Bekendmakingen 18 maart 2020

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning  aangevraagd

Datum ontvangst: 6 maart 2020

Rhijnspoor 300
Voor de activiteit: bouwen, gevelwijziging
Mauritshuis 23
Voor de activiteit: bouwen, gevelwijziging
Abram van Rijckevorselweg 7
Voor de activiteit: bouwen, uitbreiden tankstation met 2 laadpalen voor elektrische voertuigen
Abram van Rijckevorselweg 8
Voor de activiteit: bouwen, uitbreiden tankstation met 2 laadpalen voor elektrische voertuigen

Datum ontvangst: 11 maart 2020

Pascaltuin 22
Voor de activiteit: bouwen, kap op woning

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning  verleend

Verzenddatum: 9 maart 2020

Merijntje Gijzenburg 33
Voor de activiteit: bouwen, aanbouw voorzijde
Evertsenstraat 1 – 3
Voor de activiteiten: bouwen en aanleggen inrit, appartementencomplex met 27 appartementen
Pelikaanweg
Voor de activiteit: bouwen, voetganger- en fietsbrug
Schinkelse baan 19
Voor de activiteiten: bouwen en reclame, gevelaanpassing en reclame plaatsen

Omgevingsvergunning  ingetrokken

Ingetrokken: 12 maart 2020

Fascinatio Boulevard
(Kadastraal perceel E, nummer 3674)
Voor de activiteit: het aanleggen van een inrit. Er zal gebruik worden gemaakt van de reeds bestaande inrit.

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie
Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 284 87 21. De besluiten omgevingsvergunning zijn openbaar en kunnen worden ingezien op de gemeentewerf, Groenedijk 10. Voor het inzien van overige besluiten  omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure  verleend

Hermitage 42
Voor de activiteit: brandveilig gebruik, deel van de school in gebruik nemen als kinderdagverblijf

Deze vergunning is verleend met de uitgebreide procedure.

Bent u het niet eens met het besluit?

Dan kunt u een beroepschrift sturen naar: Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. Het beroepschrift moet binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit verstuurd zijn. U kunt alleen beroep instellen:

  • tot en met 30 april 2020;
  • als u belanghebbende bent en een zienswijze tegen de ontwerp-omgevingsvergunning hebt ingediend;
  • als u belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig zienswijzen bij het college in te dienen.

In het beroepschrift zet u: naam en adres, de datum van uw beroepschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met het besluit eens bent. Vergeet u niet het beroepschrift te ondertekenen!

Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Evenementenvergunning  verleend

  • Super Schenkeldag, 27 juni 2020 van 11.30 tot 19.30 uur, op het grasveld aan de Bongerd/Dotterlei.
  • Stichting Buurtgroep Capelle West, Rommelmarkt op 16 mei 2020 van 08.00 tot 16.00 uur, in de Willem Barentszstraat tussen de Cornelis Houtmanstraat en de Doormanstraat.
  • Stichting Buurtgroep Capelle West. Koningsdagviering op 27 april 2020 van 08.30 tot 12.00 uur, in en rondom buurtcentrum Willem Barentszstraat 3.

Ontheffing geluidshinder  verleend

  • B.V. Aannemingsbedrijf De Klerk, verankeren van de bestaande damwandconstructie van de Hollandsche IJsselkering (Ketensedijk). Van dinsdag 23 juni tot en met donderdag 25 juni 2020 tussen 19.00 uur en 07.00 uur

Binnen een termijn van zes weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van zes weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd.

In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

De volgende meldingen en/of kennisgevingen zijn door de gemeente geaccepteerd:

  • Vitaliteitsdag voor de medewerkers Gemeente Capelle aan den IJssel/GR IJsselgemeenten, 11 juni 2020 van 13.00 tot 19.00 uur op de Gemeentwerf, Groenedijk 10.
  • Plaatsen container vanwege vervanging ramen. Parkeerplaats nabij Warenarburg 8. Van 24 maart tot en met 30 maart 2020.

De hieronder genoemde aanvragen voor een evenementenvergunning zijn ter Informatie:

Melding kappen vergunningvrije bomen

Lakenhal ter hoogte van huisnummer 24 
Kappen van een conifeer.
Bilderdijkstraat ter hoogte van huisnummer 55
Kappen van een conifeer.

Gehandicaptenparkeerplaats/invalidenparkeerplaats

Het college heeft op grond van art 18 Wegenverkeerswet en de artikel 5 van de Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaats Capelle aan den IJssel 2014 besloten ter hoogte van Ringspoor één van de parkeervakken te reserveren als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

De parkeerplaats wordt gereserveerd door plaatsing het bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met een onderbord waarop het kenteken  van de auto van de aanvrager is vermeld en het aanbrengen van een wit diagonaal kruis in het bijbehorende parkeervak.

Het besluit en de daarbij behorende tekening, ligt vanaf vandaag ter inzage.

Belanghebbenden kunnen krachtens de Algemene wet bestuursrecht tegen deze beschikking binnen een termijn van 6 weken, gerekend vanaf de dag na uitreiking of verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien zij een bezwaarschrift bij de gemeente hebben ingediend, tegen betaling van griffierechten, een verzoek om voorlopige voorziening (onder andere schorsing) aanvragen bij rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.