Bekendmakingen 24 april 2019

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en/of verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning aangevraagd

Datum ontvangst: 13 april 2019

Merellaan 29
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel.

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning reguliere procedure verleend

Verzenddatum: 15 april 2019

Zevensprong 2a
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen luchtbehandelingskast op het dak.
Mient M4-09
Voor de activiteit: bouwen, nieuwbouw woning.
Dakotaweg 69
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen luchtbehandelingskast op het dak.

Verzenddatum: 16 april 2019

Bermweg 312
Voor de activiteiten: bouwen en reclame, legaliseren en wijzigen van de subbrandcompartimentering en het plaatsen van reclame.
Koperwiek fase 4
Voor de activiteit: bouwen, het realiseren van een tijdelijke passage in winkelcentrum De Koperwiek fase 4, en het verplaatsen van een winkel.

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie
Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14 010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 284 87 21. De besluiten omgevingsvergunning zijn openbaar en kunnen worden ingezien op de gemeentewerf, Groenedijk 10. Voor het inzien van overige besluiten  omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Kennisgeving activiteitenbesluit

Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu en/of overlast (hinder) kunnen veroorzaken, kunnen op grond van het de Wet milieubeheer een vergunning nodig hebben. Voor verschillende categorieën van bedrijven is echter geen vergunning nodig. Deze bedrijven moeten zich houden aan de milieuregels die zijn opgesteld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling. De bedrijven moeten de werkzaamheden wel melden bij het bevoegd gezag.

Burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel maken bekend dat in het eerste kwartaal van 2019 de navolgende meldingen Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling zijn ontvangen.

 • Op- en overslag afvalstoffen / puinbrekers, Spoorlaan 18, 2908 BG Capelle aan den IJssel N.V. Irado (952554);
 • Tankstations, Schermerhoek 523, 2905 TW Capelle aan den IJssel, Lukoil Netherlands B.V. (412594).

Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen over de meldingen kunt u zich wenden tot de DCMR Milieudienst Rijnmond, info@dcmr.nl.

Ter inzage: ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Ketensedijk 4

Voor de activiteiten: bouwen en wijzigen monument, het aanbrengen van een veiligheidslijn tegen valgevaar op de bovenstroomse keringschuif van het Rijksmonument (nummer 532245) de “Hollandsche IJsselkering” op het perceel Ketensedijk 4.

Informatie
De aanvraag en de ontwerpbeschikking liggen met ingang van 24 april 2019 gedurende 6 weken, op werkdagen ter inzage. Gedurende deze periode kan een ieder schriftelijk zienswijzen inbrengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Als u de zienswijzen mondeling kenbaar wilt maken verzoeken wij u om contact op te nemen met de heer Bolleboom, telefoon 010 - 284 86 64.

Vooraankondiging opstellen bestemmingsplan ‘s-Gravenweteringpark’

Overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) delen burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel mede dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor de ontwikkelingslocatie ‘s-Gravenweteringpark’. Het plangebied bestaat uit het voormalige IJsselcollege en aangelegen gronden plus de adressen ’s-Gravenweg 241 tot en met 249 (oneven nummers) en de kanaalweg 40 en 42. Het gebied bevindt zich grofweg tussen de kanaalweg, de ’s-Gravenweg, golfclub Capelle en de Ringvaart.

Het plangebied van het bestemmingsplan is in de Structuurvisie 2030, de gebiedsvisie Landelijk Capelle en het gebiedspaspoort ’s-Gravenweteringpark aangewezen als ontwikkelingslocatie. De ambities en spelregels hiervoor zijn in het gebiedspaspoort weergegeven. Het bestemmingsplan is hier een uitwerking van.

Tegen dit voornemen kunt u geen zienswijzen naar voren te brengen en er worden geen stukken ter visie gelegd. Ook is het op dit moment niet mogelijk voor onafhankelijke instanties om advies uit te brengen over het voornemen (artikel 1.3.1., lid 2 Bro).

Wanneer het ontwerpbestemmingsplan gereed is, zal dit plan ter visie worden gelegd, zodat eenieder zienswijzen naar voren kan brengen. De kennisgeving van de terinzagelegging van het ontwerpwijzigingsplan wordt vooraf gepubliceerd in de IJssel & Lekstreek, in de Staatscourant en op deze pagina Bekendmakingen op www.capelleaandenijssel.nl. Naar verwachting zal de kennisgeving binnen enkele weken worden geplaatst.

