Bekendmakingen 2 oktober 2019

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning aangevraagd

Datum ontvangst: 19 september 2019

Van Speykstraat 75
Voor de activiteit: aanleggen van een inrit.

Datum ontvangst: 21 september 2019

Diabellistraat 4
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel.

Datum ontvangst: 26 september 2019

Burgemeester Schalijlaan 70
Voor de activiteit: bouwen, transformatie kantoorpand naar tijdelijke opvang Stichting Fier.

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning verleend

Verzenddatum: 23 september 2019

Stellingmolen 2
Voor de activiteit: bouwen, vervangen garagedeur.

Kerklaan ter hoogte van huisnummer 450
Voor de activiteit: verplanten, 5 amberbomen naar de Schermerhoek wegens de herinrichting van de centrumring.

Verzenddatum: 24 september 2019

Duikerlaan 262
Voor de activiteiten: bouwen en reclame, naamsaanduiding Gezondheidscentrum.

Hoofdweg 11
Voor de activiteiten: bouwen en reclame, vervangen en uitbreiden reclame-items op toegangsroute en parkeerterrein.

Mient, kavel M4-02
Voor de activiteit: bouwen, nieuwbouw woning.

Couwenhoekseweg
Voor de activiteit: verplanten, één iep in verband met het verplaatsen van het fietspad.

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie
Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 284 87 21. De besluiten omgevingsvergunning zijn openbaar en kunnen worden ingezien op de gemeentewerf, Groenedijk 10. Voor het inzien van overige besluiten  omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Ter inzage: ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Ketensedijk 4

Voor de activiteiten: bouwen en wijzigen monument, voor het vernieuwen van damwanden en verankeringen aan de kade van het Rijksmonument (nummer 532245) de ‘Hollandsche IJsselkering’ op het perceel Ketensedijk 4.

De aanvraag en de ontwerpbeschikking liggen met ingang van 2 oktober 2019 gedurende zes weken, op werkdagen ter inzage. Gedurende deze periode kan een ieder schriftelijk zienswijzen inbrengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Als u de zienswijzen mondeling kenbaar wilt maken verzoeken wij u om contact op te nemen met dhr. Bolleboom voor de Ketensedijk 4, 010 - 284 86 64.

Inspraak concept kavelpaspoort Jaarsveld

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het concept kavelpaspoort Jaarsveld ter inzage wordt gelegd. Voordat er een definitief besluit door de gemeenteraad genomen wordt, kan iedereen vanaf donderdag 3 oktober 2019 tot en met woensdag 30 oktober 2019 reageren op de voorlopige versie van het kavelpaspoort.

Waarom een kavelpaspoort?

Het kavelpaspoort beschrijft de ambities en spelregels voor de toekomstige ontwikkeling van een gedeelte van de Jaarsveld-locatie. Het kavelpaspoort is vooral een inspiratiedocument en een richtlijn voor de ontwikkelaar om voor deze locatie een plan te maken in samenspraak met omwonenden en (toekomstige) bewoners.

Inhoud concept kavelpaspoort Jaarsveld

De locatie betreft een deel van het huidige perceel van Tuincentrum Jaarsveld aan de ’s-Gravenweg, wat ruimte biedt voor ontwikkeling van woningbouw. Een ontwikkelaar heeft een initiatief ingediend voor het realiseren van woningen op 2 te creëren slagen aan de oostzijde van de locatie. Het kavelpaspoort, waarin de ambities voor de locatie zijn vastgelegd, is ook een basis voor een omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan.

Voor een overzicht van alle ambities en spelregels wordt verwezen naar het concept kavelpaspoort Jaarsveld. Het kavelpaspoort is te downloaden op www.capellebouwtaandestad.nl/jaarsveld.

Informatie- en inspraakbijeenkomst maandag 14 oktober 2019

Op maandag 14 oktober 2019 van 19.30 uur tot 21.00 uur organiseert de ontwikkelaar in samenspraak met de gemeente een informatie- en inspraakavond in Tuincentrum Jaarsveld, ’s-Gravenweg 368. Tijdens de bijeenkomst heeft u de mogelijkheid om informatie te krijgen over het concept kavelpaspoort, vragen te stellen en een reactie te geven.

Stukken beschikbaar en raadpleegbaar

Het concept kavelpaspoort Jaarsveld is te raadplegen via www.capellebouwtaandestad.nl/jaarsveld, in het gemeentehuis, Rivierweg 111 en in ‘De Werkkamer’, informatiecentrum Amnestyplein. Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur geopend. De Werkkamer is op dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 16.00 uur geopend.

