Bekendmakingen 19 juni 2019

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning aangevraagd

Datum ontvangst: 4 juni 2019

Meeuwensingel 1a
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, nieuwbouw zorgclusterwoningen.
Van Maerlantpark 7
Voor de activiteit: aanleggen van een inrit.

Datum ontvangst: 6 juni 2019

Brahmsstraat 184
Voor de activiteit: bouwen, zonnepanelen.
Roer
Voor de activiteiten: bouwen, afwijken bestemmingsplan en aanleggen in-/uitrit, nieuwbouw appartementen.
Meindert Hobbemastraat 8
Voor de activiteit: aanleggen van een inrit.

Datum ontvangst: 7 juni 2019

Fascinatio Boulevard
Voor de activiteit: bouwen, tijdelijk verkooppunt Bram's Gourmet Frites.
Cyprusbaan 38
Voor de activiteit: aanpassen van een inrit.

Datum ontvangst: 12 juni 2019

Rivierweg 17
Voor de activiteit: bouwen, renovatie appartementen.
Rondedans 24
Voor de activiteit: bouwen, dakopbouw.

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning verleend

Verzenddatum: 11 juni 2019

’s-Gravenweg 143
Voor de activiteit: bouwen, nieuwbouw woning.

Verzenddatum: 12 juni 2019

Bermweg 374
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, uitbreiding woning achterzijde.

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie
Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14 010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 284 87 21. De besluiten omgevingsvergunning zijn openbaar en kunnen worden ingezien op de gemeentewerf, Groenedijk 10. Voor het inzien van overige besluiten  omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Verzenddatum: 13 juni 2019

Koggerwaard 1
Voor de activiteit: bouwen, tijdelijke uitbreiding PCB De Horizon. Einde beslistermijn: 26 juli 2019

Ingebruikname gemeentegrond verleend

 • IVA GROEP BV. Voor het plaatsen van container(s) op trottoir Hollandsch Diep (achterzijde winkelcentrum) in verband met werkzaamheden aan de verlichting in de parkeergarage. Voor de periode 1 juli tot en met 19 juli 2019 of zoveel langer of korter als nodig is;
 • BAM Wonen BV, in gebruik nemen van 5 parkeerplaatsen voor de woning Karekietstraat 75 i.v.m. de realisatie van een proefwoning. Voor de periode 14 juni 2019 tot en met 26 juni 2019;
 • De Wilde Spoorwegbouw NL BV, voor het plaatsen van een schaft- en uitvoerderkeet en bioboxen aan de Fascinatio Boulevard 1042. Dit in verband met uitvoering spoorvernieuwing metrotraject Kralingse Zoom-Capelsebrug. Voor de periode 29 juli 2019 tot en met 9 september 2019.

Kampeervergunning verleend

 • Scoutinggroep Robert Baden-Powell, voor het kamperen op het terrein naast het clubgebouw aan de Groenedijk 50, maximaal 10x per jaar voor de periode van 10 juni 2019 tot en met 31 december 2024.

Evenementenvergunning verleend

 • Rommelmarkt en zomerterras, zaterdag 6 juli 2019 van 09.00 tot 21.00 uur in en rondom Wijkpunt Torenhof 1. Rommelmarkt tot 15.00 uur, zomerterras tot 21.00 uur;
 • Huttendorp Schollevaar 2019 ‘Wie is de Mol?’ op het grasveld gelegen tegenover Klarinet 1 (BSO Drakenstein) van maandag 26 augustus tot en met vrijdag 30 augustus 2019.
  • 26 augustus 2019, van 09.00 tot 17.00 uur;
  • 27 augustus 2019, van 09.00 tot 23.00 uur;
  • 28 augustus 2019, van 09.00 tot 23.00 uur;
  • 29 augustus 2019, van 09.00 tot 00.00 uur;
  • 29 augustus 2019, overnachting op het veld tot 30 augustus 2019, 07.00 uur;
  • 30 augustus 2019, van 07.00 tot 18.00 uur.

Ontheffing geluidshinder verleend

 • De Wilde Spoorwegbouw NL BV, voor het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan het metrospoor tussen het traject Kralingse Zoom en de Capelsebrug in de avond- en nachtelijke uren van maandag 5 augustus 2019 tot en met maandag 2 september 2019.

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Ontheffing artikel 35 drank- en horecawet verleend

 • Rommelmarkt en zomerterras Torenhof, Torenhof 1, op 6 juli 2019 van 10.00 uur tot 22.00 uur.

