Bekendmakingen 19 december 2018

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en/of verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Aangevraagd omgevingsvergunning

Datum ontvangst: 5 december 2018

Schollebos ter hoogte de parkeerplaats bij het pannenkoekenhuis gelegen aan de Bermweg
Voor de activiteit: kappen van 1 kastanje wegens de kastanjebloedingsziekte. De kastanje is reeds gekapt wegens gevaar. Herplant met 1 boom van een nader te bepalen soort.

Dansenbuurt Noord (Vreugdedans en Feestdans)
Voor de activiteit: kappen van 2 sierkersen, 1 trompetboom, 3 berken, 1 acacia, 16 kornoeljes, 5 platanen, 2 elzen, 1 esdoorn en 2 eiken wegens het vervangen van het riool, ophoging van de verharding, het vervangen van groen en openbare verlichting. Herplant met 113 bomen op het totale project. 

Ontvangstdatum: 6 december 2018

Leharstraat ter hoogte van huisnummer 78-176
Voor de activiteit: het kappen van 4 sierkersen vanwege de kwaliteitsimpuls openbare ruimte. Herplant met 4 bomen van een nader te bepalen soort.

Datum ontvangst: 7 december 2018

St. Helenabaai 9 t/m 1118
Voor de activiteit: bouwen, vervanging galerijhek.

Fluiterlaan 52
Voor de activiteiten: bouwen, afwijken bestemmingsplan en aanleggen inrit, nieuwbouw d’Amandelhof.

Vuurdans 23
Voor de activiteit: bouwen, vervangen bergingen en realiseren gemeenschappelijke fietsenstalling.

Datum ontvangst: 12 december 2018

Rivium 1e straat 121 t/m 139
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, gewijzigd uitvoeren begane grond van verleende vergunning m.b.t. transformatie kantoorpand naar woningen.

Wormerhoek 14
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, transformatie kantoorgebouw naar 72 appartementen.

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Verleende omgevingsvergunning

Verzenddatum:  10 december 2018

Van Maerlantpark 30
Voor de activiteit: aanleggen van een inrit.

Verzenddatum: 11 december 2018

Bermweg 376
Voor de activiteit: bouwen, legalisatie 2 dakkapellen zijgevel, kozijn achterzijde en realiseren dakterras.

Constantijn Huygensstraat 22
Voor de activiteit: bouwen, interne verbouwing.

Verzenddatum: 12 december 2018

Desertosingel 119
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen balkonbeglazing.

’s-Gravenweg 141
Voor de activiteit: bouwen, nieuwbouw woning kavel D, voormalige locatie Verkadeboerderij.

Verzenddatum: 13 december 2018

Waldhoorn 2
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen raam in zijgevel.

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie

Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14 010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 284 87 21. De besluiten omgevingsvergunning zijn openbaar en kunnen worden ingezien op de gemeentewerf, Groenedijk 10. Voor het inzien van overige besluiten  omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Verzenddatum: 13 december 2018

Fascinatio Boulevard (noordzijde, nabij de metrobaan)
Voor de activiteiten: bouwen en uitweg/inrit maken, bouwen 17 woon-/werkeenheden.
Einde beslistermijn: 28 januari 2019

Anterieure overeenkomst transformatie kantoorgebouw Roer 266 tot 51 woonappartementen

Het college maakt ter voldoening aan het bepaalde in art. 6.24, lid 3, Wro bekend dat zij op 13 december 2018 een anterieure overeenkomst ex art. 6.24, lid 1, Wro heeft gesloten voor de locatie Roer 266, kadastraal bekend gemeente Capelle aan den IJssel, sectie D, 3537 (geheel). Om de transformatie van het kantoorgebouw naar appartementen mogelijk te maken moet de gemeente de benodigde planologische procedure doorlopen. Door het sluiten van deze overeenkomst heeft de gemeente haar intentie uitgesproken dit te gaan doen. Ook zijn in deze gesloten overeenkomst afspraken gemaakt over de vergoeding van de kosten die de gemeente door het doorlopen van de benodigde planologische procedure moet maken. Met ingang van 19 december 2018 ligt een zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst gedurende een periode van 6 weken voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis te Capelle aan den IJssel (Rivierweg 111). Tegen de gesloten overeenkomst staat geen bezwaar of beroep open.

Informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer J. van der Heide, 010 - 284 84 40 of j.vander.heide@capelleaandenijssel.nl.

Anterieure overeenkomst transformatie kantoorgebouw Wormerhoek 14 tot 72 woonappartementen.

Het college maakt ter voldoening aan het bepaalde in art. 6.24, lid 3, Wro bekend dat zij op 10 december 2018 een anterieure overeenkomst ex art. 6.24, lid 1, Wro heeft gesloten voor de locatie Wormerhoek 14, kadastraal bekend gemeente Capelle aan den IJssel, sectie C, 3393 (geheel). Om de transformatie van het kantoorgebouw naar appartementen mogelijk te maken moet de gemeente de benodigde planologische procedure doorlopen. Door het sluiten van deze overeenkomst heeft de gemeente haar intentie uitgesproken dit te gaan doen. Ook zijn in deze gesloten overeenkomst afspraken gemaakt over de vergoeding van de kosten die de gemeente door het doorlopen van de benodigde planologische procedure moet maken. Met ingang van 19 december 2018 ligt een zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst gedurende een periode van 6 weken voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis te Capelle aan den IJssel (Rivierweg 111). Tegen de gesloten overeenkomst staat geen bezwaar of beroep open.

Informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer J. van der Heide, 010 – 284 84 40 of j.vander.heide@capelleaandenijssel.nl.

Bekendmaking wet geluidhinder

Ontwerpbesluit tot vaststelling van een hogere waarde dan de voorkeursgrenswaarde voor verkeerslawaai op de gevels van de Fluiterlaan 50-52 (locatie d’ Amandelhof).

In verband met de nieuwbouw van appartementen is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek zijn de geluidbelastingen getoetst aan de regels en grenswaarden van de Wet geluidhinder. Uit het onderzoek is gebleken dat er bij het gebouw sprake is van een overschrijding van de voorkeurswaarden van de Wet geluidhinder, ten gevolge van het wegverkeer op de Fluiterlaan. Ook als gevolg van de metrolawaai is het nodig om een hogere waardebesluit te nemen. Artikel 110a van de Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om hogere waarden vast te stellen. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom het voornemen om voor deze nieuwbouw een hogere waarde dan de voorkeursgrenswaarde vast te stellen. In de hal van het gemeentehuis, Rivierweg 111, liggen het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden als bedoeld in de Wet geluidhinder, het akoestisch rapport en bijlagen ter inzage vanaf donderdag 20 december 2018 tot en met woensdag 30 januari 2019.

Zienswijzen

U kunt schriftelijk of mondeling uw zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. U moet uw zienswijzen richten aan het college van bur­ge­mees­ter en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Voor het mondeling naar voren brengen van een zienswijze maakt u een afspraak. De ontvangen zienswijzen zullen worden betrokken bij de definitieve besluitvorming door het college van burgemeester en wethouders.

Informatie

Voor informatie of voor het maken van een afspraak neemt u contact op met de heer E.B. Weeder, afdeling Stadsontwikkeling, 010 – 284 87 48 of e.b.weeder@capelleaandenijssel.nl.

Verleende standplaatsvergunning

 • Het innemen van een standplaats met de All you need is love caravan op het Stadsplein, donderdag 14 februari 2019 tussen 08:00 en 18:00 uur;
 • Bos Vishandel, verlenging voor de verkoop van verse (gebakken) vis en viswaren voor de woensdagen aan het Hollandsch Diep voor het jaar 2019.

