Bekendmakingen 26 juni 2019

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning aangevraagd

Datum ontvangst: 13 juni 2019

Solislaan 174
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel.

Datum ontvangst: 14 juni 2019

Platotuin 13
Voor de activiteit: bouwen, aanpassen entree van de woning.

Datum ontvangst: 17 juni 2019

Aristotelestuin 13
Voor de activiteit: bouwen, dakopbouw.

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning verleend

Verzenddatum: 18 juni 2019

Fascinatio Boulevard 470
Voor de activiteiten: bouwen en reclame, gevelreclame en 3 vlaggenmasten.
Merelhoven 243
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, aanbouw voorzijde.
Amsteldiep 27
Voor de activiteit: bouwen, en reclame, plaatsen gevelreclame.

Verzenddatum:19 juni 2019

Meindert Hobbemastraat 8
Voor de activiteit: het aanleggen van een inrit.

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie
Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14 010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 284 87 21. De besluiten omgevingsvergunning zijn openbaar en kunnen worden ingezien op de gemeentewerf, Groenedijk 10. Voor het inzien van overige besluiten  omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure verleend

Ketensedijk 4
Voor de activiteit: bouwen en wijzigen monument, het aanbrengen van een veiligheidslijn tegen valgevaar.

Bent u het niet eens met het besluit?

Dan kunt u een beroepschrift sturen naar: Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. Het  beroepschrift moet binnen 6 weken na de bekendmaking van dit besluit verstuurd zijn. U kunt alleen beroep instellen:

 • Tot en met 6 juli 2019;
 • als u belanghebbende bent en een zienswijze tegen de ontwerp-omgevingsvergunning hebt ingediend;
 • als u belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig zienswijzen bij het college in te dienen.

In het beroepschrift zet u: naam en adres, de datum van uw beroepschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met het besluit eens bent. Vergeet u niet het beroepschrift te ondertekenen! Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Sloop nieuwbouw woon-zorgcentrum d’Amandelhof

Inleiding

Aan de Fluiterlaan 50-52 ligt het woonzorgcentrum d’Amandelhof. Het huidige gebouw van Cedrah dateert uit 1974 en moet nodig vernieuwd worden om zorg te kunnen verlenen volgens de eisen en wensen van deze tijd. Eigenaar Cedrah heeft daarom samen met de gemeente een nieuw plan gemaakt voor de sloop en vernieuwing van d’Amandelhof en het omliggende park. Het bestaande woonzorgcentrum wordt in fases gesloopt en vervangen voor 3 nieuwe gebouwen waar gewoond kan worden en zorgverlening mogelijk is. Daarna wordt het bestaande park opnieuw ingericht.

Participatietraject

Voor de ontwikkeling van deze locatie is op 25 september 2017 door de gemeenteraad het gebiedspaspoort Amandelpark vastgesteld. In het gebiedspaspoort staan de ambities en de ruimtelijke kaders voor de ontwikkeling van dit gebied. Het gebiedspaspoort is na een uitvoerig participatietraject vanaf mei 2015 met bewoners en belanghebbenden tot stand gekomen. U kunt het gebiedspaspoort en de verslagen van de bijeenkomsten vinden op www.capellebouwtaandestad.nl/amandelhof.

Start werkzaamheden

De sloopwerkzaamheden van het eerste deel van de bestaande d’ Amandelhof zijn gestart. Na de sloop wordt het terrein geschikt gemaakt voor de bouw van het nieuwe zorgcentrum. De werkzaamheden vinden overdag plaats van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot en met 19.00 uur en zijn naar verwachting eind juni 2019 afgerond.

Nieuwbouw

Na de sloop, start na de zomervakantie van 2019 de bouw van het nieuwe zorgcentrum. Dit gebouw (A)  bestaat uit 4 lagen met in totaal 44 zorgstudio’s en ruimte voor de zorgverlener. Daarna wordt het restant van de bestaande d’ Amandelhof gesloopt en worden de overige 2 gebouwen gebouwd. In gebouw B komen 35 bereikbare huurappartementen en tot slot in gebouw C luxe huur- en koopappartementen.

Artist impression nieuwbouw vanaf hoek Fluiterlaan

Artist impression nieuwbouw vanaf hoek Fluiterlaan

Planologische procedures

De nieuwbouw past niet binnen de mogelijkheden van het ter plaatse geldende bestemmingsplan Middelwatering (vastgesteld op 6 juli 2015), voor wat betreft het maximum aantal wooneenheden, de bouwhoogte en het bouwvlak. Bovendien is een deel van de voorgestelde bebouwing buiten de woonbestemming, in de bestemming 'Groen', geprojecteerd. Daarom dient afgeweken te worden van het geldende bestemmingsplan waarbij aangetoond moet worden dat voldaan wordt aan een goede ruimtelijke ordening. De gebouwen A en B kunnen middels een reguliere omgevingsvergunning (kruimelregeling) worden verleend. Voor gebouw C moet een uitgebreide omgevingsvergunningprocedure worden doorlopen. Dit omdat hier zowel de woningaantallen als de bouwhoogte uit het vigerende bestemmingsplan worden overschreden.

Spelregelkaart gebiedspaspoort

Spelregelkaart gebiedspaspoort

Hoe verder?

Het besluit op de omgevingsvergunning wordt gepubliceerd op de gemeentepagina. Indien u het niet eens bent met het besluit dan kunt u een bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen.

