Bekendmakingen 2 juni 2020

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning  aangevraagd

Datum ontvangst: 20 mei 2020

Coen Botrede 4
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel achterzijde

Datum ontvangst: 24 mei 2020

Da Costasingel 9
Voor de activiteit: bouwen, terrasoverkapping

Datum ontvangst: 25 mei 2020

Binnenhof 23
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel achterzijde

Datum ontvangst: 26 mei 2020

Stellingmolen 8
Voor de activiteit: bouwen, verdieping op garage
Johan Jongkindrade 14
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel
Lijstersingel 22
Voor de activiteit: uitvoeren werkzaamheden, tijdelijke parkeervoorziening permanent maken

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning  verleend

Verzenddatum: 25 mei 2020

Paradijsselpark 59
Voor de activiteit: bouwen, balkon bij verdieping betrekken

Verzenddatum: 26 mei 2020

’s-Gravenweg 186 - 188
Voor de activiteit: bouwen, toegangshek
Maasdal 1
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, uitbreiden woning

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie
Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 284 87 21. Voor het inzien van overige besluiten  omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl

Ingebruikname gemeentegrond  verleend

 • MVOI in opdracht van Eneco, ingebruikname gemeentegrond (6 parkeervakken) aan de Stoelendans en Klepperdans, nodig voor het vervangen van afsluiters. Van 19 juni tot en met 30 juni 2020.
 • Ploegkozijnen, ingebruikname gemeentegrond voor het vervangen van de schuifpuien aan de achtergevel van appartementencomplex VvE Gravenstate aan de Haydnstraat 2-152. Van 16 juli 2020 tot en met 11 september 2020.
 • Pro Delta, verlenging van al verleende vergunning, voor het plaatsen van een container nabij de Poortmolen 188 vanwege verbouwing keuken en woonkamer. Van 2 juni tot en met 8 juni 2020.
 • Heijmans Woningbouw Huizen, ingebruikname gemeentegrond voor de opslag van glasbokken, nodig voor het project Gravenstate aan de Haydnstraat. Van 2 juni tot en met 22 juni 2020.

Ontheffing geluidshinder  verleend

 • Akor B.V. voor het storten en vlinderen van vloeren/druklaag bij winkelcentrum De Koperwiek op de volgende data: van maandag 15 juni 2020 (15:00 uur) tot en met dinsdag 16 juni 2020 (05:00 uur), van woensdag 17 juni 2020 (15:00 uur) tot en met donderdag 18 juni 2020 (05.00 uur) en van vrijdag 19 juni 2020 (15:00 uur) tot en met zaterdag 20 juni 2020 (05:00 uur).

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd.

In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

 • Plaatsen container op een parkeervak voor de woning Grateastraat 89 vanwege tuinrenovatie. Van 1 tot 8 juni 2020.
 • Plaatsen container op een parkeervak voor de woning Goudenregenstraat 106 vanwege verbouwing woning. Van 5 juni tot 14 juni 2020.

Ingetrokken:

 • MVOI in opdracht van Eneco, ingebruikname gemeentegrond (6 parkeervakken) aan de Stoelendans en Klepperdans, nodig voor het vervangen van afsluiters. Van 1 juni tot en met 12 juni 2020.

Voornemen tot uitschrijving basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de basisregistratie personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters - Geboortedatum - Adres - Geplande datum

 • Mudra, S. - 13-12-1996 - Van Naeldwijcklaan 173 - 15-06-2020
 • Fernandes, D.L. - 13-10-1983 - Ravelstraat 17 - 15-06-2020
 • Pauëlsen, S.T. - 19-04-1987 - Prent 62 - 15-06-2020
 • Huang, P. - 12-01-1991 - Floridaweg 58 - 16-06-2020
 • Szumiło, D. - 20-07-1994 - Hoofdweg 8 A - 16-06-2020

Wij verzoeken deze personen te reageren voor de hierboven genoemde datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Publiekszaken. Dit team is te bereiken via: OnderzoeksteamPUZA@capelleaandenijssel.nl of via 14010.

Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de basisregistratie personen worden beëindigd.

Beschikking uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet  hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet basisregistratie personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking “Vertrokken Met Onbekende Bestemming” te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de basisregistratie personen:

Naam en voorletters - Geboortedatum - Adres - Uitgeschreven op

 • Mathoera, S.J. - 08-05-1992 - Wiekslag 370 - 18-05-2020
 • Laki, M. - 25-07-1977 - Rubenssingel 33 - 18-05-2020
 • Dominik, L.R. - 14-03-1996 - Sperwerhof 118 - 20-05-2020
 • dos Santos Moreno-Horta, R.A. - 09-01-1998 - Valkenhof 148 - 20-05-2020

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van 6 weken na de datum die in de kolom staat onder ‘uitgeschreven op’  gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De termijn gaat 1 dag na deze publicatie in.