Informatie
Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met de heer B. Holleman, afdeling Stadsontwikkeling, op telefoonnummer 010 - 284 87 49 of  per email b.holleman@capelleaandenijssel.nl.

Inspraak Rivium

Van maandag 6 mei tot maandag 3 juni 2019 ligt het concept gebiedspaspoort 2.0 voor het Nieuwe Rivium ter inzage.  In deze periode kunnen geïnteresseerden ook hun reactie geven op de plannen. Om Capellenaren goed te informeren over de plannen organiseert de gemeente in samenwerking met betrokken partijen verschillende bewonersbijeenkomsten. Dinsdag 7 mei van 19.30 tot 22.00 uur wordt daarmee afgetrapt in de bibliotheek aan het Stadsplein. Het gebiedspaspoort Rivium is vanaf 6 mei ook online te bekijken op www.capellebouwtaandestad.nl/rivium.

Bij de totstandkoming van het concept gebiedspaspoort zijn experts, ondernemers in het gebied en het Park Management Rivium intensief betrokken. In de nieuwe Stadswijk worden kantoorpanden in fasen geschikt gemaakt voor woningen voor nieuwe en bestaande Capellenaren. Een deel van de kantoren worden afgebroken waarvoor nieuwe appartementengebouwen in de plaats komen. Het Nieuwe Rivium krijgt naast haar belangrijke werkfunctie ook een woonfunctie. Daarom is het belangrijk dat ook de omgeving van de stadswijk wordt vormgegeven. Dit vraagt om heldere spelregels. Speciaal daarvoor is het concept gebiedspaspoort Rivium 2.0.

Naar verwachting wordt het definitieve gebiedspaspoort 2.0 in juli dit jaar door de gemeenteraad vast worden gesteld.

Evenementenvergunning verleend

 • Koningsdag Schollevaar, Grasveld Gong, 27 april 2019 van 10.00 uur tot 16.00 uur;
 • Dag van het Park, Schollebos, 25 en 26 mei 2019.

Ingebruikname gemeentegrond (verlenging) verleend

 • Van Vulpen, verlenging (2e keer), Dalenbuurt, voor de opslag van materialen en depot, tot en met 31 mei 2019. De locatie zal worden gedeeld met Schotgroep Aannemingsbedrijf BV in de maanden april en mei 2019.

Ingebruikname gemeentegrond verleend

 • Schipper Kozijnen, Vreugdedans, tot en met 3 mei 2019;
 • Blijdorp BV, Meeuwensingel ter hoogt van 1A voor project Gerard Doustraat, tot en met 21 december 2019 of zoveel langer of korter als voor de werkzaamheden benodigd is;
 • Aannemingsbedrijf A.C. de Groot BV, Feestdans, reconstructie van het riool/verharding en Groen van de straten Feestdans, Vreugdedans en Heksendans, tot en met 20 december 2019 of zoveel langer of korter als voor de werkzaamheden benodigd is;
 • Schotgroep Aannemingsbedrijf BV, voor het in gebruik nemen van gemeentegrond aan de Dalenbuurt (Dalpad, Lingedal, Dongedal en Rijndal), tot en met 5 april 2021. Depot is nodig in verband met vervangen riool en bestrating;
 • Dhr. Van Eijk, plaatsen schaftkeet op kavel M4-11 De Mient in verband met bouw van woning, 25 april tot en met 1 augustus 2019;
 • Stedin Operations BV, (in opdracht van gemeente), Reigerlaan, voor de opslag van buizen en container. Dit is nodig in verband met vernieuwen gasleiding  aan de Frans Halsstraat, Gerard Doustraat en Meindert Hobbemastraat, 29 april 2019 tot en met 31 juli 2019 of zoveel langer of korter als voor de werkzaamheden benodigd is.
 • Plaatsen van een luchtkussen/springkussen,  ter hoogte van Hermitage 101, 5 mei 2019 van 11.00 uur tot 17.00 uur;
 • SW BV, Reviusrondeel 377-525, voor schilderwerkzaamheden in opdracht van Havensteder, 6 mei 2019 tot en met 2 augustus 2019.

Ontheffing geluidshinder verleend

 • Bestrijden van de eikenprocessierups doormiddel van een trekker met vernevelaar langs doorgaande wegen in de hele gemeente. De uitvoering is weersafhankelijk en zal plaatsvinden in de periode tussen 15 april 2019 en 17 juni 2019 tussen 19.00 uur en 07.00 uur.

