandaag ter inzage in het gemeentehuis.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen krachtens de Algemene wet bestuursrecht tegen deze beschikking binnen een termijn van 6 weken, gerekend vanaf de dag na uitreiking of verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien zij een bezwaarschrift bij de gemeente hebben ingediend, tegen betaling van griffierechten, een verzoek om voorlopige voorziening (onder andere schorsing) aanvragen bij rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Evenementenvergunning verleend

 • Foodtruckfestival (besloten), op eigen terrein van bedrijf aan het Rivium Boulevard 156 op 7 september 2019 van 17.00 uur tot 20.00 uur;
 • Verkeersveiligheidsevent, vrijdag 20 september 2019 van 09.00 uur tot 16.00 uur op het veld aan de Dotterlei/Bongerd;
 • Halloween ’s Gravenland, zaterdag 26 oktober 2018 van 18.30 uur tot 22.00 uur op het plein van Wijkcentrum De Harp aan de Jan de Geusrede 39F en een Trick-or-Treat langs huizen in de wijk.

Ingebruikname gemeentegrond verleend

 • Visser&Smit Hanab, voor het in gebruik nemen van gemeentegrond aan de Roekstraat/Fluiterlaan. Van 26 augustus 2019 tot en met 20 september 2019 wordt in opdracht van Stedin aan de kabels en leidingen gewerkt;
 • Plaatsen container, dixie en opslag, voor de woning Korenmolen 27 in verband met renovatie tuin. Van 30 augustus 2019 tot en met 7 september 2019;
 • Plaatsen WoonWagenWijzer op donderdag 10 oktober 2019 voor het geven van informatie over duurzaamheid van de woning. Locatie Amnestyplein bij De Werkkamer aan de Rivierweg.

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd.

In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Rectificatie

In week 16 is onderstaande tekst gepubliceerd.

Ingebruikname gemeentegrond verleend

 • Plaatsen container parkeervak tegenover de woning Rigoletto 203 in verband met verbouwing badkamer. Van 9 september 2019 tot en met 4 oktober 2019. De datum hiervan is gewijzigd in 22 augustus 2019 tot en met 4 oktober 2019.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

De volgende meldingen en/of kennisgevingen zijn door de gemeente geaccepteerd:

 • Plaatsen container, voor de woning Merellaan 264 in verband met verbouwing woning, tot en met 4 september 2019;
 • WOP bijeenkomst ’s-Gravenland, 29 augustus 2019 van 18.00 uur tot 23.00 uur op het grasveld naast Bellinistraat 48;
 • Festiviteit met muziek, Bella Beer, Hoofdweg 6, 30 augustus 2019 van 22.00 uur tot 02.00 uur;
 • Plaatsen container voor renovatie tuin, parkeerplaats hofje Merelhoven 487. Van 31 augustus 2019 tot en met 13 september 2019;
 • Barbecue, grasveld naast Hooghe Water en Rinus Terlouwpad (Groenedijk), 31 augustus 2019 van 12.00 uur tot 20.00 uur;
 • Vreedzaam Zomerfeest, oud-Hollandse spelen, stormbaan en barbecue, 31 augustus 2019 van 14.00 uur tot 17.00 uur. Veld achter de Sjalomschool (Louvre 3);
 • Verjaardagsfeest/bbq, zaterdag 31 augustus 2019 van 15.00 uur tot 22.00 uur. Grasveld bij paarse flat in de Wiekslag;
 • Festiviteit met muziek, Fuiks eten en drinken, Vuykpark 1, 31 augustus 2019 van 17.00 uur tot 01.00 uur;
 • Zomerspeelfeest, speeltuin Rollebollebos, Capelle Schollevaar, 1 september 2019 van 13.00 uur tot 17.00 uur;
 • Plaatsen container nabij woning Rondedans 9, verbouwing woning. Van 5 september 2019 tot en met 19 september 2019;
 • Evangelisatiebijeenkomst, Stadsplein, 14 september 2019 van 13.00 uur tot 16.00 uur;
 • Buurtbarbecue Valeriusrondeel grasveld tegenover flat, 14 september 2019 van 16.00 uur tot 22.00 uur;
 • Bingobijeenkomsten in wijkpunt Torenhof, Torenhof 1, zondag 29 september 2019 van 13.00 uur tot 17.00 uur, vrijdag 18 oktober 2019 van 19.00 uur tot 23.00 uur, zondag 3 november 2019 van 13.00 uur tot 17.00 uur en vrijdag 29 november 2019 van 19.00 uur tot 23.00 uur.

Evenementenvergunning

De hieronder genoemde aanvragen voor een evenementenvergunning zijn ter informatie:

 • Foodtruck festival voor genodigden, WIJS Personeelsdiensten BV, 7 september 2019 van 17.00 uur tot 20.00 uur. Locatie parkeerterrein Rivium Boulevard 156;
 • Buurtfeest Oktoberfeest ’s-Gravenland, 5 oktober 2019 van 18.00 uur tot 22.00 uur.

