Bekendmakingen 23 juni 2021

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning aangevraagd

Datum ontvangst: 10 juni 2021

1e Lunarelaan 36
Voor de activiteit: bouwen, dakopbouw

Datum ontvangst: 11 juni 2021

Radarstraat 10
Voor de activiteit: bouwen, splitsen bedrijfspand
Dakotaweg 1
Voor de activiteit: aanleg inrit

Datum ontvangst: 15 juni 2021

De Graafschap 29
Voor de activiteit: bouwen, constructief herstel balkons De Roo van Capelle
Max Havelaarburg 73
Voor de activiteit: bouwen, vergunningsvrije aanbouw en plaatsen dakopbouw

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning verleend

Verzenddatum: 14 juni 2021

Alexanderstraat 5
Voor de activiteit: bouwen, dakopbouw
Gravure 5
Voor de activiteit: bouwen, dakopbouw
Anton Wachterburg 5
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, dakkapel achterzijde

Verzenddatum: 16 juni 2021

Picassopassage 18
Voor de activiteit: bouwen, wijzigen winkelindeling
Dorpsstraat 141
Voor de activiteit: bouwen, twee dakkapellen in het voordakvlak van de woning

Verzenddatum: 17 juni 2021

Max Havelaarburg 53
Voor de activiteit: bouwen, aanbouw voorzijde
Neckardal 14
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel

Verzenddatum: 18 juni 2021

Paulus Potterlaan 39
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel

Omgevingsvergunning geweigerd

Verzenddatum: 15 juni 2021

Goudenregenstraat 67
Voor de activiteit: aanleg inrit

Bent u het niet eens met het besluit?

Dian kunt u online uw bezwaarschrift indienen. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie
Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoonnummer 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op 010 - 284 87 21. Voor het inzien van overige besluiten omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via telefoonnummer 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl

Rectificatie

16 juni 2021 is gepubliceerd:

Datum ontvangst: 4 juni 2021
Rivium Westlaan 74
Voor de activiteit: bouwen, wijzigen gevel Rive Tower 1

Dit moet zijn:

Datum ontvangst: 4 juni 2021
Rivium 1e straat 61
Voor de activiteit: bouwen, wijzigen gevel Rive Tower 1

Verlenging Beslistermijn Omgevingsvergunning

Verzenddatum: 14 juni 2021

Fluiterlaan 52
Voor de activiteiten: bouwen, uitweg en afwijken bestemmingsplan; nieuwbouw gebouwdeel C project Amandelhof
Einde beslistermijn: 27 juli 2021

Verkeersbesluiten

Vaststellen 30-kilometerzone in combinatie met parkeerverbodszone Burgemeester Schalijlaan

Het college heeft op 21 juni besloten een 30-kilometerzone in combinatie met een parkeerverbodszone vast te stellen op de vrachtwagenparkeerplaats aan de Burgemeester Schalijlaan en de parallelweg van de Hoofdweg tussen de Burgemeester van Schalijlaan en de gemeentegrens met Zuidplas.

Het bedrijventerrein/vrachtwagenparkeerplaats wordt voorzien van de verkeersborden A01-30E01zb (Zone 30 in combinatie met parkeerverbodszone) en A02-30E01ze (einde zone 30 in combinatie met parkeerverbodszone) van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Het besluit en de daarbij behorende tekeningen liggen vanaf vandaag ter inzage in het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen krachtens de Algemene wet bestuursrecht tegen deze beschikking binnen een termijn van 6 weken, gerekend vanaf de dag na uitreiking of verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien zij een bezwaarschrift bij de gemeente hebben ingediend, tegen betaling van griffierechten, een verzoek om voorlopige voorziening (onder andere schorsing) aanvragen bij rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Vaststellen laad- en losplaats Wingerd in combinatie met parkeerverbod

Het college heeft op 21 juni besloten een laad- en losplaats vast te stellen op de Wingerd achter het winkelcentrum. Deze laad- en losplaats is in combinatie met een parkeerverbod ter hoogte van Wingerd 201 tot en met 215.

De laad- en losplaats wordt voorzien van het verkeersbord E07 (laad- en losplaats) van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 in combinatie met gele begeleidende belijning. Het parkeerverbod voor Wingerd 201 tot en met 215 wordt voorzien van een gele onderbroken streep.

