Bekendmakingen 24 maart 2021

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning  aangevraagd

Datum ontvangst: 11 maart 2021

Buizerdhof 335
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen transparante en wegschuifbare balkonbeglazing
Hoofdweg 48A
Voor de activiteit: afwijken bestemmingsplan, Sample sales Micro Fashion 2021 – 2023

Datum ontvangst: 12 maart 2021

Nijverheidstraat 339
Voor de activiteit: afwijken bestemmingsplan, tijdelijke bewoning bijgebouw
Nijverheidstraat 339
Voor de activiteit: bouwen, nieuwbouwwoning

Datum ontvangst: 15 maart 2021

Balearen 25
Voor de activiteit: bouwen, fietsafdak
Jacob Catslaan 16
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel voorzijde

Datum ontvangst: 16 maart 2021

Heer Halewijnburg 68
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel
Pallieterburg
Voor de activiteit: bouwen, vervangen loopbruggen

Datum ontvangst: 17 maart 2021

Mient 6
Voor de activiteit: bouwen, vestigen fysiotherapie praktijk
Elegastburg
Voor de activiteiten: kappen van 1 els en 1 linde wegens herinrichtingswerkzaamheden, herplanten met 3 sierappels en 1 roodbladige zuilbeuk

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning  verleend

Verzenddatum: 15 maart 2021

Van Maerlantpark 35
Voor de activiteit: verbreden van de bestaande inrit

Uit de jaarlijkse boomveiligheidsinspectie is gebleken dat de volgende bomen dienen te worden gekapt vanwege een matige/slechte vitaliteit:
Schollevaar Noord en Hoofdweg
Voor de activiteiten: kappen van 1 boom, herplanten met 1 boom van een nader te bepalen soort
Schollevaar Zuid
Voor de activiteiten: kappen van 14 bomen, herplanten met 14 bomen van een nader te bepalen soort
Capelle West en ’s-Gravenland
Voor de activiteiten: kappen van11 bomen, herplanten met 11 bomen van een nader te bepalen soort
Middelwatering Oost en West
Voor de activiteiten: kappen van 9 bomen, herplanten met 9 bomen van een nader te bepalen soort
Oostgaarde Zuid
Voor de activiteiten: kappen van 1 boom, herplanten met 1 boom van een nader te bepalen soort
Oostgaarde Noord
Voor de activiteiten: kappen van 2 bomen, herplanten met 2 bomen van een nader te bepalen soort
Schenkel
Voor de activiteiten: kappen van 51 bomen, herplanten met 51 bomen van een nader te bepalen soort
Rivium en Fascinatio
Voor de activiteiten: kappen van 3 bomen, herplanten met 3 bomen van een nader te bepalen soort

Verzenddatum: 16 maart 2021

Stadsplein 41
Voor de activiteiten: bouwen en reclame, vervangen reclame
Merellaan 29
Voor de activiteit: bouwen, vergroten woning voorzijde
Silkeborg 35
Voor de activiteit: bouwen, vergroten woning voorzijde

Verzenddatum: 17 maart 2021

Rameaustraat 15
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen van een kap met dakkapel op een aanbouw
Rameaustraat 17
Voor de activiteit: bouwen, opbouw garage

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie
Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 284 87 21. Voor het inzien van overige besluiten omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl

Ingebruikname gemeentegrond  verleend

 • Heembouw Wonen, ingebruikname gemeentegrond (6 parkeervakken) aan de Wiekslag blok 7-9, voor het verduurzamen van de woningblokken. Van 27 september 2021 tot 1 april 2022
 • Heembouw Wonen, ingebruikname gemeentegrond (6 parkeervakken) aan de Wiekslag blok 10-12, voor het verduurzamen van de woningblokken. Van 31 januari 2022 tot 1 juli 2022
 • Van Vulpen, ingebruikname gemeentegrond aan de Jan van Kanrede nabij huisnummer 105. Van 26 februari tot 30 juli 2021. (Dit betreft een verlenging van de reeds eerder afgegeven vergunning)
 • Rutges Vernieuwt, ingebruikname gemeentegrond (4 parkeerplaatsen) voor de realisatie van een depot op de parkeerplaats aan de Nevadaweg, voor schilderwerkzaamheden aan de woningen gelegen aan de Dakotaweg, Floridaweg en Nevadaweg. Van 6 april 2021 tot 11 juni 2021

Binnen een termijn van zes weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd.

