Bekendmakingen 27 oktober 2021

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning  -  aangevraagd

Datum ontvangst: 14 oktober 2021

St. Laurensbaai 32
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen dakkapel

Datum ontvangst: 15 oktober 2021

Stadsplein/Centrumpassage nabij 83
Voor de activiteit: bouwen, verbouwen WC Koperwiek Capelle (Fase 3)

Datum ontvangst: 17 oktober 2021

Paltrokmolen 3
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen 2e dakkapel achterzijde

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning  -  verleend

Verzenddatum: 23 september 2021

Dakotaweg 65
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, tijdelijk bebouwen van het voorerf met 2 leslokalen voor de periode van 4 jaar

Verzenddatum: 18 oktober 2021

Molenbaan 1
Voor de activiteit: bouwen, wijzigen gevel

Verzenddatum: 21 oktober 2021

Johan Jongkindrade 4
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, schuur
Rivium Westlaan 13 - 17
Voor de activiteit: afwijken bestemmingsplan, functie wijziging naar opleidingscentrum

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie

Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoonnummer 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op 010 - 284 87 21. Voor het inzien van overige besluiten omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via telefoonnummer 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Goudenregenstraat 126
Voor de activiteit: aanleggen van een inrit
De beslistermijn loopt tot 19 oktober 2021. Er is besloten om deze met zes weken te verlengen tot uiterlijk 30 november 2021.

Standplaatsvergunning  -  verleend

 • Plaatsen van de buurtbus op het terrein tussen het gemeentehuis en de ijssalon, op donderdag 28 oktober 2021 van 10.00 uur tot 14.00 uur, voor het flyeren en promoten van de buurtbus
 • Verlenging vergunning standplaats aan de Lylantsebaan, voor de vrijdagen, zaterdagen en koopzondagen, voor de verkoop van snacks en belegde broodjes voor het jaar 2022
 • Verlenging standplaats viskraam Frijters, voor het Slotplein (donderdag en zaterdag), Schenkelsedreef (woensdag), Willem Barentszstraat (vrijdag) en voor het haringseizoen 2022 op het Slotplein van juni tot en met september 2022

Ingebruikname gemeentegrond  -  verleend

 • Plaatsen container en toilet op de parkeerplaats nabij de Merelhoven 319 vanwege een verbouwing, van 25 oktober 2021 tot en met 30 november 2021

Evenementenvergunning  -  verleend

 • Dela Lichtjesavond, 28 november 2021 op het buitenterrein van crematorium/begraafplaats Schollevaar, Burgemeester Schalijlaan 2, van 17.00 uur tot 19.00 uur
 • Multiculturele Foodmarkt, op zaterdag 23 oktober 2021 van 12.00 uur tot 17.30 uur op het Stadsplein (bij slecht weer wordt de foodmarkt verschoven naar zaterdag 30 oktober 2021)
 • Halloween Oostgaarde, 30 oktober 2021 van 15.00 tot 21.30 uur, op het Schoolplein aan de Aleoeten 37 (Tweemaster)
 • Wintercross (prestatieloop), voor leerlingen van alle basisscholen van 6 tot en met 12 jaar, op 10 november 2021 van 13.15 uur tot 15.45 uur in het Schollebos

Ontheffing gebruik bussluis  -  verleend

 • Huisartsen Schollevaar, gebruik van bussluis nabij Filomeentje erf en Sinjeur Semeynsburg voor het rijden van spoedvisites naar patiënten

Ontheffing geluidhinder  -  verleend

 • KWS infra, voor herstellen schade aan asfalt, locatie Rivierweg (gedeelte Fluiterlaan en Merellaan), locatie Prins Alexanderlaan (gedeelte tussen Capelseweg en ’s-Gravenweg), op maandag 8 november 2021 van 19.00 uur tot dinsdag 9 november 2021 06.00 uur

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen.
Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

 • Halloween ’s Gravenland op zaterdag 30 oktober 2021 van 18:00 uur tot 22:00 uur rondom wijkcentrum De Harp, Jan de Geusrede 39F
 • Plaatsen container, op parkeerplaats nabij Sauerdal 5 vanwege een verbouwing, van 5 november 2021 tot en met 19 november 2021

Melding kappen vergunningvrije bomen

Herenburg
Kappen van 3 essen wegens het aanleggen van stadsverwarming

Collecterooster november 2021

 • 1 tot en met 6 november 2021 - Diabetes Fonds
 • 8 tot en met 13 november 2021 - Alzheimer Nederland
 • 15 tot en met 20 november 2021 - Het Gehandicapte Kind
 • 22 tot en met 27 november 2021 - Kerk in Actie
 • 29 november 2021 tot en met 4 december 2021 - Leger des Heils

Melding gebruik spandoeklocaties - voor het ophangen van spandoeken van:

 • 1 tot en met 6 november 2021 - Het Gehandicapte Kind
 • 8 tot en met 13 november 2021 - MS Fonds
 • 15 tot en met 20 november 2021 - WOP ‘s Gravenland

Kledinginzameling

 • 1 tot en met 3 november 2021 ten behoeve van Stichting SMHO

Voornemen tot uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters - Geboortedatum - Adres - Geplande datum

 • A.F. van den Berg - 18-06-2003 - Borndiep 8- 13-11-2021
 • P. Huang - 12-01-1991 - Floridaweg 58 - 17-11-2021
 • D.H. Koops - 26-09-1991 - Valkenhof 99 - 19-11-2021
 • M. Turhan - 08-06-1978 - Schermerhoek 195 - 19-11-2021
 • C.C. Charmes - 01-01-1986 - Sperwerhof 142 - 19-11-2021
 • N. Purswaney - 03-08-1998 - Beltmolen 70 - 19-11-2021
 • C. Dieguez Sanz - 25-12-1970 - Reviusrondeel 120 - 19-11-2021

Deze personen worden verzocht te reageren voor de hierboven genoemde geplande datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Publiekszaken. Dit team is te bereiken via: OnderzoeksteamPUZA@capelleaandenijssel.nl of via 14010. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de BRP worden beëindigd.

Beschikking uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet Basisregistratie Personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘Vertrokken Onbekend Waarheen’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen:

Naam en voorletters - Geboortedatum - Adres - Uitgeschreven per

 • O.J. Duarte Fortes - 03-01-1986 - Valeriusrondeel 654 - 21-10-2021
 • O. Zepa - 19-03-1990 - Wiekslag 634 - 21-10-2021
 • M. Çavdar - 10-01-1970 - Grafiek 95 - 21-10-2021
 • B.J.G. La Roche - 21-09-1987 - Arendshof 104 - 22-10-2021

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van 6 weken gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De termijn start met ingang van de dag na publicatie van dit besluit in de IJssel- en Lekstreek (huis-aan-huisblad).