Bekendmakingen 25 maart 2020

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning  aangevraagd

Datum ontvangst: 12 maart 2020

Franckstraat 3
Voor de activiteit: bouwen (eerste fase), dakopbouw en zonnepanelen
Fascinatio Boulevard
(kadastraal perceel E, nummer 3674)
Voor de activiteit: het aanleggen van een inrit. De aanvraag ziet op de legalisatie van bestaande inrit.

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning  verleend

Verzenddatum: 16 maart 2020

Admiraal Helfrichweg 6
Voor de activiteit: bouwen, welkomstbord Capelle
Mauritshuis 23
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel achterzijde

Verzenddatum: 17 maart 2020

Merelhoven 441
Voor de activiteit: bouwen, dakopbouw
Barckalaan
(Fascinatio, Kavel 4K-2_19L020)
Voor de activiteit: het aanleggen van een inrit ten behoeve van een kantoorgebouw

Verzenddatum: 18 maart 2020

’s-Gravenweg 311
Voor de activiteit: bouwen, overkappen van het clubhuis Golf & Country Club
Duikerlaan 88
Voor de activiteit: bouwen, aanpassen entree
Lijstersingel en Rivierweg
Voor de activiteit: kappen van 15 haagbeuken, 2 lindes, 2 gewone essen en 8 Chinese kersen wegens het herinrichten van de parkeerplaats rondom het gemeentehuis en de openbare ruimte in het centrumgebied; herbeplanten met 3 lindes, 7 iepen, 4 esdoorns, 7 haagbeuken, 4 netelbomen, 4 elzen en 23 amberbomen

Verzenddatum: 19 maart 2020

Fascinatio Boulevard 790
Voor de activiteiten: bouwen en reclame uiting, bedrijfspand

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie
Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 284 87 21. Voor het inzien van overige besluiten  omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure  verleend

Verzenddatum: 16 maart 2020

Rivium Oostlaan 21 - 23
Voor de activiteit: brandveilig gebruik, aanpassen van brandveiligheidsvoorzieningen
Deze vergunning is verleend met de uitgebreide procedure.

Bent u het niet eens met het besluit?

Dan kunt u een beroepschrift sturen naar: Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. Het  beroepschrift moet binnen 6 weken na de bekendmaking van dit besluit verstuurd zijn. U kunt alleen beroep instellen:

 • Tot en met 6 mei 2020
 • als u belanghebbende bent en een zienswijze tegen de ontwerp-omgevingsvergunning hebt ingediend;
 • als u belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig zienswijzen bij het college in te dienen.

In het beroepschrift zet u: naam en adres, de datum van uw beroepschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met het besluit eens bent. Vergeet u niet het beroepschrift te ondertekenen!

Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Evenementenvergunning  verleend

 • De bazaar van de Capelse Dorpskerk (welke reeds verleend was), Kerklaan 2, van 4 april 2020 is verplaatst naar 19 september 2020.

Ingebruikname gemeentegrond

 • Van der Meulen Vastgoedzorg, voor het plaatsen van een keetwagen en hoogwerker voor werkzaamheden aan complex VvE Flatgebouw Molen-Poort ter hoogte van Poortmolen 124. Van 30 maart 2020 tot en met 17 april 2020
 • MVOI, voor het gebruiken van negen parkeervakken aan de Librije/Bouvigne, in opdracht van Eneco voor aanleg stadsverwarming (Project Bouvigne). Van 20 maart tot en met 10 juli 2020
 • Eneco, voor project Wisselspoor (betreft verlenging), van 21 maart tot en met 3 april 2020

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten.Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

De volgende meldingen en/of kennisgeving zijn door de gemeente geaccepteerd:

 • Plaatsen van een container (vanwege verbouwing badkamer) nabij de woning Charactostraat 37. Van 3 mei tot 6 mei 2020.

Melding kappen vergunningvrije bomen

Lijstersingel en Rivierweg
Voor de activiteit: kappen van 4 haagbeuken, 6 gewone essen en 1 amberboom wegens het herinrichten van de parkeerplaats rondom het gemeentehuis en de openbare ruimte in het centrumgebied.

Voornemen tot uitschrijving basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de basisregistratie personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters - Geboortedatum  - Adres - Geplande datum

 • Ahmed, H. - 21-04-1991 - Reviusrondeel 481 - 06-04-2020
 • De Pool, F.A. - 28-10-1984 - Pallieterburg 30 - 13-04-2020
 • Laki, M. - 25-07-1977 - Rubenssingel 33 - 14-04-2020
 • Necşulescu, M.E. - 10-10-1986 - Valeriusrondeel 36 - 14-04-2020

Datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Publiekszaken. Dit team is te bereiken via: OnderzoeksteamPUZA@capelleaandenijssel.nl of via 14010. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de basisregistratie personen worden beëindigd.