Bekendmakingen 22 september 2021

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning  -  aangevraagd

Datum ontvangst: 10 september 2021

Merellaan 457
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel voorzijde

Datum ontvangst: 12 september 2021

PC Boutensingel 30
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, uitbouw

Datum ontvangst: 13 september 2021

Dakotaweg 1
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel voorzijde

Datum ontvangst: 15 september 2021

Molenbaan 3
Voor de activiteiten: bouwen, nieuwe verdiepingsvloer en aanpassingen brandveilig gebruik

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning reguliere procedure  -  verleend

Verzenddatum: 10 september 2021

Kerklaan 38
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, dakopbouw op uitbouw

Verzenddatum: 14 september 2021

Corellistraat 9
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel voorzijde
Chopinstraat 32
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel in het voordakvlak en twee in het achterdakvlak van de woning
Narcisstraat 39
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel voorzijde

Verzenddatum: 16 september 2021

Slotpark ter hoogte van Raadhuisstraat 3
Voor de activiteit: het kappen van één gewone es, vanwege afstervingsverschijnselen, herplant met één geveerdbladige zwarte els (het besluit treedt direct in werking in verband met omgevingsgevaar)
Burgemeester Schalijlaan ter hoogte van het Wisselspoor
Voor de activiteit: het kappen van één Canadese populier, vanwege verminderde vitaliteit en conditie, herplant met één boom van een nader te bepalen soort (gevaar voor tak- en stambreuk)

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie

Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoonnummer 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op 010 - 284 87 21. Voor het inzien van overige besluiten omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via telefoonnummer 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

VERLENGING BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING

Verzenddatum: 12 september 2021

P C Hooftstraat 46
Voor de activiteiten: bouwen, afwijken bestemmingsplan voor het optrekken van het dak en plaatsen dakkapel achterzijde
Einde beslistermijn: 28 oktober 2021

GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS

Het college heeft op grond van artikel 18 Wegenverkeerswet en artikel 5 van de Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaats Capelle aan den IJssel 2014 besloten:

 • Op de hierna te noemen straten één van de parkeervakken te reserveren als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken: Constantijn Huygensstraat, Donizettistraat, Desertosingel, Valeriusrondeel en Kerklaan
 • De parkeerplaats wordt gereserveerd door plaatsing het bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met een onderbord waarop het kenteken  van de auto van de aanvrager is vermeld en het aanbrengen van een wit diagonaal kruis in het bijbehorende parkeervak

Het besluit en de daarbij behorende tekening, ligt vanaf vandaag ter inzage.

Belanghebbenden kunnen krachtens de Algemene wet bestuursrecht tegen deze beschikking binnen een termijn van 6 weken, gerekend vanaf de dag na uitreiking of verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien zij een bezwaarschrift bij de gemeente hebben ingediend, tegen betaling van griffierechten, een verzoek om voorlopige voorziening (onder andere schorsing) aanvragen bij rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Ingebruikname gemeentegrond  -  verleend

 • Van Vulpen (in opdracht van Stedin), ingebruikname gemeentegrond op de groenstrook gelegen aan de Noorderbreedte tegenover huisnummers 13 tot en met 23 (voor het realiseren van een depot), in verband met gassaneringswerkzaamheden, van 27 september 2021 tot en met 18 maart 2022
 • Topcomfort Dakspecialisten, ingebruikname gemeentegrond op de parkeerplaats gelegen aan de Zadkinerade (voor het realiseren van een bouwterrein), in verband met werkzaamheden aan het dak van winkelcentrum De Scholver, van 13 september tot en met 30 november 2021

Iepziekte

Verzenddatum: 10 september 2021

Keerkring
Aanschrijving op grond van artikel 12 van de Bomenverordening 2013 voor het vellen van zeven zieke iepen, herplant met zeven bomen van een nader te bepalen soort

Binnen een termijn van zes weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten.
Daarna kan binnen een termijn van zes weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd.
In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen.
Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

 • Bingo, wijkpunt Torenhof, Torenhof 1 op zondag 26 september 2021 van 13.30 uur tot 18.00 uur (inloop vanaf 13.00 uur) en vrijdag 22 oktober 2021 van 19.30 uur tot 23.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
 • Kinderverjaardag op de parkeerplaats ter hoogte van Kringdans 1 op 2 oktober 2021 van 11.00 uur tot 21.00 uur

Rectificatie publicatie week 36
Locatie barbecue 25 jaar Fokus Wonen Groep op 25 september 2021, wordt georganiseerd in het midden van Bellinistraat/Puccinistraat (aan de achterkant van het woonzorg complex)

Melding kappen vergunningvrije bomen

Akkerwinde
Het kappen van één es, vanwege aantasting door een tonderzwam

Voornemen tot uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters - Geboortedatum - Adres - Geplande datum

 • F.P. Fernandes - 30-11-1969 - Waterberg 119 - 13-10-2021
 • Q.W. Fermina - 28-10-1993 - Schermerhoek 425 - 13-10-2021
 • T.N.P. Vũ - 22-12-1999 - Akkerwinde 131 - 13-10-2021
 • E. Ramos Ferreira - 10-01-1994 - Wiekslag 848 - 13-10-2021

Deze personen worden verzocht te reageren voor de hierboven genoemde geplande datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Publiekszaken. Dit team is te bereiken via: OnderzoeksteamPUZA@capelleaandenijssel.nl of via 14010. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de BRP worden beëindigd.

Beschikking uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet Basisregistratie Personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen vijf dagen na adreswijziging of binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘Vertrokken Onbekend Waarheen’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen:

Naam en voorletters - Geboortedatum - Adres - Uitgeschreven per

 • Z.S. Sabina - 27-04-1988 - Arendshof 48 - 13-09-2021
 • A.V. Yıldırım - 13-05-1997 - Ringspoor 21 - 13-09-2021
 • G.J.M. Clarenc - 27-09-1995 - Slotpoort 54 - 13-09-2021
 • R. Hollemans - 08-04-1963 - Tankenberg 130 - 13-09-2021
 • N.V. Antonova - 22-10-1986 - Keerkring 25 - 13-09-2021
 • F. Çiftci - 27-03-2002 - Meeuwensingel 57 - 13-09-2021
 • T.L. Karijo - 11-12-1978 - Wiekslag 106 - 14-09-2021
 • I. Bouziane - 31-01-1984 - Doormanplein 18 - 14-09-2021       

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van zes weken gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De termijn start met ingang van de dag na publicatie van dit besluit in de IJssel en Lekstreek (huis-aan-huisblad).