Bekendmakingen 27 november 2019

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning  aangevraagd

Datum ontvangst: 15 november 2019

Hollandsch Diep (ASVZ – Arcadia)
Voor de activiteit: bouwen, oprichten woonzorggebouw.

Datum ontvangst: 17 november 2019

Anna Maria Van Cappellenpark 79
Voor de activiteit: bouwen, tuinhuisje.

Datum ontvangst: 19 november 2019

Tjalk 26
Voor de activiteit: bouwen, vergroten garage/entree.

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning  verleend

Verzenddatum: 21 november 2019

’s-Gravenweg 101
Voor de activiteiten: bouwen en wijzigen van een monument, uitbreiding scout centrum.

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie
Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 284 87 21. De besluiten omgevingsvergunning zijn openbaar en kunnen worden ingezien op de gemeentewerf, Groenedijk 10. Voor het inzien van overige besluiten  omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Standplaatsvergunning  verleend

 • Carwash Roparun 2020 achter het gemeentehuis op dinsdag 12 mei 2020 en zaterdag 16 mei 2020 van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Ingebruikname gemeentegrond  verleend

 • Ingebruikname gemeentegrond, Rivium 4e straat (berm), werkzaamheden in verband met renovatie van het rioolgemaal.Van 18 november 2019 tot en met 1 mei 2020 of zoveel langer of korter als nodig is;
 • KWS, 5 parkeerplaatsen Nabucco ter hoogte van huisnummer 41, in verband met onderhoud asfaltverhardingen. Van 25 november 2019 tot en met 29 november 2019;
 • KWS, Goudenregenstraat ter hoogte van huisnummer 140. Op het pad langs de vijver (plaatsen schaftwagen en asfalteerwerkzaamheden). Van 25 november tot en met 29 november 2019;
 • Plaatsen container voor opslag, parkeerplaats nabij de woning Brahmstraat73/hoek Bachstraat. Van 10 januari 2020 tot en met 27 januari 2020.

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

De volgende meldingen en/of kennisgevingen zijn door de gemeente geaccepteerd:

 • Start van de pilot 'duurzame containers in de wijk', opening door wethouder M. Wilson. Ter hoogte van het voetbal-/speelveld aan de Jan van Kanrede, woensdag 27 november 2019 van 11.00 uur tot 16.00 uur (inclusief op- en afbouw);
 • Ladiesnight in de showroom van garage De Koning gelegen aan Wormerhoek 16, vrijdag 28 november 2019 van 18.00 uur tot 22.00 uur.

Collecterooster december 2019

 • Roparun Team 78 gemeente Capelle - 14 december 2019
 • Stichting Breath - 16 tot en met 21 december 2019

Melding gebruik spandoeklocaties

 • Kerstfair Pier Panderplein - 8 tot en met 14 december 2019
 • KCC/SO natural - 15 tot en met 21 december 2019
 • Ontmoetingskerk - 15 tot en met 21 december 2019

Gehandicaptenparkeerplaats/Invalidenparkeerplaats

Het college heeft op grond van art 18 Wegenverkeerswet en artikel 5 van de Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaats Capelle aan den IJssel 2014 besloten ter hoogte van De Baronie en Bugel één van de parkeervakken te reserveren als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.  

De parkeerplaats wordt gereserveerd door plaatsing het bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met een onderbord waarop het kenteken van de auto van de aanvrager is vermeld en het aanbrengen van een wit diagonaal kruis in het bijbehorende parkeervak. Het besluit en de daarbij behorende tekening, ligt vanaf vandaag ter inzage.

Belanghebbenden kunnen krachtens de Algemene wet bestuursrecht tegen deze beschikking binnen een termijn van 6 weken, gerekend vanaf de dag na uitreiking of verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien zij een bezwaarschrift bij de gemeente hebben ingediend, tegen betaling van griffierechten, een verzoek om voorlopige voorziening (onder andere schorsing) aanvragen bij rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.