Reacties

Vanaf donderdag 3 oktober 2019 tot en met woensdag 30 oktober 2019 kunt u een reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, op de volgende wijzen:

 1. Door het invullen van het contactformulier op www.capelleaandenijssel.nl.
 2. Door het sturen van een brief aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel, onder vermelding van Kavelpaspoort Jaarsveld.
 3. Door het mondeling geven van een reactie (stellen van vragen). Hiervoor maakt u een afspraak met Gerhard Muis, telefoonnummer 010 - 284 82 72, e-mail: g.muis@capelleaandenijssel.nl

of door langs te komen in ‘De Werkkamer’, informatiecentrum Amnestyplein.

Hoe gaat het verder?

De inspraakreacties worden verwerkt in het kavelpaspoort en ter consultatie aangeboden aan de commissie Stadsontwikkeling en –Beheer van 2 of 3 december 2019. De gemeenteraad neemt een besluit over de naar voren gebrachte zienswijzen en stelt het uiteindelijke kavelpaspoort vast. Met het definitieve kavelpaspoort kan vervolgens de ontwikkelaar een bouwplan voor de locatie gaan uitwerken.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

De volgende meldingen en/of kennisgevingen zijn door de gemeente geaccepteerd:

 • Kennisgeving incidentele festiviteit in Restaurant 't Hooghe Water, Groenedijk 48, vrijdag 4 oktober 2019 van 20.00 uur tot 01.00 uur;
 • Kennisgeving incidentele festiviteit in Restaurant Wijnbar De Bank, gevestigd  aan Stadsplein 1, zondag 6 oktober 2019 van 11.00 uur tot 23.00 uur;
 • Eneas Fun, zaterdag 12 oktober 2019 van 13.00 uur tot 20.00 uur op het basketbalveld aan de achterzijde van Wijkcentrum Schollevaar, Maria Daneels erf 20;
 • Kennisgeving incidentele festiviteit in Café de Keizershof, gevestigd Amsteldiep 77, van 16.00 uur tot 23.00 uur, 26 oktober 2019, 30 november 2019, 21 december 2019 en 4 januari 2020;
 • Kennisgeving incidentele festiviteit in Wijkcentrum Schollevaar, Maria Daneels erf 20, 8 november 2019 van 19.00 uur tot 23.00 uur;
 • Sint Maarten viering, Capelle West, zaterdag 11 november 2019 van 18.15 uur tot 20.00 uur.

De hieronder genoemde aanvraag voor een evenementenvergunning is ter informatie.

 • Back to the Sixties Charity Ball, Rotary Club Capelle, 8 november 2019 van18.00 uur tot 01.00 uur in Loods 13, Kompasstraat 32.

Collecterooster oktober 2019

 • 7 tot en met 12 oktober 2019 - Nederlandse Brandwondenstichting
 • 14 tot en met 19 oktober 2019 - Bartimeus Fonds
 • 28 oktober tot en met 2 november 2019 - Diabetes Fonds

Melding gebruik Spandoeklocaties

 • 6 tot en met 12 oktober 2019 - KCC/SO natural
 • 13 tot en met 19 oktober 2019 - Halloween Breedspoor
 • 20 tot en met 26 oktober 2019 - ACZ zwemvereniging
 • 27 oktober 2019 tot en met 2 november 2019 - Schaaktoernooi Van Capellenhuis
 • 27 oktober 2019 tot en met 2 november 2019­ - Ontmoetingskerk

Wijziging publicatie week 38

Ontheffing geluidshinder voor Bouwbedrijf Peter Peters BV i.v.m. storten betonvloeren van de carwash aan de Barckalaan op 24 september 2019 van 19.00 uur tot 21.00 uur. In verband met de weersomstandigheden is dit verplaatst naar 4 oktober 2019 van 19.00 uur tot 21.00 uur.

Wijziging publicatie week 39

In gebruik name gemeentegrond voor een Escape Caravan op woensdag 20 november 2019 van 17.00 uur tot 22.00 uur op het Stadsplein. De locatie is gewijzigd naar: voor het gemeentehuis.

Melding kappen vergunningvrije bomen

Het kappen van 39 bomen staande aan de Lofoten, Azoren en Carolinen wegens ophoging, rioleringswerkzaamheden en herinrichting van de openbare ruimte. Herplant met bomen van een nader te bepalen soort.