Bekendmakingen 20 mei 2020

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning  aangevraagd

Datum ontvangst: 7 mei 2020

Slotplein 13
Voor de activiteit: bouwen, uitbreiding cafetaria

Datum ontvangst: 8 mei 2020

Van Maerlantpark 23
Voor de activiteit: bouwen, uitbreiden woning op verdieping

Datum ontvangst: 9 mei 2020

Anna Maria van Cappellenpark 61
Voor de activiteit: bouwen, schuur/overkapping

Datum ontvangst: 11 mei 2020

Klaroen 28
Voor de activiteit: bouwen, aanbouw voorzijde
Bermweg 320
Voor de activiteit: brandveilig gebruik, vestigen kinderdagverblijf
Barbizonlaan 50
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, aanleggen/wijzigen inrit, transformatie kantoorpand naar zorghotel

Datum ontvangst: 12 mei 2020

Violierstraat 1
Voor de activiteit: bouwen, nokverhoging en dakkapel
Rondelen
Voor de activiteit: bouwen, 17 entreedeuren vervangen

Datum ontvangst: 13 mei 2020

Rivium Quadrant 205
Voor de activiteiten: bouwen en reclame, dakreclame
’s-Gravenweg 213
Voor de activiteit: bouwen, onderheien buitenterrein en veranderen van toegangspoort

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning  verleend

Verzenddatum: 8 mei 2020

Duikerlaan 400 (Post NL locatie)
Voor de activiteit: bouwen, wijziging op eerder verleende omgevingsvergunning

Verzenddatum: 11 mei 2020

Rhijnspoor 300
Voor de activiteiten: bouwen en reclame, wijzigen gevels van een fastfoodrestaurant en broodjeszaak
Bilderdijkstraat 24
Voor de activiteit: aanleggen van een inrit
Bilderdijkstraat 39
Voor de activiteit: aanleggen van een inrit

Verzenddatum: 13 mei 2020

Barckalaan 20 (autowasstraat)
Voor de activiteiten: bouwen en reclame, permanente gevelreclame

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie
Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 284 87 21. Voor het inzien van overige besluiten  omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl

Ontheffing geluidshinder  verleend

 • De Wilde NL BV voor het verrichten van onderhoudswerkzaamheden buiten normale werktijd (07.00u – 19.00u) aan het metrospoor bij metrostation Capelsebrug. Van maandag 28 september 2020 tot en met zondag 22 november 2020.

Seizoenstandplaatsvergunning  verleend

 • Voor de verkoop van enkel aardbeien en aardbeiproducten, parkeerplaats aan de Hoofdweg 9. Voor 6 dagen in de week van 08.00-18.00 uur. Van 13 mei 2020 tot en met 31 augustus 2020.

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd.

In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

 • Plaatsen van container vanwege verbouwing pand, G&G unit, op parkeerplaats Koperwiek. Van 15 juni 2020 tot en met 19 juni 2020.
 • Plaatsen van zakken vanwege renovatie tuin, Anna Maria van Cappellenpark 81. Te plaatsen op een parkeervak ter hoogte van huisnummer 1. Van 27 mei tot 10 juni 2020.
 • Plaatsen van container vanwege verbouwing woning, Bizetstraat 38 . Op een parkeerplaats voor de woning. Van 15  mei mei tot 29 mei 2020.

Verkeersbesluit

Wijziging parkeerterrein Lijstersingel

Het college heeft op 18 mei besloten om éénrichtingsverkeer in te stellen door middel van het plaatsen van de borden C02 en C03 van bijlage I van het RVV 1990 op het parkeerterrein van de Lijstersingel ter hoogte van nummer 22. Daarnaast worden 2 parkeerplaatsen op dit parkeerterrein gereserveerd als gehandicaptenparkeerplaats door middel van het plaatsen van 2 borden E06 van bijlage I van het RVV 1990.

Het besluit en de daarbij behorende tekening liggen vanaf vandaag ter inzage in het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen krachtens de Algemene wet bestuursrecht tegen deze beschikking binnen een termijn van zes weken, gerekend vanaf de dag na uitreiking of verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien zij een bezwaarschrift bij de gemeente hebben ingediend, tegen betaling van griffierechten, een verzoek om voorlopige voorziening (onder andere schorsing) aanvragen bij rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Voornemen tot uitschrijving basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de basisregistratie personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters - Geboortedatum - Adres - Geplande datum

 • Rusman, L. + kinderen - 11-06-1973 - Floris burgwal 5 - 11-06-2020
 • Doekhie, R.A. - 09-09-1975 - Neckardal 2 - 11-06-2020
 • Barnycoca, Z. - 22-08-1991 - Poortmolen 121 - 11-06-2020

Wij verzoeken deze personen te reageren voor de hierboven genoemde geplande datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Publiekszaken. Dit team is te bereiken via: OnderzoeksteamPUZA@capelleaandenijssel.nl of via 14010. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de basisregistratie personen worden beëindigd.

Beschikking uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet  hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet basisregistratie personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen vijf dagen na adreswijziging of binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking “Vertrokken Met Onbekende Bestemming” te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de basisregistratie personen;

Naam en voorletters - Geboortedatum - Adres - Uitgeschreven op

 • Toker, M. - 22-09-1986 - Desertosingel 79 - 13-05-2020
 • Tian, S. - 25-04-1983 - Balearen 31 - 13-05-2000
 • De Wild, T. - 05-10-2000 - Bloemensingel 45 - 14-05-2020
 • Gildbrandsen, W.W. - 10-05-1987 - Griet Manshande erf 17 - 14-05-2020
 • Shakir, S.E. - 16-04-1980 - Slotlaan 106 - 14-05-2020
 • Ahmad, K.A. - 01-07-1956 - Meidoornveld 65 H - 14-05-2020
 • Nagy, G. - 06-11-1985 - Purmerhoek 279 - 14-05-2020

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van 6 weken na de datum die in de kolom staat onder ‘uitgeschreven op’  gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De termijn gaat één dag na deze publicatie in.