Bekendmakingen 23 oktober 2019

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen

Omgevingsvergunning  aangevraagd

Datum ontvangst:10 oktober 2019

Rembrandtsingel 3
Voor de activiteit: brandveilig gebruik, wijzigen brandscheiding kinderdagverblijf.

Datum ontvangst: 15 oktober 2019

Gruttosingel 46
Voor de activiteit: bouwen, verwijderen draagmuur.

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning  verleend

Verzenddatum: 10 oktober 2019

Van Speykstraat 75
Voor de activiteit: aanleggen van een inrit.

Verzenddatum: 15 oktober 2019

Bachstraat 82
Voor de activiteit: bouwen, aanbouw.

Verzenddatum: 16 oktober 2019

Frans Halsstraat 2
Voor de activiteit: bouwen, dakopbouw.
Mient M4-12
Voor de activiteit: bouwen, nieuwbouw woning.

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie
Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 284 87 21. De besluiten omgevingsvergunning zijn openbaar en kunnen worden ingezien op de gemeentewerf, Groenedijk 10. Voor het inzien van overige besluiten  omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Evenementenvergunning  verleend

 • Rommelmarkt in- en op het terrein van de Nieuwe Westerkerk, Valeriusrondeel 670 op vrijdag 25 oktober 2019 van 19.00 uur tot 21.30 uur en zaterdag 26 oktober 2019 van 09.30 uur tot 14.30 uur;
 • Back tot he Sixties Charity Ball, van de Rotary Club Capelle op 8 november 2019 van 18.00 uur tot 01.00 uur in Loods 13 aan de Kompasstraat 13.

Ingebruikname gemeentegrond  verleend

 • Rutges BV, voor het plaatsen van 2 containers, een keetwagen en een toilet  aan het Breedspoor/Wisselspoor tot en met 13 december 2019. In verband met onderhoudswerkzaamheden aan het Breedspoor/Wisselspoor in opdracht van Havensteder;
 • Rutges Vernieuwt, voor het plaatsen van een schaftunit en toilet op de parkeerplaats aan de Weteringstraat van 4 november 2019 tot en met 20 november 2019. Dit in verband met schilderwerkzaamheden aan de Jacob van Ruysdaelstraat 9 tot en met 39, Frans Halsstraat 10 tot en met 40 en Rembrandtsingel 8 tot en met 30. Aan de voorzijde van de woningen wordt een steiger geplaatst.

Ontheffing geluidshinder  verleend

 • BAM INFRA RAIL BV, voor het slijpen van spoorstaven tussen 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021. Ieder baanvak wordt 1 tot 2 keer per jaar geslepen. Dit is afhankelijk van de intensiteit waarmee het baanvak gebruikt wordt. Per baanvak wordt 1 slijptrein ingezet.

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

De volgende meldingen en/of kennisgevingen zijn door de gemeente geaccepteerd:

 • Halloween Fascinatio, kinderen gaan langs ‘trick-or-treat huizen’ in de wijk Fascinatio op 26 oktober 2019 van 18.30 uur tot 20.30 uur;
 • Halloween de Diepen, 2 november 2019 van 19.00 uur tot 23.00 uur op het plein aan het Marsdiep (bij het snookercentrum en Dirk v.d. Broek);
 • Word Conference Pro Vision, 8 november 2019 van 16.00 uur tot 23.00 uur, 9 november 2019 van 09.00 uur tot 23.00 uur en 10 november 2019 van 09.00 uur tot 21.00 uur aan de Spoorlaan 2.

Kappen vergunningvrije bomen

Het kappen van 4 populieren op het gemeentelijk depot langs het Valeriusrondeel. De bomen zijn aangetast door de dikrandtonderzwam en zijn instabiel. Om veiligheidsredenen moeten de bomen zo snel mogelijk gekapt worden.

Collecterooster november 2019

 • 4 tot en met 9 november 2019 - Alzheimer Nederland
 • 11 tot en met 16 november 2019 - Het Gehandicapte Kind
 • 18 tot en met 23 november 2019 - Nationaal MS Fonds
 • 25 tot en met 30 november 2019 - Leger des Heils

Melding gebruik spandoeklocaties

 • 27 oktober 2019 tot en met 2 november 2019 - Benefietconcert Marinierskapel Isala theater
 • 3 tot en met 9 november 2019 - WOP ’s Gravenland
 • 10 tot en met 16 november 2019 - MS Fonds

Kledinginzameling

 • 1 tot en met 30 november 2019 - Jantje Beton

Voornemen tot uitschrijving basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de basisregistratie personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters - geboortedatum - adres - geplande datum

 • Burlacu, P.D. - 12-07-1990 - Rodinrade 13 - 11-11-2019
 • Voican, I. -  27-11-1972 - Rodinrade 13 - 11-11-2019
 • Çulduz, A. - 08-08-2000 - Klepperdans 44 - 12-11-2019
 • Zegarek,K.M. - 07-01-2002 - Evoluon 70 - 12-11-2019
 • A.M. da Graça Morais - 21-08-1971 - Schermerhoek 464 - 12-11-2019
 • Werners, E.T. - 25-07-2000 - Purmerhoek 233 - 12-11-2019

Wij verzoeken deze personen te reageren voor de hierboven genoemde geplande datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Publiekszaken. Dit team is te bereiken via: OnderzoeksteamPUZA@capelleaandenijssel.nl of via 14010. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de basisregistratie personen worden beëindigd.

Beschikking uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet basisregistratie personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking “Vertrokken Met Onbekende Bestemming” te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de basisregistratie personen:

Naam en voorletters - geboortedatum - adres - uitgeschreven op

 • Florentina, J.M.E. - 26-03-1985 - Reviusrondeel 455 - 14-10-2019
 • Asha Mohamed Hilowle en kind - 01-01-2001 - Schermerhoek 27 - 15-10-2019
 • Méhész, J. - 13-09-1983 - Capelseweg 41 - 16-10-2019

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van 6 weken na de datum die in de kolom staat onder ‘uitgeschreven op’ gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De termijn gaat 1 dag na deze publicatie in.