In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

De volgende meldingen en/of kennisgevingen zijn door de gemeente geaccepteerd:

 • Venter, venten met schepijs en frisdrank in de gemeente Capelle aan den IJssel. Van 1 april tot eind oktober 2021
 • Plaatsen container, op een parkeervak nabij de Haydnstraat 106 vanwege een badkamerverbouwing. Van 6 april tot 14 april 2021

Melding kappen vergunningvrije bomen

Dongedal
(ter hoogte van huisnummer 4)
Het kappen van 1 els wegens rioleringswerkzaamheden
Elegastburg
Het kappen van 4 sierkersen, 1 amberboom en 1 haagbeuk wegens herinrichtingswerkzaamheden

Collecterooster april 2021

 • 5 tot en met 10 april 2021 - Fonds Gehandicaptensport
 • 12 tot en met 17 april 2021 - Hartstichting
 • 19 tot en met 24 april 2021 - Nationaal Fonds Kinderhulp

Melding gebruik spandoeklocaties

Voor het ophangen van spandoeken van:

 • 4 tot en met 10 april 2021 - WOP ‘s Gravenland

Voornemen tot uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters - Geboortedatum - Adres - Geplande datum

 • A.J. Pongor Juhász - 20-07-2000 - Akkerwinde 186 - 12-04-2021
 • G. Stefania Quintero - 13-08-1999 - Aleoeten 17 - 12-04-2021
 • A.R. Haidary - 22-05-1992 - Schermerhoek 50 - 15-04-2021
 • N. Krosenbrink - 15-02-1980 - Valeriusrondeel 467 - 15-04-2021
 • J.A. van der Meer - 20-06-1988  - Duikerlaan 122 - 15-04-2021
 • C.M. Domingas - 27-10-1969 - V.Kinsbergenstraat 17 - 15-04-2021       
 • L. van der Ploeg - 18-11-1947 - Tsjaikovskistraat 1 - 18-04-2021
 • M.J. Rocha - 08-09-1953 - Bonnefanten 37 - 18-04-2021
 • L. Cavedo - 17-06-1976 - Dongedal 24 - 18-04-2021
 • M. Paraschiev - 01-12-1986 - Kringdans 166 - 14-04-2021

Deze personen worden verzocht te reageren voor de hierboven genoemde geplande datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Publiekszaken. Dit team is te bereiken via: OnderzoeksteamPUZA@capelleaandenijssel.nl of via 14010. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de BRP worden beëindigd.

Zakelijke inhoud van de anterieure overeenkomst voor de transformatie aan Brederoplein 1-11

De gemeente Capelle aan den IJssel heeft op 4 maart 2021 een anterieure overeenkomst ex art. 6.24, lid 1, Wet ruimtelijke ordening gesloten voor de locatie Brederoplein 1-11, kadastraal bekend gemeente Capelle aan den IJssel, sectie B, nummer 10360 en 10361 (gedeeltelijk).

De anterieure overeenkomst is gesloten met de heer Van Vianen en mevrouw Witte, en heeft betrekking op de transformatie van bedrijfsruimten naar zes starterswoningen.

In de overeenkomst is afgesproken dat de gemeente een inspanningsverplichting heeft om de transformatie planologisch mogelijk te maken. Afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de vergoeding van de gemeentelijke kosten door de Initiatiefnemer.

Deze zakelijke beschrijving ligt gedurende zes weken ter inzage vanaf 24 maart 2021. Tegen de gesloten overeenkomst staat geen bezwaar of beroep open.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw R. Hoogendam, 06 - 11 86 99 43 of r.hoogendam@capelleaandenijssel.nl