Bekendmakingen 20 november 2019

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning  aangevraagd

Datum ontvangst: 8 november 2019

Nijverheidsstraat 213
Voor de activiteit: kappen, 1 walnoot. De boom is aangetast door de tonderzwam.
Zandrak
Voor de activiteit: verplanten, 2 Duitse aken. Door het verplanten kunnen de bomen een volwaardige en volwassen kroon ontwikkelen.

Omgevingsvergunning  verleend

Verzenddatum: 8 november 2019

Hoofdweg 38 - 40
Voor de activiteit: bouwen, verbouwing bedrijfspand naar winkelpand.

Verzenddatum: 14 november 2019

Burgemeester Schalijlaan 70
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, transformatie kantoorpand.

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie
Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 284 87 21. De besluiten omgevingsvergunning zijn openbaar en kunnen worden ingezien op de gemeentewerf, Groenedijk 10. Voor het inzien van overige besluiten  omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Van rechtswege verleende vergunning

Verzenddatum: 11 november 2019

Rodinrade 14
Voor de activiteit: bouwen, vervangen deuren en kozijnen voorzijde.
Wilhelminastraat 2
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen dakopbouw.

Herinrichting Rivium voor ParkShuttle Rivium

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 november 2019 besloten de volgende maatregelen te nemen voor de nieuwe route van de ParkShuttle Rivium:

 • Het instellen van eenrichtingsverkeer op de Rivium 2e Straat en Rivium 4e Straat met uitzondering van fietsverkeer door middel van het plaatsen van verkeersborden C2 en C3 van het RVV en onderborden OB52;
 • Het realiseren van een fietsstrook op de Rivium 2e Straat en Rivium 4e Straat door middel van het aanbrengen van rood asfalt met witte belijning en fietslogo‚Äôs;
 • De kruising Rivium Westlaan met de Rivium 2e Straat geregeld gaat worden door middel van het plaatsen het verkeersbord B6 van het RVV;
 • De vrijliggende busbaan langs de Rivium Westlaan gesloten te verklaren voor al het andere verkeer dan de ParkShuttle Rivium door middel van het plaatsen van de verkeersborden C1 en C16 van het RVV en met onderbord uitgezonderd lijnbus ParkShuttle;
 • De vrijliggende busbaan langs de Rivium Boulevard gesloten te verklaren voor al het andere verkeer dan de ParkShuttle Rivium door middel van het plaatsen van de verkeersborden C1 en C16 van het RVV en met onderbord uitgezonderd lijnbus ParkShuttle;
 • De particuliere weg vanaf de Schaardijk naar de waterzuivering aan de Rivium Promenade gesloten te verklaren voor al het andere verkeer dan de ParkShuttle Rivium door middel van het plaatsen van de verkeersborden C1 en C16 van het RVV en met onderbord uitgezonderd lijnbus ParkShuttle;
 • Het fietspad ten westen van de Rivium Boulevard op te heffen door middel van het verwijderen van de verkeersborden G12a van het RVV;
 • Het fietspad ten oosten van de Rivium Boulevard aan te wijzen als verplicht fietspad in twee richtingen door middel van het plaatsen van de verkeersborden G12a van het RVV.

Deze maatregelen zijn nodig om de ParkShuttle een goede en veilige route te kunnen garanderen. Het verkeersbesluit en de daarbij behorende tekening , liggen vanaf vandaag ter inzage in het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen krachtens de Algemene wet bestuursrecht tegen deze beschikking binnen een termijn van 6 weken, gerekend vanaf de dag na uitreiking of verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien zij een bezwaarschrift bij de gemeente hebben ingediend, tegen betaling van griffierechten, een verzoek om voorlopige voorziening (onder andere schorsing) aanvragen bij rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Standplaatsvergunning  verleend

 • Voor de verkoop van bloemen en planten, Slotplein voor het jaar 2020.

Ingebruikname gemeentegrond verleend

 • Plaatsen container op de parkeerplaats nabij Jan van Kanrede 35 voor de periode 18 november 2019 tot en met 20 december 2019.

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Exploitatievergunning

 • Restaurant Altijd gevestigd aan Rhijnspoor 280.

Drank- en horecavergunning

 • Restaurant Altijd gevestigd aan Rhijnspoor 280.

Aanwezigheidsvergunning speelautomaten

 • Restaurant Altijd gevestigd aan Rhijnspoor 280.

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij de burgemeester bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

De volgende meldingen en/of kennisgevingen zijn door de gemeente geaccepteerd:

 • Plaatsing container, Reigerlaan 108 van 27 november tot en met 30 november 2019;
 • Eten & Drinken, Vuykpark 1 op 29 november 2019 van 17.00 uur tot 01.00 uur;
 • Winterfair 2019, in en om  de Schenkelkerk, Bermweg 26B op 30 november 2019 van 10.00 uur tot 16.00 uur;
 • Bingo bijeenkomsten in Wijkcentrum Schollevaar, Maria Daneels Erf 20 op: vrijdag 17 januari 2020, vrijdag 21 februari 2020, vrijdag 13 maart 2020, vrijdag 3 april 2020, vrijdag 24 april 2020, 8 mei 2020, vrijdag 26 juni 2020, vrijdag 10 juli 2020 van 19.00 uur tot 23.00 uur. Op vrijdag 1 mei 2020 is er van 12.00 uur tot 16.00 uur een kinderbingo.

Gehandicaptenparkeerplaats/Invalidenparkeerplaats

Het college heeft op grond van art 18 Wegenverkeerswet en het artikel 5 van de Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaats Capelle aan den IJssel 2014 besloten ter hoogte van Meidoornveld een van de parkeervakken te reserveren als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. De parkeerplaats wordt gereserveerd door plaatsing het bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met een onderbord waarop het kenteken van de auto van de aanvrager is vermeld en het aanbrengen van een wit diagonaal kruis in het bijbehorende parkeervak.

Het besluit en de daarbij behorende tekening, ligt vanaf vandaag ter inzage.

Belanghebbenden kunnen krachtens de Algemene wet bestuursrecht tegen deze beschikking binnen een termijn van 6 weken, gerekend vanaf de dag na uitreiking of verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien zij een bezwaarschrift bij de gemeente hebben ingediend, tegen betaling van griffierechten, een verzoek om voorlopige voorziening (onder andere schorsing) aanvragen bij rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.