Bekendmakingen 22 mei 2019

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en/of verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning aangevraagd

Datum ontvangst: 8 mei 2019

Vondellaan 14
Voor de activiteit: bouwen, aanpassing gevel.

Datum ontvangst: 9 mei 2019

Centrumpassage 27 (zijde Albert Heijn)
Voor de activiteit: bouwen, overdekte winkelwagenstallingen.

Datum ontvangst: 10 mei 2019

Koggerwaard 1
Voor de activiteit: brandveilig gebruik, tijdelijke uitbreiding PCB De Horizon.

Datum ontvangst: 14 mei 2019

Franckstraat 98
Voor de activiteit: bouwen, dakopbouw.
Duikerlaan 400
Voor de activiteit: kappen van 1 amberboom wegens herontwikkeling van het oude postkantoor tot een appartementen gebouw.

Datum ontvangst: 15 mei 2019

Bermweg 69 (Aldi)
Voor de activiteiten: bouwen en reclame, gevelwijziging.

Datum ontvangst: 16 mei 2019

Rivium Quadrant 81
Voor de activiteiten: bouwen en reclame, plaatsen duurzaamheidspunt

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning reguliere procedure verleend

Verzenddatum: 10 mei 2019

Rivium 2e straat 12
Voor de activiteit: bouwen, tijdelijke kantine bij bedrijfsgebouw.

Verzenddatum: 14 mei 2019

’s-Gravenweg kavel 1 (voormalige tennispark)
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, nieuwbouw woning.

Verzenddatum: 14 mei 2019

Hoofdweg 11 (Karwei)
Voor de activiteiten: bouwen en reclame, wijzigen entreepui en gevelbeplating.

Verzenddatum: 14 mei 2019

Ravelstraat 12
Voor de activiteit: bouwen, tweede dakkapel achterzijde.

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie
Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14 010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 284 87 21. De besluiten omgevingsvergunning zijn openbaar en kunnen worden ingezien op de gemeentewerf, Groenedijk 10. Voor het inzien van overige besluiten  omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Publicatie anterieure overeenkomst

Transformatie kantoorgebouw Burgemeester Schalijlaan 70 tot kantoor- en behandelfunctie en tijdelijk, zorg gerelateerd verblijf.

Het college maakt ter voldoening aan het bepaalde in art. 6.24, lid 3, Wro bekend dat zij op 14 mei 2019 een anterieure overeenkomst ex art. 6.24, lid 1, Wro heeft gesloten voor de locatie Burgemeester Schalijlaan 70, kadastraal bekend gemeente Capelle aan den IJssel, sectie D, 3481 (geheel).

Om de transformatie van het kantoorgebouw naar kantoor- en behandelfunctie en tijdelijk zorg gerelateerd verblijf mogelijk te maken moet de gemeente de benodigde planologische procedure doorlopen. Door het sluiten van deze overeenkomst heeft de gemeente haar intentie uitgesproken dit te gaan doen. Ook zijn in deze gesloten overeenkomst afspraken gemaakt over de vergoeding van de kosten die de gemeente door het doorlopen van de benodigde planologische procedure moet maken.

Met ingang van 22 mei 2019 ligt een zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst gedurende een periode van 6 weken voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis te Capelle aan den IJssel (Rivierweg 111).

Bezwaar of beroep
Tegen de gesloten overeenkomst kan geen bezwaar of beroep worden gedaan.

Informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer J. van der Heide, 010 – 284 84 40 of j.vander.heide@capelleaandenijssel.nl.

Art. 35 ontheffing (drank en horecawet) verleend

  • Dag van het Park, Schollebos, zaterdag 25 mei en zondag 26 mei 2019.

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij de burgemeester bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Evenementenvergunning verleend

Verzenddatum: 15 mei 2019

Gewijzigde evenementenvergunning voor de Dag van het Park,  Schollebos, zaterdag 25 mei 2019 van 16.00 uur tot 22.00 uur en zondag 26 mei 2019 van 12.00 uur tot 17.00 uur.

Ontheffing geluidshinder verleend

  • Van Delft Infra, ter hoogte van de McDrive van de McDonalds aan Rhijnspoor 299, i.vm. realiseren nieuwe rioolhuisaansluiting het verwijderen van verharding en graafwerkzaamheden, 27 mei 2019 en 28 mei 2019 van 01.00 uur tot 07.00 uur.

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Voornemen tot uitschrijving basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de basisregistratie personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters – geboortedatum - adres - geplande datum

  • Hustaty, M. - 14-03-1963 - Zwanensingel 6 - 07-06-2019
  • Alberto, G.F. - 17-10-1978 - Herman Gorterplaats 63 - 07-06-2019
  • Slot, M.J.P. - 22-02-1990 - Valeriusrondeel 484 - 07-06-2019
  • Vinkoert, Q.X. - 17-01-1982 - Ikoon 26 - 07-06-2019

Wij verzoeken deze personen te reageren voor de hierboven genoemde geplande datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Publiekszaken. Dit team is te bereiken via: OnderzoeksteamPUZA@capelleaandenijssel.nl of via 14010. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de basisregistratie personen worden beëindigd.

Beschikking uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet  hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet basisregistratie personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking “Vertrokken Met Onbekende Bestemming” te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de basisregistratie personen:

Naam en voorletters - geboortedatum - adres - uitgeschreven op

  • Jordan Guevara, M.F. - 17-02-1986 - Albert Cuypstraat 103 - 17-05-2019

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van 6 weken na de datum die in de kolom staat onder ‘uitgeschreven op’  gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De termijn gaat 1 dag na deze publicatie in.