Bekendmakingen 23 januari 2019

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en/of verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning aangevraagd

Datum ontvangst: 10 januari 2019

Breedspoor 90
Voor de activiteit: bouwen, carport.

Datum ontvangst: 13 januari 2019

Mees Toxopeusrede 4
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel.

Datum ontvangst: 15 januari 2019

Balearen 25
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel.
Mient kavel M1-01
Voor de activiteit: bouwen, nieuwbouw woning.

Datum ontvangst: 16 januari 2019

Dorpsstraat 215
Voor de activiteiten: bouwen en wijzigen monument, plaatsen dubbele deuren achtergevel.
Tollenstraat 1
Voor de activiteit: het aanleggen van een inrit.

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning reguliere procedure verleend

Verzenddatum: 15 januari 2019

Amsteldiep 27
Voor de activiteit: bouwen, uitbreiding Lidl in winkelcentrum de Terp.

Verzenddatum: 16 januari 2019

Van Speijkstraat 5a
Voor de activiteit: wijzigen bestemmingsplan voor het toevoegen van een woonbestemming.

Verzenddatum: 18 januari 2019

’s-Gravenweg 367
Voor de activiteit: bouwen, verbouwen hal.

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie

Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14 010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 284 87 21. De besluiten omgevingsvergunning zijn openbaar en kunnen worden ingezien op de gemeentewerf, Groenedijk 10. Voor het inzien van overige besluiten omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Ter inzage: ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Bermweg 312
Voor de activiteit: brandveilig gebruik, vestigen kinderdagverblijf.

De aanvraag en de ontwerpbeschikking liggen met ingang van 23 januari 2019 gedurende 6 weken, op werkdagen ter inzage. Gedurende deze periode kan een ieder schriftelijk zienswijzen inbrengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Als u de zienswijzen mondeling kenbaar wilt maken verzoeken wij u om contact op te nemen met de heer Overdiep, tel: 010 - 284 84 02.

Standplaatsvergunning

Het plaatsen van trotters in verband met de met de Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen (20 maart 2019) en de te houden Europees Parlementsverkiezing (23 mei 2019). De trotters worden geplaatst van 6 februari tot 6 juni 2019.

De trotters worden geplaatst op de onderstaande locaties:

 • Wijk Capelle West/’s-Gravenland
  Middenberm Beethovenlaan;
  Schönberglaan ter hoogte van parkeerplaats Blinkert.
 • Capelle Middelwatering
  Stadsplein, Rivierweg tegenover de Werkkamer.
 • Capelle Oostgaarde
  Hoek Couwenhoekseweg/Linie aan zijde Baronie.
 • Capelle Schenkel
  hoek Kralingseweg/Schenkelsedreef ter hoogte van Haagwinde;
  hoek Kanaalweg/Bermweg ter hoogte van viaduct.
 • Capelle Schollevaar
  Burg. Van Beeresteijnlaan ter hoogte van Ringvaartpark;
  Hoek Vrijheidsdans/Lentedans;
  Burg. Schalijlaan spoorzijde.
 • Fascinatio
  Middenberm Rivium Boulevard voor rotonde wijk Fascinatio.

Standplaatsvergunning verleend

 • Kermisbedrijf F.A. de Voer, rotonde Kerklaan/Duikerlaan, verlenging seizoen standplaats voor het jaar 2019 voor de verkoop van oliebollen en dergelijke. Voor de periode 1 november 2019 tot en met 1 januari 2020.

Ingebruikname gemeentegrond verleend

 • Gemeente Capelle aan den IJssel, parkeerplaatsen Alkenlaan ter hoogte van nummer 83 voor de bouw van het sportcomplex de Pelikaan, tot en met 15 september 2020 of zoveel langer of korter de werkzaamheden duren.
 • Constructif BV, achter het gemeentehuis (Lijstersingel), voor de renovatie van het gemeentehuis, tot en met 31 augustus 2019 of zoveel langer of korter de werkzaamheden duren. Tijdens de kermisweek zullen de containers en hekken tijdelijk verwijderd worden. De toilet units blijven staan.
 • VDL vastgoedonderhoud, parkeerplaats Fluiterlaan/achter Isalatheater, voor het plaatsen van een keet en toilet die nodig zijn voor schilderwerkzaamheden aan het appartementencomplex VvE Stadsplein, 28 januari 2019 tot en met 11 februari 2019.

