Bekendmakingen 27 maart 2019

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en/of verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning aangevraagd

Datum ontvangst: 18 maart 2019

Kanaalweg 2A
Voor de activiteit: bouwen, uitbreiding bedrijfsgebouw.

Datum ontvangst: 19 maart 2019

’s-Gravenweg 343
Voor de activiteit: bouwen, overkapping.
Nijverheidstraat 202
Voor de activiteit: bouwen, parkeerplaats en erfafscheidingen.

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning verleend

Verzenddatum: 19 maart 2019

Papiermolen 60
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel voorzijde.
Mariënwaard 49
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, nokverhoging.

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie

Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14 010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 284 87 21. De besluiten omgevingsvergunning zijn openbaar en kunnen worden ingezien op de gemeentewerf, Groenedijk 10. Voor het inzien van overige besluiten  omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen

Het college heeft op 19 maart 2019 besloten Verkeersmaatregelen te nemen rond het nieuwe multifunctionele gebouw aan Fascinatio Boulevard 470 (scholen, kinderopvang en wijkcentrum) en het daarachter gelegen bedrijfsverzamelgebouw welke bestaan uit:

 • Het realiseren van een brug voor fietsers en voetgangers tussen de Priamsingel en de Fascinatio Boulevard;
 • Het realiseren van een veilige oversteek van de Fascinatio Boulevard ter hoogte van de entree van de scholen en het wijkcentrum, in het verlengde van de nieuwe brug;
 • Het instellen van een 30 km/u-zone in de straten rond het nieuwe multifunctionele gebouw en het bedrijfsverzamelgebouw.

Het verkeersbesluit en de bijbehorende tekening liggen vanaf 1 april 2019 gedurende 6 weken ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111. U kunt deze ook inzien op www.officielebekendmakingen.nl.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht heeft elke belanghebbende de bevoegdheid om tegen deze verkeersbesluiten bij het college van burgemeester en wethouders (Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel) een bezwaarschrift in te dienen. Het gemotiveerde bezwaarschrift moet worden ingediend binnen een termijn van 6 weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het verkeersbesluit is bekendgemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
 • de grond van het bezwaar.

Daarnaast kan degene die tijdig een bezwaarschift heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Rotterdam sector Bestuursrecht, postbus 50951 Rotterdam. Voor het verzoek wordt griffierecht geheven.

Bekendmaking wet geluidhinder

Het college van burgemeester en wethouders heeft hogere grenswaarde dan de voorkeursgrenswaarde vastgesteld voor onderstaande locaties:

 • Besluit tot vaststelling van een hogere waarde dan de voorkeursgrenswaarde voor het wegverkeerslawaai op een aantal gevels van de te bouwen appartementen in het kantoorpand aan de Wormerhoek 14. Voor de te bouwen appartementen is een akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai ten gevolge van het wegverkeer op de Abram van Rijckevorselweg wordt overschreden op een aantal gevels van de te bouwen appartementen.
 • Besluit tot vaststelling van een hogere waarde dan de voorkeursgrenswaarde voor het wegverkeerslawaai en industrielawaai op een aantal gevels van de te bouwen woningen in het zorgcentrum aan de Meeuwensingel 1A. Voor de te bouwen zorgcentrum gelegen aan de Meeuwensingel is een akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai ten gevolge van het wegverkeer op de Meeuwensingel wordt overschreden op een aantal gevels van de te bouwen woningen. Dat de voorkeurswaarde voor industrielawaai ten gevolge van het industrieterrein IJsseldijk wordt overschreden op een aantal gevels van de te bouwen woningen.

Ter inzage

Het Besluit en het akoestisch rapport met bijlagen liggen  vanaf donderdag 28 maart 2019 tot en met woensdag 8 mei 2019 ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111.

Beroep

Binnen 6 weken na de begindatum van ter inzage legging van het besluit kan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep worden ingesteld tegen dit besluit. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Wij wijzen erop dat zowel voor het instellen van beroep als voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening griffierechten verschuldigd zijn.

