Bekendmakingen 19 februari 2020

Dit item is verlopen op 02-04-2020.

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning  aangevraagd

Datum ontvangst: 7 februari 2020

Merelhoven 289
Voor de activiteit: bouwen, aanbouw

Datum ontvangst: 9 februari 2020

Erasmustuin 15
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel
Bas de Blokrede 30
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel voorzijde

Datum ontvangst: 10 februari 2020

Solislaan 120
Voor de activiteit: bouwen, vervangen garagedeur
Lingedal 20
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel voor- en achterzijde

Datum ontvangst: 12 februari 2020

Merelhoven 329
Voor de activiteit: bouwen, muurdoorbraak

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning  verleend

Verzenddatum: 10 februari 2020

Het Ambacht 11
Voor de activiteit: bouwen, overkapping/berging
Ketensezoom 88
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen van balkonbeglazing
PC Hooftstraat 10
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, verhogen van het dak

Omgevingsvergunning  verlengingsbesluit

Verzenddatum: 14 februari 2020

Barckalaan
Fascinatio, Kavel 4K-2_19L020

Voor de activiteit: aanleggen van een inrit voor een kantoorgebouw. De beslistermijn wordt opgeschort naar 31 maart 2020.

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie
Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 284 87 21. Voor het inzien van overige besluiten  omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Ter inzage: ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Mathilde erf 5

Voor de activiteit: brandveilig gebruik brandveilig gebruiken tijdelijke unit kinderdagverblijf. De aanvraag en de ontwerpbeschikking liggen met ingang van 19 februari gedurende 6 weken, op werkdagen ter inzage. Gedurende deze periode kan een ieder schriftelijk zienswijzen inbrengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Als u de zienswijzen mondeling kenbaar wilt maken verzoeken wij u om contact op te nemen dhr. Van Overveld; 010 - 284 81 65.

Standplaatsvergunning  verleend

 • Bakker Klootwijk, voor een drive-in kraam voor de verkoop van oliebollen op het terrein van de bakkerij, aan de Vlierbaan 2 op 28, 29, 30 en 31 december 2020 van 07.00 tot 18.00 uur

Ingebruikname gemeentegrond  verleend

 • Plaatsen container, voor de renovatie van de badkamer en toilet, Bellinistraat 98. Van 17 februari tot en met 6 maart 2020

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van zes weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd.

In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Verklaring van geen bezwaar  verleend

 • KNVvL afdeling ballonvaren, voor het oplaten van een heteluchtballon vanaf het grote grasveld in het Schollebos (gelegen tussen het Hermelijnpad, het Hazenpad en het IJsvogelpad) voor het jaar 2020 en 2021

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij de burgemeester bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd.

In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

De volgende meldingen en/of kennisgevingen zijn door de gemeente geaccepteerd:

 • Capelse Cruyff Court kampioenschappen, voetbaltoernooi op Cruyff Court Schermerhoek, 1 april 2020 van 13.00 tot 17.00 uur.

De hieronder genoemde aanvraag voor een evenementenvergunning is ter Informatie:

 • Dag van het Park, op 30 mei 2020 van 16.00 tot 22.00 uur en op 31 mei 2020 van 12.00 tot 17.00 uur in het Schollebos.

Kennisgeving activiteitenbesluit

Onderwerp

Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu en/of overlast (hinder) kunnen veroorzaken, kunnen op grond van het de Wet milieubeheer een vergunning nodig hebben. Voor verschillende categorieën van bedrijven is echter geen vergunning nodig. Deze bedrijven moeten zich houden aan de milieuregels die zijn opgesteld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling. De bedrijven moeten de werkzaamheden wel melden bij het bevoegd gezag.

Burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel maken bekend dat in het vierde kwartaal van 2019 de navolgende meldingen Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling zijn ontvangen:

Grafische activiteiten

 • Eglantierbaan 49, 2908 LV, Capelle aan den IJssel, Profotonet B.V. (953665)
 • Rietbaan 17, 2908 LP, Capelle aan den IJssel, Profotonet High Quality Prints (430455)

Sport en recreatie inclusief zwembaden

 • Onderdiep 25, 2904 EW, Capelle aan den IJssel, "Dance World" Guus Gabeler (951902)

Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen over de meldingen kunt u zich wenden tot de DCMR Milieudienst Rijnmond, info@dcmr.nl.

Gehandicaptenparkeerplaats/invalidenparkeerplaats

Het college heeft op grond van art 18 Wegenverkeerswet en het artikel 5 van de Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaats Capelle aan den IJssel 2014 besloten ter hoogte van de Alkenoord en de Reviusrondeel één van de parkeervakken te reserveren als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

De parkeerplaats wordt gereserveerd door plaatsing het bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met een onderbord waarop het kenteken van de auto van de aanvrager is vermeld en het aanbrengen van een wit diagonaal kruis in het bijbehorende parkeervak.

Het besluit en de daarbij behorende tekening, liggen vanaf vandaag ter inzage.

Belanghebbenden kunnen krachtens de Algemene wet bestuursrecht tegen deze beschikking binnen een termijn van 6 weken, gerekend vanaf de dag na uitreiking of verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien zij een bezwaarschrift bij de gemeente hebben ingediend, tegen betaling van griffierechten, een verzoek om voorlopige voorziening (onder andere schorsing) aanvragen bij rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Voornemen tot uitschrijving basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de basisregistratie personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters - geboortedatum - adres - geplande datum

 • Zuiddam, W.Z. - 29-12-1972 - Boomberg 135 - 09-03-2020
 • Velez Manrique, M.P. - 06-06-1993 - Merelhoven 125 - 10-03-2020
 • Lapré, T.M. - 30-10-1966 - Rubenssingel 93 - 11-03-2020
 • Gisbers, T.A.N. - 19-04-1973 - Rubenssingel 93 - 11-03-2020
 • Gatzen, K.A.G. - 30-12-2000 - Rubenssingel 93 - 11-03-2020

Wij verzoeken deze personen te reageren voor de hierboven genoemde geplande datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Publiekszaken. Dit team is te bereiken via: OnderzoeksteamPUZA@capelleaandenijssel.nl of via 14010. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de basisregistratie personen worden beëindigd.Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de basisregistratie personen worden beëindigd.

Beschikking uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet  hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet basisregistratie personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking “Vertrokken Met Onbekende Bestemming” te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de basisregistratie personen:

Naam en voorletters - geboortedatum - adres - uitgeschreven op

 • Ruiz Cueto, K.Y. - 18-05-1993 - Valeriusrondeel 654 - 11-02-2020
 • Kreem, H. - 25-01-2000 - Aïda 138 - 11-02-2020
 • Room, K.O. - 14-08-1954 - Zijpenberg 106 (briefadres) - 11-02-2020
 • Vredeman, C.M. -  26-03-1982 - Bazuin 16 (briefadres) - 17-12-2019
 • de Lima, T. - 12-01-1981 -  Bongerd 61 (briefadres) - 17-12-2019   

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van 6 weken na de datum die in de kolom staat onder ‘uitgeschreven op’  gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De termijn gaat 1 dag na deze publicatie in.