Bekendmakingen 24 november 2021

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning  -  aangevraagd

Datum ontvangst: 15 november 2021

Bermweg 191A
Voor de activiteit: bouwen, pergola
Burgemeester Schalijlaan 40
Voor de activiteit: afwijken bestemmingsplan, vestigen bedrijf in bewerking van natuursteen

Datum ontvangst: 16 november 2021

Bermweg 27
Voor de activiteit: bouwen, vervangen dakkapel
Fluiterlaan 341
Voor de activiteit: bouwen, dakterras

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning reguliere procedure  -  verleend

Verzenddatum: 10 november 2021

Molenbaan 17
Voor de activiteit: bouwen, inpandige hellingbaan

Verzenddatum: 15 november 2021

Koggerwaard 24
Voor de activiteit: bouwen, het vergroten van de woning aan de voorzijde
Puccinistraat 102
Voor de activiteit: bouwen, het dichtbouwen van de balkon door toepassing van balkonbeglazing

Verzenddatum: 16 november 2021

Fascinatio Boulevard 886 A
Voor de activiteit: bouwen, fitnessruimte
Koerillen 10
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel in zijdakvlak van de woning

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie

Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoonnummer 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op 010 - 284 87 21. Voor het inzien van overige besluiten omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via telefoonnummer 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Omgevingsvergunning lozen buiten inrichtingen  -  verleend

Verzenddatum: 10 november 2021

Nabucco
Voor de activiteit: het lozen van vrijkomend afvalwater in het vuilwaterriool, van 11 oktober 2021 tot 31 januari 2022 (Burgemeester en wethouders hebben besloten om voorschriften op te leggen met betrekking tot het lozen van grondwater bij een ontwatering. Het project zal langer duren dan het maximum van 8 weken en tevens zal de te lozen hoeveelheid water meer bedragen dan de maximale toegestane hoeveelheid van 5 kubieke meter per uur)

Bent u het niet eens met het besluit?

Dan kunt u een bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, onder vermelding van ‘AWB-bezwaar’ Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen.

In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen!

Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken op verzoek inzien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam. Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis kunnen de stukken bij de DCMR Milieudienst Rijnmond alleen op afspraak en uitsluitend op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur worden ingezien aan de Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam. Afspraken kunt u maken door het sturen van een e-mail aan info@dcmr.nl of te bellen naar telefoonnummer 010 – 246 80 00.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999243167.

Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats Burgemeester Verloopstraat 

Het college heeft op 29 november besloten de volgende verkeersmaatregelen te nemen voor het aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats op de Burgemeester Verloopstraat:

  • Te bepalen, dat met het van kracht worden van dit besluit, eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn;
  • Eén parkeerplaats gelegen op de Burgemeester Verloopstraat ter hoogte van de Weteringstraat, nabij de woning van de aanvrager als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te reserveren door het plaatsen van de verkeersborden E06 (Gehandicaptenparkeerplaats) in combinatie met onderbord OB309 op kenteken van het voertuig van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

Het besluit en de daarbij behorende tekening ligt vanaf vandaag ter inzage in het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen krachtens de Algemene wet bestuursrecht tegen deze beschikking binnen een termijn van zes weken, gerekend vanaf de dag na uitreiking of verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien zij een bezwaarschrift bij de gemeente hebben ingediend, tegen betaling van griffierechten, een verzoek om voorlopige voorziening (onder andere schorsing) aanvragen bij Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.