Verleende ingebruikname gemeentegrond

 • Rutges Vernieuwt Onderhoud en Renovatie, plaatsen van een toilet, schaftunit en zeecontainer op de parkeerplaats van de Beemsterhoek i.v.m. onderhoud trappenhuizen van het appartementencomplex tot en met 21 december 2018;
 • Plaatsen container, op parkeervak voor de woning Kalmanstraat 23 voor de periode 19 december 2018 tot en met 19 februari 2019. Dit is nodig i.v.m. verbouwing woning.
 • Schildersvakopleiding, voor het gebruik van gemeentegrond in verband met schilderwerk appartementencomplex Valeriusrondeel. Locatie parkeervakken. Voor de periode 7 januari 2019 tot en met 15 februari 2019;
 • Schildersvakopleiding, voor het plaatsen van 2 containers en 2 toiletunits, voor schilderwerkzaamheden aan het appartementencomplex Reviusrondeel. Voor de periode 7 januari 2019 tot en met 28 februari 2019;
 • Schildersbedrijf Hoftijzer, voor schilders werkzaamheden van project Waaierdans in opdracht van Havensteder, parkeerplaats Waaierdans. Voor de periode 7 januari 2019 tot en met 31 maart 2019;
 • Team Eraflats Smits ERA VOF, voor het  plaatsen van containers voor de sloop van asbest en voor de bewoners i.v.m. verplaatsten van bergingen op de parkeerplaats van de Purmerhoek. Dit is nodig i.v.m. de renovatie van de Hoekenflats. Te beginnen bij de Purmerhoek. Voor de periode 7 januari 2019 tot en met 26 juni 2019;
 • Heijmans Infra BV, het plaatsen van een directiekeet en containers, op parkeerplaats Hoofdweg/Burg. Schalijlaan, welke nodig zijn voor de renovatie van de Hoofdweg. Voor de periode 8 januari 2019 tot en met 30 april 2019 of zoveel langer of korter als voor de werkzaamheden benodigd is;
 • Bouwbedrijf Bakker Arkel, voor het plaatsen van een sanitair keet en containers. Dit is nodig i.v.m. realisatie van wooncomplex “Vogeltuinen”(woningen en bergingen). Voor het periode 4 februari 2019 tot en met 5 juli 2019.

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

Melding kappen vergunningvrije bomen

 • Dansenbuurt Noord (Vreugdedans en Feestdans)
  Het kappen van 68 bomen voor het vervangen van het riool, ophoging van de verharding, het vervangen van groen en openbare verlichting. Herplant met 113 bomen op het totale project. 
 • Gemeente
  Het kappen van 50 bomen binnen de gemeente verband houdende met een kwaliteitsimpuls van de openbare ruimte.

Collecterooster januari 2019

 • Hersenstichting, 28 januari 2019 tot en met 2 februari 2019.

Verkeersbesluit

Het college heeft op (datum besluit 12-12-2018) door verwijdering van het bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 besloten tot het opheffen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats in de Anjerstraat ter hoogte van nummer 2. Het besluit en de daarbij behorende tekening, ligt vanaf vandaag ter inzage.

Bent u het niet eens met het besluit?

Dan kunt u een bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen.
In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! U kunt uw bezwaar ook indienen via internet.

In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Voornemen tot uitschrijving basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de basisregistratie personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters - geboorte datum - adres - geplande datum

 • Sauļevičs, Z. - 07-03-1995 - Haagwinde 31 - 10-01-2019
 • Caupain, D.D.J. + kinderen - 21-06-1991 - Norma 112 - 10-01-2019
 • Snelleman, S. - 12-12-1992 - Norma 112 - 10-01-2019

Wij verzoeken deze personen te reageren voor de hierboven genoemde geplande datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Publiekszaken. Dit team is te bereiken via: OnderzoeksteamPUZA@capelleaandenijssel.nl of via 14010. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de basisregistratie personen worden beëindigd.