Voornemen tot uitschrijving basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de basisregistratie personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters - geboortedatum - adres - geplande datum

 • Méhész, J. - 13-09-1983 - Capelseweg 41 - 13-09-2019                     
 • Sawko, A. - 20-12-1994 - Waldhoorn 1 - 17-09-2019
 • Hellemun, O.C. - 16-05-1978 - Agnietenhof 41 - 17-09-2019
 • Margaretha, J.B. - 23-03-1980 - Mauritshuis 48 - 17-09-2019
 • Nikolic, G. + kinderen - 27-01-1975 - Mauritshuis 4  - 17-09-2019
 • Nikolic, S. - 20-12-1943 - Mauritshuis 4 - 17-09-2019

Wij verzoeken deze personen te reageren voor de hierboven genoemde geplande datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Publiekszaken. Dit team is te bereiken via: OnderzoeksteamPUZA@capelleaandenijssel.nl of via 14010. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de basisregistratie personen worden beëindigd.

Beschikking uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet basisregistratie personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘Vertrokken Met Onbekende Bestemming’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de basisregistratie personen:

Naam en voorletters - geboortedatum - adres - uitgeschreven op

 • Roman, J.G. - 19-07-1963 - Vuurdans 95 - 19-08-2019
 • Ferenc, R. - 26-04-1957 - Waterberg 150 - 20-08-2019
 • Asare, A. - 04-06-1998 - Alkenlaan 81 A - 20-08-2019
 • Asare, M. - 01-09-1996 - Alkenlaan 81 A - 20-08-2019
 • Lim. K.S. - 16-02-1969 - Henri Laurensrade 21 - 20-08-2019
 • Abdirahman, M. - 14-10-1997 - Braamberg 121 - 20-08-2019
 • Omar, M. - 17-09-1987 - Braamberg 121 - 20-08-2019
 • Isidora, J.J. - 13-02-1992 - Chopinstraat 217 - 20-08-2019
 • Duszkiewicz, M.K. - 02-06-1986 - Hoendiep 15 - 20-08-2019
 • Kazimierska, A. - 12-09-1988 - Hoendiep 15 - 20-08-2019
 • Lake, J.R.E. + kind - 03-06-1997 - Slotlaan 15 - 20-08-2019
 • Bom, K.M. - 01-08-1989 - Purmerhoek 324 - 26-08-2019

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van 6 weken na de datum die in de kolom staat onder ‘uitgeschreven op’ gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De termijn gaat 1 dag na deze publicatie in.

Gehandicaptenparkeerplaats/invalidenparkeerplaats

Het college heeft op grond van art 18 Wegenverkeerswet en de artikel 5 van de Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaats Capelle aan den IJssel 2014 besloten ter hoogte van De Graafschap 44 en de Savanne 135 één van de parkeervakken te reserveren als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. De parkeerplaats wordt gereserveerd door plaatsing het bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met een onderbord waarop het kenteken van de auto van de aanvrager is vermeld en het aanbrengen van een wit diagonaal kruis in het bijbehorende parkeervak.

De besluiten en de daarbij behorende tekeningen liggen vanaf vandaag ter inzage.

Belanghebbenden kunnen krachtens de Algemene wet bestuursrecht tegen deze beschikking binnen een termijn van 6 weken, gerekend vanaf de dag na uitreiking of verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien zij een bezwaarschrift bij de gemeente hebben ingediend, tegen betaling van griffierechten, een verzoek om voorlopige voorziening (onder andere schorsing) aanvragen bij rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Kennisgeving beschikking maatwerk Stichting Nunu Mahua

Activiteitenbesluit milieubeheer

Onderwerp
Burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maken het volgende bekend.

Op 2 maart 2010 heeft het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel op basis van artikel 2.20, 5de lid van het Activiteitenbesluit maatwerk gesteld met betrekking tot geluid voor de inrichting Stichting Nunu Mahua. De oude maatwerkvoorschriften zijn niet meer toereikend. De flats noordelijk van de inrichting zijn in het besluit van 2 maart 2010 niet beschouwd en er is een verbouwing geweest binnen de inrichting.

Naar aanleiding van het akoestisch onderzoeksrapport: ‘Akoestisch onderzoek Moluks wijkcentrum’, van 25 juli 2018, met referentie M.2017.0745.00.R001, versie 001, status definitief, is besloten op 21 januari 2019 dat aanpassingen van de huidige maatwerkvoorschriften geluid nodig zijn. Het verzoek heeft betrekking op de inrichting gelegen aan de Noorderbreedte 101 te Capelle aan den IJssel.

Op basis van artikel 2.20, 5de lid, van het Activiteitenbesluit kunnen wij maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot geluid. De inrichting wordt op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer als een type B-inrichting beschouwd (meldingplichtig). De activiteiten van Nunu Mahua vallen geheel onder de werkingssfeer van dit besluit.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel hebben besloten om de oude maatwerkvoorschriften in te trekken en een nieuw besluit te nemen passend bij de gewijzigde akoestische situatie. Het besluit is op 20 augustus 2019 aan de aanvrager bekend gemaakt.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel onder vermelding van ‘Awb-bezwaar’.

Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

Inlichtingen

Voor meer informatie neemt u contact op met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999122715.