Standplaatsvergunning (seizoen) verleend

 • Mw. Van Hemert, parkeerplaats zijde Burg. Van Dijklaan naast de laadpaal, voor de verkoop van uitsluitend haring, limonade en broodjes haring, dinsdag tot en met zaterdagen in de maanden juni, juli, augustus en september 2019

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Exploitatie- en terrasvergunning

 • Berenrestaurant ’t Zandrak, gelegen aan Groenedijk 54.

Drank- en horecavergunning

 • Berenrestaurant ’t Zandrak, gelegen aan Groenedijk 54.

Art. 35 ontheffing (drank en horeca) verleend

 • Dhr. Van Wijk, voor de voorjaarsmarkt Bermweg op 25 mei 2019 van 10.00 uur tot 17.00 uur, 30 augustus 2019 van 10.00 uur tot 21.00 en 31 augustus 2019 van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij de burgemeester bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

De volgende meldingen en/of kennisgevingen zijn door de gemeente geaccepteerd:

 • Kennisgeving incidentele festiviteit, Café de Keizershof, Amsteldiep 77 voor de volgende data 27 april 2019, 25 mei 2019, 29 juni 2019, 27 juli 2019.

De hieronder genoemde aanvragen voor een evenementenvergunning zijn ter informatie:

 • Jaarmarkt Bermweg, 30 en 31 augustus 2019;
 • Kerstfair Pier Panderplein, 21 en 22 december 2019.

Melding kappen vergunningvrije bomen

 • Het kappen van 5 zoete kersen, 2 moeraseiken, 9 elzen, 9 essen en 2 berken in verband met problemen aan het stamriool.

Collecterooster

 • Maag Lever Darm Stichting, 6 tot en met 11 mei 2019;
 • Longfonds, 13 tot en met 18 mei 2019;
 • Prins Bernhard Cultuurfonds, 20 tot en met 25 mei 2019;
 • Stichting Huttendorp Schollevaar, 27 mei tot en met 1 juni 2019          

Melding gebruik spandoeklocaties

 • Longfonds, 5 tot en met 11 mei 2019;
 • KCC/SO natural, 12 mei tot en met 18 mei 2019;
 • St. Huttendorp Schollevaar, 26 mei tot en met 1 juni 2019.

Kledinginzameling

 • Leger des Heils, 1 mei tot en met 31 mei 2019.

Gehandicaptenparkeerplaats/invalidenparkeerplaats

Het college heeft op grond van art 18 Wegenverkeerswet en de artikel 5 van de Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaats Capelle aan den IJssel 2014 besloten ter hoogte van Reigerlaan 200 en Klepperdans 47 1 van de parkeervakken te reserveren als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. De parkeerplaatsen wordt gereserveerd door plaatsing het bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met een onderbord waarop het kenteken  van de auto van de aanvrager is vermeld en het aanbrengen van een wit diagonaal kruis in het bijbehorende parkeervak. De besluiten en de daarbij behorende tekeningen, liggen vanaf vandaag ter inzage.

Belanghebbenden kunnen krachtens de Algemene wet bestuursrecht tegen deze beschikking binnen een termijn van 6 weken, gerekend vanaf de dag na uitreiking of verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien zij een bezwaarschrift bij de gemeente hebben ingediend, tegen betaling van griffierechten, een verzoek om voorlopige voorziening (onder andere schorsing) aanvragen bij rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Voornemen tot uitschrijving basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de basisregistratie personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters - geboortedatum - adres - geplande datum

 • Jordán Guevara, M.F. - 17-02-1986 - Albert Cuypstraat 103 - 14-05-2019

Wij verzoeken deze personen te reageren voor de hierboven genoemde geplande datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Publiekszaken. Dit team is te bereiken via: OnderzoeksteamPUZA@capelleaandenijssel.nl of via 14010.Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de basisregistratie personen worden beëindigd.

Beschikking uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet  hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet basisregistratie personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking “Vertrokken Met Onbekende Bestemming” te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de basisregistratie personen:

Naam en voorletters - geboortedatum - adres - uitgeschreven op

 • Sluijter, N.C. + kinderen - 04-11-1980 - Grafiek 168 - 17-04-2019

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van 6 weken na de datum die in de kolom staat onder ‘uitgeschreven op’  gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De termijn gaat 1 dag na deze publicatie in.