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij de burgemeester bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

De volgende meldingen en/of kennisgevingen zijn door de gemeente geaccepteerd:

 • Buurtbarbecue Binnenhof, 22 juni 2019 van 14.00 uur tot 23.00 uur;
 • Buurtbarbecue op het pleintje op de Papiermolen, 29 juni 2019 van 16.00 uur tot 23.00 uur;
 • Festiviteit met muziek in de inrichting Wijkcentrum Schollevaar gevestigd Maria Daneels erf 20, op 5 juli 2019 van 19.00 uur tot 00.00 uur;
 • Pasar Malam in De Vijverhof, Reigerlaan 251, op vrijdag 19 juli 2019 van 12.00 uur tot 20.00 uur;
 • Voorlichting brandveilig wonen in wijkcentrum Torenhof 1, op 10 oktober 2019 van 19.00 uur tot 22.00 uur.

Evenementenvergunning

De hieronder genoemde aanvragen voor een evenementenvergunning zijn ter informatie:

 • Feest Hockey Club Capelle, 12 juli 2019 van 21.00 uur tot 01.00 uur in het clubgebouw;
 • Brocante markt, 13 juli 2019 van 09.00 uur tot 17.00 uur op het Stadsplein;
 • Huttendorp Schenkel, 26 augustus tot en met 30 augustus 2019, grasveld  thv Jasmijnsingel hoek Crocusstraat van 08.30 - 16.30 uur;
 • Roei evenement Hollandsche IJssel, 27 augustus 2019 van 10.00 tot 16.00 uur op het Vuykpark en op de Hollandsche IJssel;
 • Rommelmarkt de Diepen, 5 oktober 2019 van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Gehandicaptenparkeerplaats/invalidenparkeerplaats

Het college heeft op grond van art 18 Wegenverkeerswet en de artikel 5 van de Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaats Capelle aan den IJssel 2014 besloten ter hoogte van Rossinistraat 148 en van de Bachstraat 13 1van de parkeervakken te reserveren als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. De parkeerplaats wordt gereserveerd door plaatsing het bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met een onderbord waarop het kenteken  van de auto van de aanvrager is vermeld en het aanbrengen van een wit diagonaal kruis in het bijbehorende parkeervak.

De besluiten en de daarbij behorende tekeningen, liggen vanaf vandaag ter inzage.

Belanghebbenden kunnen krachtens de Algemene wet bestuursrecht tegen deze beschikking binnen een termijn van 6 weken, gerekend vanaf de dag na uitreiking of verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien zij een bezwaarschrift bij de gemeente hebben ingediend, tegen betaling van griffierechten, een verzoek om voorlopige voorziening (onder andere schorsing) aanvragen bij rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Voornemen tot uitschrijving basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de basisregistratie personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters - geboortedatum - adres - geplande datum

 • Cardoso Corrêa, A. - 24-04-1991 - Parsifal 8 - 04-07-2019
 • de Palm, G.G.V. - 25-02-1987 - Het Steen 73 - 04-07-2019
 • Eduarda, G.A. - 05-05-1972 - Nabucco 62 - 04-07-2019
 • Stephens, R.A.G. - 23-08-1977 - Valkenhof 65 - 10-07-2019                  

Wij verzoeken deze personen te reageren voor de hierboven genoemde geplande datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Publiekszaken. Dit team is te bereiken via: OnderzoeksteamPUZA@capelleaandenijssel.nl of via 14010. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de basisregistratie personen worden beëindigd.

Beschikking uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet  hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet basisregistratie personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking “Vertrokken Met Onbekende Bestemming” te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de basisregistratie personen;

Naam en voorletters - geboortedatum - adres - uitgeschreven op

 • Hassan Omar Abdirahman - 07-04-1990 - Braamberg 121 - 06-06-2019
 • Detkiewicz, P. - 06-03-1987 - Reviusrondeel 518 - 06-06-2019
 • Vinkoert, Q.X. - 17-01-1982 - Ikoon 26 - 06-06-2019
 • Hustaty, M. - 14-03-1963 - Zwanensingel 6 - 06-06-2019
 • Castillo N.A. - 14-05-1989 - Valkenhof 14 - 06-06-2019
 • Alberto, G.F. - 17-10-1978 - Herman Gorterplaats 6 - 06-06-2019

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van 6 weken na de datum die in de kolom staat onder ‘uitgeschreven op’  gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De termijn gaat 1 dag na deze publicatie in.