Bekendmakingen 19 mei 2021

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning   aangevraagd

Datum ontvangt: 2 mei 2021

Goudenregenstraat 67
Voor de activiteit: aanleggen inrit

Datum ontvangst: 6 mei 2021

Rondedans 3
Voor de activiteit: bouwen, dakopbouw

Datum ontvangst: 7 mei 2021

Gravure 5
Voor de activiteit: bouwen, dakopbouw

Datum ontvangst: 8 mei 2021

Dorpstraat 141
Voor de activiteit: bouwen, 2 dakkapellen

Datum ontvangst: 10 mei 2021

Paulus Potterlaan 39
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel voor- en achterdakvlak
Talingstraat
(ter hoogte van huisnummer 43 en 51)
Voor de activiteit: kappen van twee lindes wegens overlast voor de omgeving

Datum ontvangst: 11 mei 2021

Mient 7
Voor de activiteit: tijdelijk plaatsen van een stacaravan
Bijendans 36
Voor de activiteit: bouwen, uitbouw tweede etage

Datum ontvangst: 12 mei 2021

De Ruyterstraat 38
Voor de activiteit: bouwen, schuur

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning   verleend

Verzenddatum: 7 mei 2021

Sonarstraat 8
Voor de activiteit: bouwen, gevelreclame
Heer Halewijnburg 68
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel

Verzenddatum: 12 mei 2021

Rivium Boulevard 41
Voor de activiteit: bouwen, aanpassen brug en gevels

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie
Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 284 87 21. Voor het inzien van overige besluiten omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl

Verkeersbesluit

Oplaadpunten voor elektrische voertuigen

Het college heeft op 17 mei besloten parkeerplaatsen aan te wijzen als oplaadpunt voor elektrische voertuigen op de volgende locaties:
 

 • Abel Tasmanstraat ter hoogte van huisnummer 20
 • Dotterlei ter hoogte van huisnummer 590
 • Lehárstraat ter hoogte van het Sibeliuspad
 • Pauwendans ter hoogte van huisnummer 2
 • Puccinistraat ter hoogte van Bizetstraat 1
 • Ringspoor ter hoogte van huisnummer 62
 • St. Annabaai ter hoogte van huisnummer 1

Naast deze nieuwe plaatsen worden de oplaadpunten op de volgende locaties uitgebreid naar twee gereserveerde plaatsen wanneer daar vraag naar is:

 • Merelhoven ter hoogte van huisnummer 54
 • Schermerhoek ter hoogte van huisnummer 504

De parkeerplaatsen worden gereserveerd voor het opladen van elektrische auto’s door plaatsing van het bord E04 (parkeerplaats) van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 met onderbord “Opladen elektrische voertuigen” en het aanbrengen van witte markering in de bijbehorende parkeervakken.

Het besluit en de daarbij behorende tekeningen liggen vanaf vandaag ter inzage in het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen krachtens de Algemene wet bestuursrecht tegen deze beschikking binnen een termijn van 6 weken, gerekend vanaf de dag na uitreiking of verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien zij een bezwaarschrift bij de gemeente hebben ingediend, tegen betaling van griffierechten, een verzoek om voorlopige voorziening (onder andere schorsing) aanvragen bij rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Standplaatsvergunning   verleend

 • Seizoenstandplaats voor de verkoop van haring, op de kleine plek gezien vanaf de Albert Heijn richting de Kerklaan. In de maanden juni, juli, augustus en september, op alle dagen behalve de zondag

Ingebruikname gemeentegrond   verleend

 • Heembouw.nl, (vergunning en melding) voor het plaatsen van afvalcontainers en opslagcontainers op parkeerplaatsen aan de Wiekslag (alle blokken). Deze worden iedere keer meeverhuisd per werkzaamheden per blok. De vergunning geldt van 3 mei 2021 tot 15 februari 2022 en de melding vanaf 10 mei 2021 tot en met maart 2022.

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen.

Hiervoor is griffierecht verschuldigd

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

De volgende meldingen en/of kennisgevingen zijn door de gemeente geaccepteerd:

 • Plaatsen container, achter de Boeier 9 vanwege tuinwerkzaamheden. Van 24 mei tot 1 juni 2021