Bekendmakingen 28 april

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning  aangevraagd

Datum ontvangst: 15 april 2021

Goudenregenstraat 12
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan transformatie van bedrijfsruimte naar woning en kleine bedrijfsruimte
Librije 183
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, transformatie bedrijfsruimte naar 5 woningen
Van Kinsbergenstraat 29
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, transformatie van grote bedrijfsruimte naar eengezinswoning en kleine bedrijfsruimte

Datum ontvangst: 16 april 2021

Maria Daneelserf 22
Voor de activiteit: brandveilig gebruik, brandveilig gebruik basisschool Catamaran
Filosofentuin 52
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel
Frans Naereboutrede 9
Voor de activiteit: bouwen, aanbouw

Datum ontvangst: 21 april 2021

Dalkruidbaan
Voor de activiteit: bouwen, nieuwbouw vier bedrijfsunits
’s-Gravenweg 212
Voor de activiteit: bouwen, doorbreken draagmuur

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning  verleend

Verzenddatum: 19 april 2021

Chopinstraat 42
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel

Verzenddatum: 21 april 2021

Anna Maria van Cappellenpark 52
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel zijgevel

Verzenddatum: 22 april 2021

Hoofdweg 48a
Voor de activiteit: tijdelijk afwijken bestemmingsplan, voor het houden van 2 sample sales per jaar in 2021, 2022 en 2023
’s-Gravenweg 184
Voor de activiteit: bouwen, nieuwbouw woning
Barckalaan 20
Voor de activiteit: reclame door het aanbrengen van 2 inpandige led-schermen

Bent u het niet eens met het besluit?
Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie
Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 284 87 21. Voor het inzien van overige besluiten omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Verzenddatum: 22 april 2021

Mariënwaard 31
Voor de activiteit: bouwen, aanbouw aan de voorgevel met dakkoepels
Einde beslistermijn: 4 juni 2021

Ingebruikname gemeentegrond verleend

 • Metz Nederland, ingebruikname gemeentegrond (schaftwagen en zeecontainer) op de stoep nabij parkeergarage De Terp, in verband met het verwijderen van het plafond van de parkeergarage. Van 19 april tot en met 2 juli 2021
 • Heijmans Infra, ingebruikname gemeentegrond (één parkeervak) aan de Prent voor de opslag van materialen. Van 3 mei tot 21 mei 2021

Ontheffing plaatsen caravan verleend

 • Donizettistraat 40, op een parkeerplaats voor de woning, van 1 tot en met 30 juni 2021 in verband met verbouwingswerkzaamheden

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd.

In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

 • Plaatsen container, op parkeerplaats nabij Rossinistraat 94, voor bouw- en sloopafval. Van 30 april tot 10 mei 2021
 • Plaatsen container, op parkeerplek nabij Merellaan 354, voor bouwafval. Van 29 april tot 7 mei 2021

Collecterooster mei 2021

 • 26 april 2021 tot en met 1 mei 2021 - Stichting Hulphond
 • 31 mei 2021 tot en met 5 juni 2021 - Prins Bernhard Cultuurfonds

Melding gebruik spandoeklocaties

voor het ophangen van spandoeken van:

 • 23 tot en met 29 mei 2021 - Kunst- en Atelierroute Capelle

Kledinginzameling

 • 1 tot en met 31 mei 2021 ten behoeve van Leger des Heils

Voornemen tot uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters – Geboortedatum – Adres - Geplande datum

 • J.K. Korana - 01-07-1957 - Valeriusrondeel 91 - 26-04-2021
 • J. Nzinga - 20-09-1979 - Herman Gorterplaats 63 - 12-05-2021
 • S.C. Losiabaar - 21-10-1988 - Onacklaan 234 - 12-05-2021
 • M.J. Lindic - 20-02-1959 - Merellaan 332 - 13-05-2021
 • R. Hensen - 21-06-1988 - Kievitlaan 45 - 13-05-2021
 • H.G.M. Garmes - 22-09-1987 - Kievitlaan 45 - 13-05-2021
 • U.G. Makhaisingh  - 20-11-1974  - Rigoletto 241 - 13-05-2021
 • S.S. Lachman  - 17-12-2000 - Rigoletto 241 - 13-05-2021
 • S.G.P.S. Lachman  - 08-11-2002  - Rigoletto 241 - 13-05-2021
 • D.L.V.V. Lachman  - 26-12-1997 - Rigoletto 241  - 13-05-2021
 • E.C.S. Cleopa  - 29-11-1990  - Floridaweg 20 D  - 13-05-2021

Deze personen worden verzocht te reageren voor de hierboven genoemde geplande datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Publiekszaken. Dit team is te bereiken via: OnderzoeksteamPUZA@capelleaandenijssel.nl of via 14010. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de BRP worden beëindigd.

Beschikking uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet Basisregistratie Personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘Vertrokken Onbekend Waarheen’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen:

Naam en voorletters – Geboortedatum – Adres - Uitgeschreven per

 • I.A. Vedamuthu  - 18-06-1992  - Slotlaan 55 - 02-03-2021
 • M.R. Kadir - 15-11-1970 - Alouette erf 24 - 09-03-2021
 • AA Durmush - 22-08-1968  - Alouette erf 24 - 09-03-2021
 • M.A. Mustafa  - 01-01-1965 - Alouette erf 24 - 09-03-2021
 • G.G. Talib - 30-12-1973 - Alouette erf 24 - 09-03-2021
 • G. Naidu - 26-04-1992 - Slotlaan 55 - 10-03-2021
 • A. Knikman - 18-07-1974 - Slotlaan 106 - 10-03-2021
 • N.E. Hristov - 15-08-1982 - Sibeliusweg 200 - 11-03-2021
 • M. Warsame - 27-11-1991 - Reviusrondeel 437 - 11-03-2021
 • E.R.D.H. Pieternella - 25-08-1991 - Nabucco 72 - 11-03-2021
 • T.H. Camran - 06-02-1964 - Kringdans 43 - 11-03-2021
 • D. Antičević - 19-07-1986 - Rivierweg 82 - 11-03-2021
 • Y. Ponsen - 05-06-1986 - Couperinstraat 51 - 11-03-2021
 • F. Ouled Haddou - 15-01-1984  - Poortmolen 121 - 11-03-2021
 • Y. Hassan - 01-07-1984 - Rivierweg 82  - 11-03-2021
 • S. Aykan - 17-10-2002 - Pastel 94 - 11-03-2021
 • A.R. Haidary - 22-05-1992 - Schermerhoek 50 - 15-03-2021
 • N. Krosenbrink  - 15-02-1980 - Valeriusrondeel 467 - 15-03-2021
 • L. Cavedo - 17-06-1975 - Dongedal 24  - 18-03-2021
 • L. van der Ploeg - 18-11-1947 - Tsjaikovskistraat 1 - 18-03-2021

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van 6 weken gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De termijn start met ingang van de dag na publicatie van dit besluit in de IJssel en Lek streek (huis-aan-huisblad).