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

De volgende meldingen en/of kennisgevingen zijn door de gemeente geaccepteerd:

 • Buurthuis de Fluiter, Wiekslag 3, bingo bijeenkomst, op 9 februari, 13 april en 8 juni 2019 van 19.00 uur tot 22.30 uur;
 • Stichting Kennismakelaars, bingo, op 25 januari, 22 februari, 26 april en 31 mei 2019 van 19.00 uur tot 23.00 uur en op 31 maart en 30 juni 2019 van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Bekendmaking verkeersbesluit voor het aanwijzen van een parkeervak voor het laden van een elektrische auto.

Het college heeft besloten in de Flatusstraat 1 parkeervak aan te wijzen voor het laden van een elektrische auto door het plaatsen van bord E4 en onderbord “opladen elektrische auto”. Het betreft de volgende locatie:

 • Flatusstraat ter hoogte van nummer 118.

Het verkeersbesluit en de bijbehorende tekeningen zijn in te zien bij het Informatiecentrum in het gemeentehuis aan de Rivierweg 111. Ze zijn tevens in te zien op www.officielebekendmakingen.nl.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht heeft elke belanghebbende de bevoegdheid om tegen deze verkeersbesluiten bij het college van burgemeester en wethouders (Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel) een bezwaarschrift in te dienen. Het gemotiveerde bezwaarschrift moet worden ingediend binnen een termijn van 6 weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het verkeersbesluit is bekendgemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten: a. de naam en het adres van de indiener, b. de dagtekening, c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en d. de grond van het bezwaar.                          

Voornemen tot uitschrijving basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de basisregistratie personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam   en voorletters – geboortedatum – adres - geplande datum

 • Ramos Ferreira, E. - 10-01-1994 - Wiekslag 848 - 11-02-2019
 • Kara, M.R. - 22-10-1990 - Chopinstraat 135 - 11-02-2019

Wij verzoeken deze personen te reageren voor de hierboven genoemde geplande datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Publiekszaken. Dit team is te bereiken via: OnderzoeksteamPUZA@capelleaandenijssel.nl of via 14010. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de basisregistratie personen worden beëindigd.

Beschikking uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet  hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet basisregistratie personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking “Vertrokken Met Onbekende Bestemming” te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de basisregistratie personen:

Naam en voorletters – geboortedatum – adres - uitgeschreven op

 • Jelińska, K.K. - 17-03-1992 - Purmerhoek 231 - 14-01-2019
 • Dixon, G.I. - 01-05-1965 - Arabella 41 - 15-01-2019
 • Sarkar, B. - 05-03-1976 - Keerkring 51 - 15-01-2019
 • Maeng, J. - 30-01-1997 - Haagwinde 3 - 15-01-2019
 • Dorsonszki, B.G. - 22-01-1992 - Haagwinde 31 - 15-01-2019
 • Chu, H. - 23-08-1994 - Moezeldal 32 - 15-01-2019
 • Van den Dool, C.M. - 18-03-1985 - Prent 8 - 16-01-2019
 • Andrade, E.J. - 08-08-1985 - Klepperdans 158 - 16-01-2019
 • Van der Perk, A.G.E. - 07-04-1999 - Wisselspoor 21 - 16-01-2019
 • Van der Linden, H.M. - 26-08-1964 - Prent 8 - 21-01-2019

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van 6 weken na de datum die in de kolom staat onder ‘uitgeschreven op’  gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De termijn gaat 1 dag na deze publicatie in.