Bekendmakingen 27 mei 2020

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning  aangevraagd

Datum ontvangst: 13 mei 2020

Paradijsselpark 17
Voor de activiteit: bouwen, wijzigen voorgevel en uitbreiden tweede verdieping

Datum ontvangst: 15 mei 2020

Merellaan 311
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel
Capelseweg 35 (sportpark Schenkel)
Voor de activiteit: bouwen, aanleg 2 padelbanen
Filosofentuin 102
Voor de activiteit: bouwen, carport
Ferdinand Huyckburg 3 en 4
Voor de activiteit: bouwen, gekoppelde dakkapel

Datum ontvangst: 18 mei 2020

Essebaan 63B
Voor de activiteiten: reclame, vinyl gevelbelettering
Platotuin 17, 20 en 21
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning  verleend

Verzenddatum: 18 mei 2020

Fascinatio Boulevard 522
Voor de activiteit: bouwen, gevelwijziging en verplaatsen fietsenstalling

Verzenddatum: 19 mei 2020

Lisbaan 2
Voor de activiteiten: bouwen en reclame, plaatsen reclame

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie
Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 284 87 21. Voor het inzien van overige besluiten  omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl

Ingebruikname gemeentegrond  verleend

  • Ploegkozijnen, ingebruikname gemeentegrond voor het vervangen van de schuifpuien aan de achtergevel van appartementencomplex VvE Gravenstate aan de Haydnstraat 2-152. Van 16 juli 2020 tot en met 11 september 2020.
  • MVOI in opdracht van Eneco, ingebruikname gemeentegrond (zes parkeervakken) aan de Stoelendans en Klepperdans, voor het vervangen van afsluiters. Van 1 juni tot en met 12 juni 2020.

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd.

In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

  • Plaatsen container voor sloopafval, op drie parkeervakken voor de woning Dorpsstraat 144. Van 20 mei 2020 tot 2 juni 2020.
  • Plaatsen van 20 zakken aarde en 10m3 zand in zandzakken aan de Westerlengte ter hoogte van het wandelpad, vanwege ophogen achtertuin Cycladen 24. Van 2 juni tot 4 juni 2020.

Kennisgeving beschikking maatwerk “Dance World” Guus Gabeler

Activiteitenbesluit milieubeheer

Onderwerp
Burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maken het volgende bekend.

Op 4 oktober 2019 hebben wij een geluidsrapport ontvangen van "Dance World" Guus Gabeler. Daaruit is gebleken dat het noodzakelijk is dat wij maatwerkvoorschriften stellen. Het betreft een danscentrum, waar incidenteel feesten en partijen worden gehouden gelegen aan de Onderdiep 25 te Capelle aan den IJssel.

De activiteiten van "Dance World" Guus Gabeler vallen onder het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel hebben besloten om maatwerkvoorschriften op te leggen met betrekking tot onderwerp geluid.

Het besluit is op 14 mei 2020 aan de aanvrager bekend gemaakt.

Inzage
U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken op verzoek inzien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam. Vanwege de maatregelen rondom de coronavirus-crisis kunt u de stukken alleen op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur, op afspraak inzien. Een afspraak kunt u maken door een e-mail te sturen naar info@dcmr.nl of te bellen via telefoonnummer 010 – 246 80 00.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel onder vermelding van “Awb-bezwaar”.

Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.  

Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999168550.

Collecterooster juni 2020

  • Epilepsiefonds - 2 tot en met 6 juni 2020
  • St. Rotterdam Runners - 8 tot en met 13 juni 2020                      
  • Maag Lever Darm Stichting - 15 tot en met 20 juni 2020                    
  • Rode Kruis - 22 tot en met 27 juni 2020 
  • Stichting Huttendorp - 29 juni 2020 tot en met 4 juli 2020