Bekendmakingen 2 juni 2021

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning   aangevraagd

Datum ontvangst: 20 mei 2021
Sibeliusweg 226
Voor de activiteit: bouwen, 2 doorbraken

Datum ontvangst: 21 mei 2021
Pelikaanweg 4
Voor de activiteit: brandveilig gebruik, Eben-Haëzerschool

Datum ontvangst: 23 mei 2021
Anna Maria van Cappellenpark 21
Voor de activiteit: bouwen, overkapping

Datum ontvangst: 24 mei 2021
Flatusstraat 67
Voor de activiteit: bouwen, dakopbouw 1e verdieping

Datum ontvangst: 25 mei 2021
Pelikaanweg 3
Voor de activiteiten: bouwen en reclame, voorgevel aanpassen
Herenburg
Voor de activiteit: bouwen, fundering rotonde

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning           verleend

Verzenddatum: 21 mei 2021
Boeroestraat 27
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, aanbouw zijkant

Verzenddatum: 25 mei 2021
Rietbaan 40
Voor de activiteiten: bouwen en reclame, gevelreclame
Valkenhof en Sperwerhof
Voor de activiteit: bouwen, verbouwing en uitbreiding twee appartementengebouwen, onderdeel van vernieuwen woonwijk Hoven II

Verzenddatum: 26 mei 2021
Franckstraat 33
Voor de activiteit: tijdelijk afwijken bestemmingsplan, plaatsen tijdelijke container
Tualstraat 6
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel voorzijde
Dorpsstraat 142A
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, veranda aan achtergevel

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie
Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 284 87 21. Voor het inzien van overige besluiten omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl

Exploitatie-en terrasvergunning

  • Restaurant Masha gevestigd aan Rivium Boulevard 152

Voornemen tot uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters – Geboortedatum – Adres - Geplande datum

  • R.F.C.G.A. de Gier - 11-02-1992  - Reitdiep 29  - 15-06-2021
  • C.E. Jack  - 17-04-1987  - Reitdiep 29 - 16-06-2021
  • R. Wingfield - 05-11-1981  - Merelhoven 62  - 16-06-2021
  • H.A. Abdullah  - 01-07-1973  - Het Steen 17  - 16-06-2021

Beschikking uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet Basisregistratie Personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘Vertrokken Onbekend Waarheen’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen:

Naam en voorletters  - Geboortedatum – Adres - Uitgeschreven per

  • I.D. Stoichkov  - 18-12-1999  - Haagwinde 26  - 09-04-2021
  • E.C.S. Cleopa  - 29-11-1990  - Floridaweg 20 D  - 15-04-2021

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van 6 weken gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De termijn begint te lopen met ingang van de dag na publicatie van dit besluit in de IJssel- en Lekstreek (huis-aan-huisblad).