Bekendmakingen 26 mei 2021

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning   aangevraagd

Datum ontvangst: 12 mei 2021

Anton Wachterburg 5
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel achterzijde

Datum ontvangst: 16 mei 2021

Merellaan 230
Voor de activiteit: bouwen, aanbouw
Fascinatio Boulevard, kavel 2K4
Voor de activiteit: aanvraag 1e fase bouwen en handelen strijd bestemmingsplan, 400 studentenwoningen

Datum ontvangst: 17 mei 2021

Bermweg 276A
Voor de activiteit: bouwen, verbouwen van woonhuis naar appartementen

Datum ontvangst: 18 mei 2021

Burgemeester Van Dijklaan
Voor de activiteit: kappen van 1 meelbes, 1 gewone lijsterbes, 3 essen, 1 Spaanse aak, 6 ruwe berken en 6 zomereiken wegens het vervangen van het stamriool in de groenstrook naast de weg

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning   verleend

Verzenddatum: 17 mei 2021

Kerklaan 16
Voor de activiteit: bouwen, funderingsherstel

Verzenddatum: 20 mei 2021

Dongedal 25
Voor de activiteit: bouwen, afwijken bestemmingsplan dakopbouw
Rivium Boulevard 152
Voor de activiteit: strijd bestemmingsplan, vestigen restaurant

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie
Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 284 87 21. Voor het inzien van overige besluiten omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Verzenddatum: 20 mei 2021

Pallieterburg
Voor de activiteiten: bouwen, vervangen van loopbruggen
Einde beslistermijn: 2 juli 2021

Ontwerpbesluiten omgevingsvergunning en Ontwerpbesluit hogere waarden geluid (wegverkeer)

Nieuwbouw van 3 woningen aan de ’s-Gravenweg 368-1, 368-2A en 368-2B

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij het voornemen heeft om drie omgevingsvergunningen te verlenen, met toepassing van artikel 2.12 eerste lid, onder 1, sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voor de realisatie van drie  woningen aan de ’s-Gravenweg 368-1, ’s-Gravenweg 368-2B en ’s-Gravenweg 368-2B.

De afwijking betreft:

 • Op de locaties van de beoogde woningen ligt de enkelbestemming ‘bedrijf’, woningbouw is binnen deze bestemming niet toegestaan;

Op grond van artikel 3.10 van de Wabo is op de aanvraag de uniforme openbare voorbereidingsprocedure Algemene wet bestuursrecht, afdeling 3.4 van toepassing. Dit wil zeggen dat de Ontwerpbesluiten omgevingsvergunningen en de daarbij behorende stukken zes weken ter inzage liggen, van donderdag 27 mei 2020 tot en met woensdag 7 juli 2021.

Ontwerpbesluit tot vaststelling van een hogere waarde

Voor de te bouwen woningen aan de ’s-Gravenweg 368-1, ’s-Gravenweg 368-2A en ’s-Gravenweg 368-2B is een akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai ten gevolge van het wegverkeer op de Abram van Rijckevorselweg wordt overschreden op de te bouwen woningen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om hogere grenswaarden dan de voorkeursgrenswaarden voor de drie woningen vast te stellen.

Stukken ter inzage

De Ontwerpbesluiten omgevingsvergunningen en het Ontwerpbesluit hogere grenswaarden liggen met de bijbehorende stukken vanaf donderdag 27 mei 2021 tot en met woensdag 7 juli 2021 ter inzage in de hal in het gemeentehuis aan de Rivierweg 111 te Capelle aan den IJssel.

U kunt de stukken ook digitaal inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl

Binnen de bovengenoemde termijn van 6 weken kan:

 • iedereen zijn of haar zienswijze omtrent één of meerdere van de Ontwerpbesluiten omgevingsvergunning indienen bij het college van burgemeester en wethouders;
 • een belanghebbende zijn of haar zienswijze omtrent het Ontwerpbesluit hogere waarden geluid indienen bij het college van burgemeester en wethouders;

U kunt een zienswijze indienen door:

 1. Het contactformulier op www.capelleaandenijssel.nl in te vullen onder vermelding van: project ‘Jaarsveld nieuwbouw 3 woningen ’s-Gravenweg 368’.
 2. Het sturen van een brief aan het college van burgemeester en wethouders en/of de gemeenteraad, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel, onder vermelding van: project ‘Jaarsveld nieuwbouw 3 woningen ’s-Gravenweg 368’.
 3. Het mondeling geven van een zienswijze. Hiervoor maakt u vanaf donderdag 27 mei 2021 een afspraak met de heer L.R. van der Veer, telefoonnummer 06 11348149, e-mail: r.van.der.veer@capelleaandenijssel.nl 

Standplaatsvergunning   verleend

 • Definitieve vergunning voor de verkoop van bloemen aan de Schermerhoek. Van 1 juni 2021 tot en met 30 december 2021 voor de dinsdagen en donderdagen.

Ingebruikname gemeentegrond   verleend

 • Metz Nederland, voor het plaatsen van een opslagcontainer en vuilcontainer nabij Rozensingel huisnummer 17. Van 4 juni tot en met 18 juni 2021

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen.

Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Collecterooster juni 2021

 • 7 tot en met 12 juni 2021 - Epilepsie NL
 • ​14 tot en met 19 juni 2021 - Rode Kruis
 • 21 tot en met 26 juni 2021 - Maag Lever Darm Stichting
 • 28 juni 2021 tot en met 3 juli 2021 - Nationaal MS Fonds

Melding gebruik spandoeklocaties 

voor het ophangen van spandoeken van:

 • 27 juni  tot en met 3 juli 2021 - WOP ‘s Gravenland