Ingebruikname gemeentegrond verleend

 • Willems Vastgoedonderhoud, zijstraat van de Willem Barentszstraat (parkeervakken), voor het project Doormanplein in opdracht van Havensteder, tot en met 12 april 2019. Dit betreft een verlenging van de reeds verleende vergunning;
 • Van Ginkel, parkeerplaatsen nabij woonzorgcentrum De Vijverhof aan de Steenloperstraat,  voor het lossen van bomen en opslag van planten, tot en met 12 april 2019;
 • Rutges Vernieuwt, op de parkeerplaats Bonnefanten nabij het wooncomplex De Bonvivant,  tot en met 19 april 2019. Dit betreft een verlenging van de reeds verleende vergunning;
 • Schildersvakopleiding Rotterdam, ter hoogte van garageboxen 287, 288 en 289 nabij het appartementencomplex Reviusrondeel, tot en met 27 april 2019. Dit betreft een verlenging van de reeds verleende vergunning;
 • MVOI B.V.,  naast het depot van Heijmans aan het Aquarel,de werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van Eneco, 1 april tot en met 28 juni 2019.

Ontheffing geluidshinder verleend

 • Asfalteren rijbaan, Fascinatio Boulevard, gedeelte tussen de Bahialaan en 2e Octavialaan, 9 mei 2019 vanaf 19.00 uur tot vrijdag 10 mei 2019 06.00 uur.

Evenementenvergunning verleend

 • Wop Schenkel, op de speel- en grasvelden aan de Bongerd en Dotterlei voor de Super Schenkeldag, 29 juni 2019 van 12.00 uur tot 19.00 uur.
 • In Den Boekenkast, Jazz avonden, 19 april, 10 mei, 24 mei, 7 juni, en 21 juni 2019, tussen 22.00 uur en 00.30 uur.

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Drank- en horecavergunning

 • Warung Iengie, gelegen aan Picassopassage 8.

Exploitatie- en terrasvergunning

 • Brownies & Downies, gelegen aan Stadsplein 39A.

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij de burgemeester bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

De volgende meldingen en/of kennisgevingen zijn door de gemeente geaccepteerd:

 • Plaatsen container, parkeerplaats voor de woning Bizetstraat 17, renovatie keuken, tot en met 4 april 2019;
 • Sportavond Ontmoetingskerk, sportveld Louvre, 6 april 2019 van 19.00 uur tot 21.00 uur.
 • Incidentele kennisgeving festiviteiten, In Den Boekenkast, Jazz avonden, 19 april, 10 mei, 24 mei, 7 juni, en 21 juni 2019, tussen 22.00 uur en 00.30 uur.

Evenementenvergunning

De hieronder genoemde aanvraag/aanvragen voor een evenementenvergunning is ter informatie:

 • Koningsdag Capelle West, 27 april 2019 van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Collecterooster april 2019

 • Fonds Gehandicaptensport, 1 tot en met 6 april 2019;             
 • Hartstichting, 8 tot en met 13 april 2019;                      
 • Nationaal Fonds Kinderhulp, 15 tot en met 20 april 2019.                      

Melding gebruik spandoeklocaties

 • Dorpskerk bazaar,  6 tot en met 13 april 2019;                   
 • Ontmoetingskerk, 14 tot en met 20 april 2019;                    
 • Oranjenacht, 21 tot en met 27 april 2019;                
 • WOP ’s Gravenland, 28 april tot en met 4 mei 2019;           
 • 112-dag, 28 april tot en met 4 mei 2019.                 

Gehandicaptenparkeerplaats/Invalidenparkeerplaats

Het college heeft op grond van art 18 Wegenverkeerswet en de artikel 5 van de Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaats Capelle aan den IJssel 2014 besloten ter hoogte van Beemsterhoek 310 1 van de parkeervakken te reserveren als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. De parkeerplaats wordt gereserveerd door plaatsing het bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met een onderbord waarop het kenteken  van de auto van de aanvrager is vermeld en het aanbrengen van een wit diagonaal kruis in het bijbehorende parkeervak.

Het besluit en de daarbij behorende tekening, ligt vanaf vandaag ter inzage.

Belanghebbenden kunnen krachtens de Algemene wet bestuursrecht tegen deze beschikking binnen een termijn van 6 weken, gerekend vanaf de dag na uitreiking of verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien zij een bezwaarschrift bij de gemeente hebben ingediend, tegen betaling van griffierechten, een verzoek om voorlopige voorziening (onder andere schorsing) aanvragen bij rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Beschikking uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet  hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet basisregistratie personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking “Vertrokken Met Onbekende Bestemming” te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de basisregistratie personen;

Naam en voorletters - geboortedatum - adres - uitgeschreven op

 • Van Vliet, R. - 8-11-1963 - Meidoornveld 63L - 20 maart 2019
 • Tsiampalou, S . - 1-4-1972 - Holterberg 161 - 21 maart 2019

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van 6 weken na de datum die in de kolom staat onder ‘uitgeschreven op’  gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De termijn gaat 1 dag na deze publicatie in.