Bekendmakingen 21 april 2021

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning  aangevraagd

Datum ontvangst: 7 april 2021

Bouvigne 37
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel voorzijde
Aert van Nesstraat 1
Voor de activiteit: bouwen, tijdelijke plaatsing tenten

Datum ontvangst: 8 april 2021

Fascinatio Boulevard, kavel 2k4
Voor de activiteit: bouwen, nieuwbouw studentenwoningen
Dongedal 25
Voor de activiteit: bouwen, dakopbouw
Breedspoor 104
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel

Datum ontvangst: 12 april 2021

Fazantstraat 24
Voor de activiteit: bouwen, vervangen garagedeur

Datum ontvangst: 13 april 2021

PC Hooftstraat 46
Voor de activiteit: bouwen, dakopbouw

Datum ontvangst: 14 april 2021

Bermweg 276A
Voor de activiteit: bouwen, twee schuren
Fascinatio Boulevard 790
Voor de activiteit: bouwen, uitbreiden fiets- en motorstalling
Boeroestraat 27
Voor de activiteit: bouwen, aanbouw zijkant woning
Johan Jongkindrade 4
Voor de activiteit: bouwen, schuur

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning  verleend

Verzenddatum: 9 april 2021

Bermweg 92
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, schuur en erfafscheiding

Verzenddatum: 12 april 2021

Woonwijk Hoven II (harmonie 2e fase)
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, nieuwbouw 40 woningen
’s-Gravenweg 191
Voor de activiteit: bouwen, herbouw woning

Verzenddatum: 13 april 2021

Prinsenhof 46
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel achterdakvlak

Verzenddatum: 15 april 2021

Mient 6
Voor de activiteit: bouwen, het vestigen van fysiotherapiepraktijk

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie
Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 284 87 21. Voor het inzien van overige besluiten omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Verzenddatum: 14 april 2021

Franckstraat 33
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, plaatsen tijdelijke container
Einde beslistermijn: 26 mei 2021

Kennisgeving activiteitenbesluit

Onderwerp
Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu en/of overlast (hinder) kunnen veroorzaken, kunnen op grond van de Wet milieubeheer een vergunning nodig hebben. Voor verschillende categorieën van bedrijven is echter geen vergunning nodig. Deze bedrijven moeten zich houden aan de milieuregels die zijn opgesteld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling. De bedrijven moeten de werkzaamheden wel melden bij het bevoegd gezag.

Burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel maken bekend dat in het eerste kwartaal van 2021 de navolgende meldingen Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling zijn ontvangen:

Metaalelectrobedrijven

  • Kanaalweg 11, 2903 LR Capelle aan den IJssel, Van Krimpen Constructiewerken (412591)

Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen over de meldingen kunt u zich wenden tot de DCMR Milieudienst Rijnmond, via het emailadres info@dcmr.nl.

Standplaatsvergunning  verleend

  • Standplaatshouder, voor de verkoop van bloemen en planten op de parkeerplaats aan de Aïda voor de zaterdagen. Van 17 april tot en met 25 december 2021.
  • Standplaatshouder, voor de verkoop van uitsluitend haring in de maanden juni, juli en augustus 2021 voor de dinsdagen, woensdagen, donderdagen, vrijdagen en zaterdagen tijdens winkeltijdenuren op de parkeerplaats in de nabijheid van de Burgemeester Van Dijklaan tegenover winkelcentrum De Scholver.

Ingebruikname gemeentegrond  verleend

  • Schenkelbouw BV, voor het in gebruik nemen van 2parkeervakken ter hoogte van Slotplein huisnummer 13 vanwege de verbouwing van Snackbar 1969. Van 22 april tot 21 mei 2021.
  • Niessinkservice, voor het in gebruik nemen van parkeerplaatsen aan de Schermerhoek vanwege rioolwerkzaamheden. Van 9 april tot 18 juni 2021. De stelling verhuist mee met de werkzaamheden.
  • Van Wijnen Stolwijk, ingebruikname gemeentegrond aan de Rivierweg ter hoogte van huisnummers 64-94 vanwege de opslag van materialen voor de renovatie van 81 woningen bij de Koperwiek. Van 19 april  tot 3 september 2021.

Ventvergunning  verleend

  • Venter, voor de verkoop huis-aan-huis van broodjes. Van 10 april tot en met 31 december 2021.

Ontheffing geluidshinder  verleend

  • Ten behoeve van de bestrijding van eikenprocessierups door de hele gemeente. De uitvoering is weersafhankelijk en zal plaatsvinden in de periode tussen 15 april 2021 en 17 juni 2021, tussen 19.00 en 07.00 uur.
  • Firma Akor B.V. voor het vlinderen van de betonnen vloer in winkelcentrum De Koperwiek, ter hoogte van de Steenloperstraat, van donderdag 29 april van 22:00 uur tot en met vrijdag 30 april 2021 04:00 uur.

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd.

In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

  • Plaatsen van een container, ter hoogte van Boeier huisnummer 9 vanwege tuinrenovatie. Van 26 april tot 3 mei 2021.

Melding kappen vergunningvrije bomen

Warenarburg
(ter hoogte van huisnummer 25)
Kappen van 2 bomen in een gemeentelijk plantsoen wegens slechte conditie en de kans op schade aan het naastgelegen perceel.