Het besluit en de daarbij behorende tekeningen liggen vanaf vandaag ter inzage in het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen krachtens de Algemene wet bestuursrecht tegen deze beschikking binnen een termijn van 6 weken, gerekend vanaf de dag na uitreiking of verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien zij een bezwaarschrift bij de gemeente hebben ingediend, tegen betaling van griffierechten, een verzoek om voorlopige voorziening (onder andere schorsing) aanvragen bij rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Terugtrekken Verkeersbesluit St. Annabaai

Het college heeft op 21 juni besloten om het verkeersbesluit van 19 mei 2021, om een openbare parkeergelegenheid voor het opladen van elektrische voertuigen in de St. Annabaai aan te wijzen, in te trekken.

Het besluit ligt vanaf vandaag ter inzage in het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen krachtens de Algemene wet bestuursrecht tegen deze beschikking binnen een termijn van zes weken, gerekend vanaf de dag na uitreiking of verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien zij een bezwaarschrift bij de gemeente hebben ingediend, tegen betaling van griffierechten, een verzoek om voorlopige voorziening (onder andere schorsing) aanvragen bij rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Ontwerp-Stadsvisie Capelle aan den IJssel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maken bekend dat, met ingang van 17 juni 2021 tot en met 28 juli 2021, de ontwerp-Stadsvisie, die ook ontwerp-Omgevingsvisie is, voor een ieder ter inzage ligt.

De ontwerp-Stadsvisie/Omgevingsvisie van de gemeente Capelle aan den IJssel is door het college van B&W vrijgegeven voor inzage. In de “Stadsvisie Met het oog op de toekomst – Capelle: Stadsdorp tussen IJssel, stad en groen” staan de belangrijkste ambities en richting voor de toekomst van de Capelse leefomgeving. Deze is gemaakt met inbreng van vele bewoners, ondernemers en organisaties. Dat gebeurde in 2019, 2020 en begin dit jaar bij verschillende gelegenheden.

Wat is een Stadsvisie?

De stadsvisie gaat over allerlei onderwerpen: ruimte, maatschappij en veiligheid. Het moet de richting bepalen van de gemeente voor de lange termijn.

De stadsvisie heeft de volgende doelen:

  • Het bepalen van een koers voor de toekomst van Capelle;
  • het uitnodigen van Capellenaren bij het maken van hun stad;
  • het integraal benaderen van opgaven in Capelle: mensen willen in een prettige omgeving wonen, waar het veilig is en er voldoende voorzieningen zijn zoals supermarkt, speeltuin en huisarts;
  • het stimuleren van een nieuwe manier van werken van de gemeente: uitnodigend en faciliterend, van regels naar mogelijkheden.

De Omgevingswet

De Stadsvisie is een Omgevingsvisie als bedoeld in de Omgevingswet. Deze nieuwe wet treedt vermoedelijk op 1 juli 2022 in werking. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor de fysieke leefomgeving vereenvoudigen en samenvoegen. Een omgevingsvisie geeft een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de leefomgeving. Zowel Rijk, provincies als gemeenten stellen een omgevingsvisie op voor hun grondgebied.

Reageren

De ontwerp-Stadsvisie/Omgevingsvisie ligt van 17 juni tot en met 28 juli 2021 ter inzage. In deze periode kan iedereen die dat wil zowel mondeling als schriftelijk een reactie geven.

Bekijk de ontwerp-Stadvisie/omgevingsvisie op deze website of bij de receptie van het gemeentehuis, Rivierweg 111 Capelle aan den IJssel. Bij het gemeentehuis kunt u iedere werkdag van 08.00 uur tot 17.00 uur op afspraak terecht en vragen naar het document. Op maandag kan dat tot 20.00 uur.

Geef uw reactie op één van de volgende manieren:

U kunt geen bezwaar of beroep aantekenen tegen de ontwerp-Stadsvisie/Omgevingsvisie.

Ingebruikname Gemeentegrond verleend

  • Van Vulpen BV, ingebruikname gemeentegrond (dit betreft een verlenging van de reeds verleende vergunning), aan de Jan van Kanrede 105/Beethovenlaan, van 30 juli tot 30 september 2021
  • GGD, voor het plaatsen van een container als priklocatie voor daklozen, aan de Linie 7, van 22 tot en met 24 juni 2021
  • Rutges BV, ingebruikname gemeentegrond aan het Minoes erf en omgeving, vanwege schilderwerkzaamheden aan de woningen op het Minoes-, Hilde-, Machteld- en Vrouw Jacob Erf, van 19 juli tot en met 24 december 2021

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

De volgende melding en/of kennisgeving is door de gemeente geaccepteerd:

  • Venten met schaafijs, frisdrank en snoep voor het jaar 2021