In gebruikname gemeentegrond verleend

 • P. Ducaneaux, voor het plaatsen van een container ter hoogte van Aida 28 voor opslag houtafval, tot en met 11 juli 2019;
 • Bouwbedrijf P. Peters BV, Barckalaan, voor het realiseren van een carwash, voor de opslag en schaftkeet(en) en containers, tot en met 8 november 2019;
 • Plaatsen van een container (particulier) naast kavel M4-01 aan de Mient, in verband met opslag bouw woning, 1 juli 2019 tot en met 30 april 2020;
 • MVOI B.V., parkeerplaatsen aan het Wisselspoor voor schilderwerk aan de woningen, 10 juli 2019 tot en met 20 september 2019;
 • Ploeg Kozijnen, voor het in gebruik nemen van gemeentegrond aan de Rigoletto (parkeerplaatsen) in verband met renovatie kozijnen, 9 augustus 2019 tot en met 2 oktober 2019;
 • Ploeg Kozijnen, voor het in gebruik nemen van gemeentegrond (parkeerplaatsen) aan het Louvre in verband met renovatie kozijnen, 2 oktober 2019 tot en met 29 november 2019.

Standplaatsvergunning (seizoen) verleend

 • Pannenkoeken Petit Restaurant Schollebos, voor het plaatsen van een ijscokraam in het Schollebos nabij de Watervallei alle weekenden en feestdagen voor de maanden mei, juni, juli, augustus en 1 september 2019.

Ontheffing geluidshinder verleend

 • Groothuis Bouwgroep, op 19, 20, 21, 24 en 28 juni 2019, vanaf 19.00 uur tot 07.00 uur, in verband met storten van een betonnen vloer en vlinderen op perceel Fascinatio Boulevard huisnummer 702.

Evenementenvergunning verleend

 • Speelweek Capelle West, op het speelveld aan de Willem Barentszstraat, 24 augustus 2019  van 16.00 uur tot 20.00 uur en 26 tot en met 30 augustus 2019 van 10.00 uur tot 22.30 uur;
 • Jaarmarkt Bermweg, 30 augustus 2019 van 09.00 uur tot en met 21.00 uur en 31 augustus 2019 van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Exploitatie-en terrasvergunning verleend

 • Burger King, gelegen aan Stadsplein 61.

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij de burgemeester bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

De volgende meldingen en/of kennisgevingen zijn door de gemeente geaccepteerd:

 • Straatbarbecue Donizettistraat, speeltuintje naast Donizettistraat 2, 6 juli 2019 van 16.00 uur tot 23.00 uur;
 • Parkdienst Oosterkerk, kerkdienst in het Schollebos op het grasveld aan het water nabij kruising IJsvogelpad en Hazenpad, 14 juli 2019 van 10.00 uur tot 12.00 uur.

De hieronder genoemde aanvraag voor een evenementenvergunning is ter informatie:

 • Halloweenfeest ’s Gravenland, wijkcentrum De Harp, 26 oktober 2019 van 18.30 uur tot 22.00 uur.

Collecterooster juli 2019

 • ADRA Nederland, 1 juli tot en met6 juli 2019;
 • Stichting Woord en Daad, 8 juli tot en met 13 juli 2019;
 • Stichting Huttendorp Schollevaar, 15 juli tot en met 20 juli 2019

Melding gebruik spandoeklocaties

Voor het ophangen van spandoeken van:

 • Stichting Kennismakelaars, 30 juni 2019 tot en met 6 juli 2019;        
 • Stichting Huttendorp, 14 juli tot en met 20 juli 2019;            
 • Sportweek Capelle Ontmoetingskerk, 21 juli tot en met 27 juli 2019.            

Kledinginzameling

St. Simavi, 1 juli tot en met 31 juli 2019.

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen ter hoogte van merellaan 21 tot 443a

Het college heeft op 1 juli 2019 besloten Verkeersmaatregelen te nemen rond de hofjes gelegen aan de Merellaan 21- 443a welke bestaan uit:

 • de hofjes gelegen aan de Merellaan huisnummers 21 - 83a, 85 - 155, 157 - 227, 229 -299, 301 - 371, 354 - 362, 364 - 386, 388 - 398, 373 - 443a en 445 - 491 vast te stellen als erf.

Het verkeersbesluit en de bijbehorende tekening liggen vanaf 1 juli 2019 gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis aan de Rivierweg 111. U kunt deze ook inzien op www.officielebekendmakingen.nl.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht heeft elke belanghebbende de bevoegdheid om tegen deze verkeersbesluiten bij het college van burgemeester en wethouders (Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel) een bezwaarschrift in te dienen. Het gemotiveerde bezwaarschrift moet worden ingediend binnen een termijn van 6 weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het verkeersbesluit is bekendgemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
 • de grond van het bezwaar.

Daarnaast kan degene die tijdig een bezwaarschift heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Rotterdam sector Bestuursrecht, postbus 50951 Rotterdam. Voor het verzoek wordt griffierecht geheven.

Voornemen tot uitschrijving basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de basisregistratie personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters - geboortedatum - adres - geplande datum

 • Roman, J.G. - 19-07-1963 - Vuurdans 95 - 17-07-2019
 • Hardachi, A. - 03-07-1983 - Purmerhoek 409 - 17-07-2019

Wij verzoeken deze personen te reageren voor de hierboven genoemde geplande datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Publiekszaken. Dit team is te bereiken via: OnderzoeksteamPUZA@capelleaandenijssel.nl of via 14010. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de basisregistratie personen worden beëindigd.

Beschikking uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet  hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet basisregistratie personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking “Vertrokken Met Onbekende Bestemming” te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de basisregistratie personen;

Naam en voorletter - geboortedatum - adres - uitgeschreven op

 • Bronstein J.D. + kinderen - 14-02-1980 - Wiekslag 796 - 18-06-2019
 • Everitz R.M. - 04-09-1972 - Het Steen 73 - 18-06-2019

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van 6 weken na de datum die in de kolom staat onder ‘uitgeschreven op’  gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De termijn gaat 1 dag na deze publicatie in.